IL DRAMMA CON IDENTITÀ /DRAM(M)A S IDENTITETOM

La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.
Gregory Bateson, Antropologo e sociologo

Una stagione importante attende la nostra storica compagnia italiana. Una stagione che ingloberà al suo interno metà dell’anno solare “Fiume capitale Europea 2020”. Per essere inerenti con lo slogan “Esercitazione alle diversità” vi offriremo spettacoli nati da una collaborazione senza precedenti tra i settori del Teatro Nazionale Croato Ivan de Zajc.
Le diversità sono ciò che ci distinguono, sono ciò che ci rende unici e diversi dagli altri. Essa, se non chiusa in se stessa in un pensiero separatista ma libera di evolversi e contaminarsi, diventa cultura. Scambiare le nostre esperienze è una necessità intrinseca nell’essere umano, animale sociale. Niente rimane uguale per sempre, tutto muta: idee, abitudini e la cultura. Questo processo di crescita collettiva può avvenire unicamente con l’accettazione della complessità del tessuto sociale stesso. Oggi vi è un ritorno alla discriminazione della diversità, il diverso da ricchezza diviene motivo di conflitto. Viviamo in un’organizzazione che purtroppo si sta riempiendo d’odio. Dove il concetto di diverso viene utilizzato per discriminare e creare diseguaglianze. Fiume nella sua frastagliata storia è sempre stata un bacino di incontro tra molteplici culture. Questo è ciò che la rende una città eterogenea, le dà la sua identità rendendola speciale. Il teatro è lo specchio della società di cui facciamo parte. Noi siamo un teatro di differenze e di accettazione della diversità, quindi siamo ricchi di cultura e in questa stagione ve ne daremo una dimostrazione. Quest’anno mescoleremo lingue, attori, testi e registi nei nostri progetti, al fine di crescere insieme e riconoscere la nostra diversità esclusiva: il teatro Italiano in Croazia. Nella stagione 2019/2020 le nostre compagnie drammatiche non saranno separate, nemmeno differenziate negli slogan. Le nostre differenze saranno unite per un unico fine: Fiume Capitale Europea. Quest’anno rappresenteremo la nostra città, il nostro essere, insieme: Il Dram(m)a con Identità!.

Giulio Settimo,
direttore del Dramma Italiano
/

Mudrost je znati kako živjeti s razlikom, bez pokušavanja eliminiranja različitog.
Gregory Bateson, antropolog i sociolog

Važna sezona pred našim je povijesnim ansamblom Talijanske drame. Sezona je to koja će obuhvatiti polovicu kalendarske godine u kojoj Rijeka preuzima titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine. Kako bismo ostali vjerni sloganu „Vježbanje različitosti”, ponudit ćemo vam predstave nastale u posebnoj suradnji među granama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.
Različitost je ono što nas izdvaja, što nas čini jedinstvenima. Ova vrlina, ako je ne izoliramo, već je pustimo da se slobodna razvije i zarazi okolinu, može postati kultura. Razmjena iskustava nužna je čovjeku koji je, prije svega, društveno biće. Ništa ne ostaje isto zauvijek, sve se mijenja: ideje, navike i kultura. Ovaj proces kolektivnog rasta može se dogoditi samo uz prihvaćanje složenosti same društvene strukture. Danas se u svijetu sve češće događa diskriminacija na osnovi različitosti, pa različito, umjesto bogatstva, postaje izvor sukoba. Mi živimo u svijetu koji je, nažalost, organiziran tako da vrvi mržnjom, gdje se pojam različitosti koristi za diskriminaciju i stvaranje nejednakosti. Rijeka je u svojoj nazubljenoj povijesti oduvijek bila mjesto susreta kultura. To je ono što ju čini heterogenim gradom, daje joj njezin identitet, čineći ju posebnom. Kazalište je ogledalo društva kojemu pripadamo. Mi smo, stoga, kazalište različitosti i prihvaćanja različitosti, što nas čini bogatima kulturom, a ove ćemo vam sezone to i pokazati. Ove godine u našim ćemo projektima pomiješati jezike, glumce, tekstove i redatelje, kako bismo zajedno rasli i prepoznali naš jedinstveno raznolik identitet: talijansko kazalište u Hrvatskoj. U sezoni 2019./2020., naši dramski umjetnički ansambli nisu podijeljeni, a ne razlikuju se ni sloganima. Naše različitosti spajamo u zajedničkom cilju: Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture. Ove godine predstavljamo naš grad, naše različito, naše zajedničko: Dram(m)a s identitetom!

Giulio Settimo,
ravnatelj Talijanske drame