Zatvoreni natječaji: 

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

Referent zaštite na radu i zaštite od požara II

Obavlja sve poslove referenta zaštite od požara i odgovoran je za njihovo izvršavanje. Aktivno prati i primjenjuje sve zakonske, pozakonske i druge propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.Predlaže potrebne mjere za unapređenje zaštite na radu i zaštite od požara. Organizira postupke provjere i utvrđivanja jesu li radnici pod utjecajem alkohola ili droga. Upoznaje radnike s propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara. Upućuje radnike na poslovima s posebnim uvjetima na liječničke preglede u svrhu utvrđivanja zdravstvene, psihičke ili druge sposobnosti za obavljanje određenih poslova prije zasnivanja radnog odnosa i za vrijeme radnog odnosa. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: Tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva, potreban položen stručni ispit

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 21.11.2017. do 28.11.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


 

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

Referent nabave

Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke poslove na pripremi i provođenju postupka nabave i javne nabave sukladno zakonskim i drugim propisima koji reguliraju područje javne nabave prema nalogu i uputama voditelja poslova nabave.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva, potreban položen stručni ispit

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 16.11.2017. do 23.11.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-trombon II”, (jedan izvršitelj)

Uvjeti za člana orkestra Opere-trombon:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, ako postoji dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-trombon II”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o znanju traženog stranog jezika i radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 17.11.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


NOTICE OF OPEN COMPETITON

Vacancy for the position one member of the Orchestra – trombone II– open competition
Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – trombone player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof)
Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.
Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.
Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 2 October 2017 and closing on 17 November 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.
The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


NATJEČAJ

 za izbor kandidata za obavljanje poslova

DRAMSKI GLUMAC u ansamblu HRVATSKE DRAME:

glumac-srednje uloge jedan izvršitelj,

glumac-velike i srednje uloge jedan izvršitelj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Uvjeti za kandidate:

 • visoka stručna sprema, završena Akademija dramske umjetnosti, drugi istovrsni, odnosno jednakovrijedni studiji glume kojima se stječe tražena stručna sprema
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti dramske kazališne umjetnosti,
 • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, (za kandidate-strane državljane),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografiju
 • Showreal (ako ga kandidat posjeduje)
 • presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glumca, najmanje 2 godine

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati u drugoj polovici listopada 2017. u zgradi kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 15. listopada 2017. do 12 sati na hrvatska-drama@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-timpani“, jedan izvršitelj

“član orkestra Opere-vođa udaraljki, jedan izvršitelj

Uvjeti za člana orkestra Opere-timpani:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za člana orkestra Opere-vođa udaraljki:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika za člana orkestra Opere-timpani, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-timpani odnosno udaraljke”, a životopis, fotopreslika diplome i dokaz radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u listopadu a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 28.07.2017. do 15.10.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NOTICE OF OPEN COMPETITON
Vacancy for the position one member of the Orchestra – timpani and one member of the Orchestra percussion – open competition

Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – timpani player:

 • music academy diploma,
 • 1 years work experience as professional musician,
 • fluency in English
 • successful audition.

Qualifications requirements for member of the Orchestra – percussion player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 1years work experience as professional musician – for kettledrums player only).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 28 July 2017 and closing on 15 October 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NATJEČAJ

za izbor kandidatkinje za obavljanje poslova:

“pjevač opernog zbora” glas alt

“pjevač opernog zbora-epizodist”  glas alt

Uvjeti za pjevače opernog zbora:

 • završena srednja muzička škola,
 • aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za pjevače opernog zbora-epizodiste:

 • završena Muzička akademija-odsjek pjevanja,
 • ostali uvjeti istovjetni navedenima za članove opernog zbora

Kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke škole za pjevača opernog zbora, odnosno fotopresliku diplome Muzičke akademije za pjevača opernog zbora-epozodist.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za pjevača opernog zbora-alt”, odnosno “Prijava za pjevača opernog zbora-epizodistu-alt” a životopis, fotopreslika diplome muzičke škole odnosno diplome Muzičke akademije dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidatkinje koje udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati 09.10.2017. godine u zgradi kazališta a točno vrijeme održavanja audicije bit će pravovremeno objavljeno.

