Opera
Kristina Kolar
Nacionalna prvakinja Opere
Giorgio Surian
Počasni član ansambla
Diana Haller
Počasna članica ansambla
Ville Matvejeff
Počasni gost dirigent
Nicoletta Olivieri
Zborovoditeljica
Aljaž Farasin
Prvak Kazališta
Anamarija Knego
Prvakinja Kazališta
Domagoj Dorotić
Prvak Kazališta
Robert Kolar
Prvak Opere
Ivana Srbljan
Prvakinja Opere
Olga Kaminska
Solistica
Matej Pavić
Voditelj Orkestra
Ana Vidučić
Producentica Opere
Ana Buneta
Producentica Opere
Valter Milavec
Inspicijent