Giuseppe Verdi
Pietro Mascagni - Ruggero Leoncavallo
Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Giuseppe Verdi
Wofgang Amadeus Mozart
Giacomo Puccini
Pietro Mascagni - Giacomo Puccini