Kandidatkinje trebaju za audiciju pripremiti dvije arije:

-jednu iz predklasičnog ili klasičnog razdoblja zaključno s Mozartom,

-jednu iz talijanskog opernog repertoara 19. stoljeća, (Verdi, Puccini, Mascagni i sl.),

-izvođenje kraćeg dijela partiture ‘a vista’ prema odluci audicijske komisije.

S kandidatkinjom koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 06.10.2017. godine do 12:00 sati.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.


NATJEČAJ 

Referent za poslove plana i analize

Poslovi plana i analize obuhvaćaju objedinjavanje i predlaganje planova poslovanja, praćenje realizacije plana poslovanja i predlaganje mjera i aktivnosti za njegovu realizaciju ili korekciju u slučaju odstupanja od planskih veličina, priprema materijala za Kazališno vijeće u dijelu poslova plana i analize. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje:  društveno ili humanističko područje

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog, (razina B2).

Natječaj je otvoren od 08.09.2017. do 17.09.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– uvjet tražene struke i razine obrazovanja za poslove koje podnose prijavu

Osobe koje podnose prijavu, neka prilože slijedeće:

-životopis

-OIB i JMBG

-presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

-elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ERPS, podaci o stažu)


NATJEČAJ

za vanjske suradnike/ce u zboru Opere HNK Ivana pl. Zajca

U prvoj polovici rujna, na samom početku sezone, Opera HNK Ivana pl. Zajca održat će audiciju za vanjske suradnike u zboru za operne i koncertne projekte u sezoni 2017/2018. Na audiciju se mogu prijaviti svi pjevači/ce bez službene glazbene naobrazbe, ali sa znanjem čitanja nota. Za audiciju treba pripremiti jednu pjesmu ili ariju na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Prijave se primaju e-poštom do 8. rujna 2017. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr, a potrebno je poslati životopis, naslov pjesme/arije te notni materijal za pijanista.

Operu HNK Ivana pl. Zajca u sezoni 2017/2018 očekuju mnogobrojni koncerti i pet opernih premijera od kojih je prva Puccinijeva “La Boheme” na rasporedu 23. listopada. Nakon toga, u veljači 2018. priprema se “Didona i Eneja” Henrya Purcella, pa zatim u sklopu Shakespeare-Verdi trilogije, repriza “Otella”, te premijere “Falstaffa” i “Macbetha”, dok sezonu zatvaramo  Bellinijevom “Normom”.

Audicija će se održati u petak 15.9. od 15:30h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

“pjevač opernog zbora” glasovi alt, tenor i bas-bariton,

“pjevač opernog zbora-epizodist”  glasovi alt, tenor i bas-bariton,

Uvjeti za pjevače opernog zbora:

 • završena srednja muzička škola,
 • aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za pjevače opernog zbora-epizodiste:

 • završenaMuzička akademija-odsjek pjevanja,
 • ostali uvjeti istovjetni navedenima za članove opernog zbora

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke škole za pjevača opernog zbora, odnosno fotopresliku diplome Muzičke akademije za pjevača opernog zbora-epozodiste.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za pjevača opernog zbora-alt ili tenor ili bas-bariton”, odnosno “Prijava za pjevača opernog zbora-epizodistu-alt ili tenor ili bas-bariton” a životopis, fotopreslika diplome muzičke škole odnosno diplome Muzičke akademije dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u mjesecu rujnu u zgradi kazališta a točan datum održavanja audicije bit će pravovremeno objavljen.

Kandidati/kandidatkinje trebaju za audiciju pripremiti dvije arije:

-jednu iz predklasičnog ili klasičnog razdoblja zaključno s Mozartom,

-jednu iz talijanskog opernog repertoara 19. stoljeća, (Verdi, Puccini, Mascagni i sl.),

-izvođenje kraćeg dijela partiture ‘a vista’ prema odluci audicijske komisije.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 25.07.2017. do 31.08.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija će se održati u petak 15.9. od 14:15 h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

INSPICIJENT

(u Operi)

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kratak opis posla

-poduzima sve potrebne radnje za redovan tijek predstave odnosno pokusa, kao i svih događanja u Kazalištu,

-Kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi odnosno pokusu, te provjerava tehničku pripremljenost scene.

