Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
KONTRABAS TUTTI
u orksetru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
• Potrebno radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Životopis, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -kontrabas tutti”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, u drugoj polovici rujna 2019., a točan datum će se naknadno odrediti te će o tome kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Na audiciji će kandidati prezentirati zadani program u dvije etape, i to:

1. etapa
– K. von Dittersdorf: Koncert za kontrabas u D-duru, 1. stavak + Hanks Gruber kadenca;

– S.Koussevitzky: Koncert za kontrabas u e-molu, 1. stavak
ili
G.Bottesini: Koncert br. 2 za kontrabaas u h-molu, 1. stavak.

2. etapa
Mozart, 40. simfonija
Beethoven, 3. simfonija
Beethoven, 5. simfonija
Beethoven, 9. simfonija
G.Verdi: Aida
R.Strauss: Don Juan
Verdi: Otello
Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 15.09.2019. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


COMPETITION
for the position of
DOUBLE BASS TUTTI
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required work experience: not necessary;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – double bass tutti”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The audition will be held in the second part of September 2019, and the exact date will be determined subsequently.

At the audition applicants have to perform the selected program in two rounds:

1st round

– K. von Dittersdorf: Concerto for double bass in D-major, 1st movement + Hanks Gruber cadenza;

– S.Koussevitzky: Concerto for double bass in E-minor, 1st movement

or

 1. Bottesini: Concerto no. 2 for double bass in B-minor, 1st movement.

2nd round

Mozart, 40th symphony

Beethoven, 3rd  symphony

Beethoven, 5th symphony

Beethoven, 9th symphony

G.Verdi: Aida

R.Strauss: Don Juan

Verdi: Otello

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until the September the 15th 2019 by 12:00 hours.
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST  (glas sopran)
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, prema potrebama repertoara nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidate:

 • Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
 • Muzička akademija – odsjek pjevanja;
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
 • Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati  u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Kandidati su dužni pripremiti za audiciju dvije arije iz različitih (stilskih) razdoblja.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do povratka kazališne umjetnice s bolovanja.

Prijave se primaju e-poštom do 06. rujna 2019. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


COMPETITION

for the position of 

Opera singer in

OPERA choir (voice – soprano)

– one (1) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles,according to the needs of repertoire perform in soloist episode roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

 • The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
  • Music Academy – singing section ;
  • Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
  • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian);
 • Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV;
• Copy of proof on the obtained professional qualification.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour  Regulations and  Rules of Audition.

The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The audition will be held in second week of September 2019, but exact date shall be determined subsequently.

The applicants have to prepare two arias from different periods.

The Employment Contract will be concluded on temporary until the return of the Theatre artist from sickness leave.

The applications are accepted by e-mail until September the 6th 2019 by 12:00 hours.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.