Otvoreni natječaji:

 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Likvidator ulazne dokumentacije

– jedan izvršitelj

Obavlja sve potrebne poslove u vezi likvidiranja ulazne dokumentacije, obavlja poslove deviznih i kunskih plaćanja salda konti dobavljača, prati obračun prihoda od prodaje ulaznica, obračunava tantijeme autorima, ostvareni inkaso, vodi Nadzornu knjigu uvoza, obračunava PDV, obračunava autorske honorare temeljem ugovora o djelu, autorskom djelu, obavlja i druge računovodstvene poslove prema pravilima računovodstvene struke, te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonom
ski smjer
Potrebno radno iskustvo:
najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog
jezika
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
Natječaj je otvoren od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis,
izvadak iz ERPS-a, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 


 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Glavni knjigovođa

– jedan izvršitelj

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog jezika
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.
Natječaj je otvoren od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine.Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis,
izvadak iz ERPS-a, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 


 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Knjigovođa II

– jedan izvršitelj,

 

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci ili sa uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju 12 mjeseci.

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 10.10.2019. do 20.10.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843