-nakon predstave/pokusa dostavlja obvezno izvješće ravnatelju umjetničke cjeline

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • Stečena srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog područja a minimalno završena srednja glazbena škola,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • znanje glazbe na nivou srednje glazbene škole.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome o stečenoj srednjoj ii višoj stručnoj spremi, o završenoj srednjoj glazbenoj školi, dokaz o traženom radnom iskustvu, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu mail poruke “Prijava za poslove Inspicijent”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima biti e pozvane na razgovor.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja bude izabran/izabrana sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa zakonskim i općim aktima.

Natječaj je otvoren od dana 26.07.2017. do 31.08.2017.  godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem internetskih stranica kazališta www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje.

Na audiciju se prijavilo preko 100 pjevača, a audiciju su prošle:

La Boheme
Mimi – Albina Smajlović
Musetta – Marija Kuhar Šoša
Falstaff
Mrs Quickly – Biljana Kovač,
Margareta Matišić (cover)

AUDICIJA

U HNK Ivana pl. Zajca 19. lipnja 2017. održat će se audicija za solističke uloge u operama za sezonu 2017/2018:

Puccini: La bohème, uloge Mimì i Musette;

Purcell: Didona i Eneja, uloga Didone;

Verdi: Falstaff, uloga Mistress Quickly.

Potrebno je pripremiti sljedeće arije:

Za ulogu Mimi:
Mi chiamano Mimi
Donde liete usci

Za ulogu Musette:
Quando men`vo
arija po izboru

Za ulogu Didone:
When I am laid in earth
arija po izboru

Za ulogu Quickly:
duet s Falstaffom
arija po izboru

Prijave se primaju e-poštom do 14. lipnja 2017. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr, a uz prijavu uloge, treba navesti naslove arija te priložiti životopis.

Nakon 30 godina, na sceni HNK Ivana pl. Zajca 23. listopada 2017. očekuje se premijera Puccinijeve opere La bohème u režiji poznatog američkog redatelja Fabrizia Melana. Finkinja Mirva Koivukangas po prvi će put na scenu HNK Zajca postaviti Purcellovu operu Didona i Eneja i to 17. veljače 2018, dok će Verdijev Falstaff u režiji Marina Blaževića biti premijerno izveden 7. svibnja 2018. u sklopu trilogije Verdijevih opera inspiriranih Sheakespearovim djelima.


 

Glavni knjigovođa

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 31.05.2017. do 07.06.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ 

Knjigovođa II

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava.

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: društveni smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine

Napredno znanje rada s računalom

Natječaj je otvoren od 07.04.2017. do 14.04.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hr


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova:

“član orkestra Opere-vođa dionica violoncello, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-II violina tutti“, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-violoncello tutti“, jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

 • završena muzička akademija,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva (vođa dionica violoncello)
 • bez obzira na radno iskustvo (II violina tutti i violoncello tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za poslove “član orkestra Opere-II violina tutti”, odnosno “član orkestra Opere-violoncello tutti”, odnosno “član orkestra Opere-vođa dionica violoncello”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u mjesecu siječnju 2017. godine, a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 15.02.2017. sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Plaća za poslove “vođa dionica violoncello” iznosi cca. 8.970,00 kn bruto.

Plaća za poslove “II violina tutti” i “violoncello tutti” iznosi cca. 6.200,00 kn bruto.

Natječaj je otvoren od 20.12.2016. do 25.01.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

PRILOG:

 • Program audicije
 • Notni materijal

Program audicije za violončelo – vođa

Program audicije za violončelo

Program audicije za violina tutti

Notni materijal- vođa dionice violončelo

Notni materijal -violončelo

Notni materijal-violina


NOTICE OF OPEN COMPETITION
Vacancy for the position of:

– Principal Violoncello of the Opera Orchestra

– Violoncello Tutti

– II. Violin Tutti

Competition is open for both male and female candidates equally.

Qualifications requirements
• music academy diploma,
• 2 years of work experience as professional musician (for Principal violoncello),
• successful audition

In addition to written application, the applicants have to submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician for position of Principal Violoncello (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for Principal Violoncello / Violoncello tutti / II. Violin tutti Position”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building last week in January 2017. The exact date will be announced in a timely manner.  Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time from 15 Fab 2017, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

The salary for Principal Violoncello of the Opera Orchestra is approximately 8.970,00 kn gross.

The salary for II. Violin tutti and Violoncello tutti is approximately 6.200,00 kn gross

This competition is open starting from 20 December 2016 and closing on 25 January 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

Attachment:

 • programme
 • sheet music

Programme for the audition- Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Programme for the auditon – Violoncello

Programme for the audition – violina tutti

Sheet music-Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Sheet music-violoncello

Sheet music-violina tutti


NATJEČAJ

Balet HNK Ivana pl. Zajca Rijeka traži muškog plesača, sa jakom klasičnom i modernom baletnom tehnikom, za rad od 1.1.2017.  Sve zainteresirane molimo da pošalju cv, fotografije i video-snimku (ili link) na balet@hnk-zajc.hr.  Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju.

Ballet HNK Ivan pl. Zajc Rijeka is seeking a male dancer, with strong classical and modern dance technique, to start work on 1.1.2017.  All potential applicants are kindly asked to send their cv, photos and video-recording (or link) to balet@hnk-zajc.hr. Preselected candidates will be invited for an audition.


 

POZIV NA AUDICIJU 

Pozivamo studentice glume sa studija „Gluma i mediji“ na audiciju za ulogu Crvenkapice u predstavi Giorgia Amodea „ČUVAJ SE VUKA ILI CRVENKAPICA / ATTENTI AL LUPO OVVERO CAPPUCCETTO ROSSO“ . Audicija će se održati 21.10. od 11.00h do 15.00h u Orkestralnoj dvorani zgrade HNK Ivana pl. Zajca. Prijave za audiciju s priloženim životopisom potrebno je poslati na e-mail hrvatska-drama@hnk-zajc.hr


PROŠLI NATJEČAJI

N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

 1. član orkestra opere-vođa dionice kontrabasa,
 2. član orkestra opere-1. violina tutti,
 3. član orkestra opere- violoncello tutti

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • završena muzička akademija,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (vođa dionice kontrabasa),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (1. violina tutti),
 • bez obzira na radno iskustvo, (violončelo tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave s traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u predmetu mail poruke “Prijava za poslove (navesti naziv poslova)”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija za vođu kontrabasa održat će se u zgradi kazališta na dan 23.9.2016., a za 1. violinu tutti i violoncello tutti audicija će se održati u zgradi Kazališta na dan 22.09.2016. godine. Točno vrijeme audicije bit će naznačeno naknadno, a ovisit će o broju prijavljenih kandidata.

U prilogu ovog natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Natječaj je otvoren četrdesetpet (45) dana od dana objave, rok počinje teći od dana 29. srpnja 2016. godine, a ističe zaključno s danom 12. rujna 2016. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem web stranica kazališta:

www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje

U Rijeci 29.srpnja 2016.

Program i notni materijali:

Program audicije – vođa dionice kontrabasa

Notni materijal – vođa dionice kontrabasa

Program audicije – 1. violina tutti

Notni materijal – 1. violina tutti

Program audicije – violoncello tutti

Cello-tutti-notni mat


Notice of open competition

Vacancy for the position of

  1. Leader of the Contrabass
  2. First violin tutti
  3. Violoncello tutti

Qualifications requirements

 • music academy diploma,
 • at least two years of work experience as a professional musician, (leader of the contrabass),
 • at least one year of work experience as a professional musician, (first violin tutti)
 • regardless of work experience, (violoncello tutti),
 • successful audition.

Competition is open for both male and female candidates equally.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for the position (specify the name of the position”), with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.

Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition for the leader of the contrabass is to be held in the Theatre building on September 23, 2016.  Audition for the first violin tutti and violoncello tutti is to be held in the Theatre building on September 22,2016. The exact time of the audition will be announced later depending on the number of applicants.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate willbe awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open forty-five (45) days from the announcement date, starting from 29 July 2016 and closing on 12 September 2016.
Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Rijeka, 29 July 2016

Program and scores:

Program – Leader of the Contrabass

Leader of the Contrabass – scores for audition

Program – First violin tutti

First violin tutti – scores for audition

Program – Violoncello tutti

Violoncello tutti – scores for audition


Pregled zapošljavanja:

Pregled zapošljavanja 2014.

Pregled zapošljavanja 2015.

Pregled zapošljavanja 2016.