Otvoreni natječaji:

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ČISTAČ – 1 izvršitelj (upražnjeno radno mjesto),

Opis poslova:    Obavlja sve poslove čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavlja i ostale poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 28.11.2023. do 10.12.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (1 upražnjeno radno mjesto i 1 zamjena za bolovanje)
DEKORATER II– 2 izvršitelja

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i rekvizite) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za dekorater II

Natječaj vrijedi od 28.11.2023. do 10.12.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
TAJNIK OPERE – 1 izvršitelj,

Opis poslova: Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke i organizacijske poslove, vodi evidenciju o prisutnosti na radu za Operu, prikuplja podatke o vanjskim suradnicima za potrebe sklapanja ugovora, organizira ishođenje potrebnih dokumenata za rad i boravak stranih državljana angažiranih u Operi, (vanjski suradnici, u radnom odnosu i sl.) Vodi brigu o rasporedu pokusa. Vodi brigu o protokolu za operni i koncertni program. Poslove obavlja po nalogu i uputama ravnatelja Opere. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

 • Životopis
 • Izvadak iz ERPS-a
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Izjava o poznavanju engleskog jezika
 • Izjava o poznavanju rada na računalu

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 22.11.2023 do 05.12.2023. Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

   

Na temelju članka 20. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23) i članka 22. stavka 3. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od 4. kolovoza 2023. godine, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje intendanta/intendantice
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

za mandatno razdoblje od 2025. do 2028.


Za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka može biti imenovana osoba koja, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,

– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili 10 (deset) godina radnog iskustva u području kulture,  

– afirmiranost na području kulture,

– znanje engleskog jezika.

Intendant ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Na javni natječaj mogu  se prijaviti osobe oba spola.


Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat/kandidatkinja dužan/na u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Intendant/intendantica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),
 • dokaz o radnom stažu u području kulture, (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), koji, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, kojim se dokazuje najmanje 5 godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti,   ili
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove a kojim se kojim se dokazuje najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,  
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl., uz usmenu provjeru po potrebi).

Kandidati/kandidatkinje koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se u prijavi  pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Kandidat/kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u drzavnoj-sluzbi/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu (javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te akt iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u  Osnovni programski i financijski okvir  Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za razdoblje od 2025. do 2028. godine koji je utvrdio Gradonačelnik Grada Rijeke dana 30. listopada 2023. godine Klasa: 024-02/23-01/108-48 Urbroj: 2170-1-02-00-23-1,  u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.


Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju za vrijeme trajanja natječaja ostvaruje se svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13,00 do 16,00 sati u uredu Voditelja službe nabave i pravnih poslova, na adresi sjedišta Kazališta, Uljarska 1.

Kandidati/kandidatkinje ne smiju javno iznositi niti objavljivati podatke koje saznaju uvidom u naprijed navedenu dokumentaciju te će u tu svrhu dati pisanu izjavu. 

Prijave se podnose na adresu:

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka,

Uljarska 1/I, 51000 Rijeka,

s naznakom «natječaj za intendanta – ne otvaraj»

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom „natječaj za intendanta – ne otvaraj“.


Imenovanje se provodi sukladno postupku utvrđenom Zakonom o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23)  i Statutom Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od 4. kolovoza 2023. godine, na mandat u trajanju od četiri (4) godine.

Natječaj je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave.


Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku koji ne može biti dulji od 30 (trideset) dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, dokumenti dostavljeni na javni natječaj poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na javni natječaj te se smatra da su dale privolu za obradu osobnih podataka.

Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako i na muški i ženski rod.

Kazališno vijeće

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Objava natječaja za Intendanta

 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas bas-bariton) – 1 izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge prema potrebama repertoara nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Iznimno i po pristanku, ali ne više od jednom u sezoni, može nastupiti i u sporednoj ulozi, ako taj nastup ne ometa obavljanje zadataka u zboru.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Muzička akademija – odsjek pjevanje. Za kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas BAS-BARITON) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. O terminu audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada .

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of SINGER OF THE OPERA CHOIR EPISODIC SINGER (voice BASS-BARITONE)-
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles according to the needs of the repertoire, performs in episodic solo roles, performs in all Theater’s performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).


Exceptionally and with consent, but not more than once per season, he/she can also perform in a supporting role, if that performance does not interfere with the performance of tasks in the choir.

Application criteria:

Required professional qualification: Academy of Music – department of singing. For the candidates who were educated abroad, other similar or adequate education shall be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –Singer of the opera choir – Episodic singer (voice Bass-baritone)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. About the term of the audition candidates shall be informed subsequently.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work of 6 months.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidatkinja za obavljanje poslova
 PJEVAČICA OPERNOG ZBORA – EPIZODISTICA (glas SOPRAN) – 3 izvršiteljice,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge prema potrebama repertoara, nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Iznimno i po pristanku, ali ne više od jednom u sezoni, može nastupiti i u sporednoj ulozi, ako taj nastup ne ometa obavljanje zadataka u zboru.

Uvjeti za kandidatkinje:
Potrebna stručna sprema: Muzička akademija – odsjek pjevanje. Za kandidatkinje koje su se školovale u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –  PJEVAČICA OPERNOG ZBORA – EPIZODISTICA (glas SOPRAN) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidatkinja će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednu kandidatkinju i poništiti natječaj.

Kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. O terminu održavanja audicije kandidatkinje biti će obaviještene naknadno.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada .

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe ženskog spola.

Kandidatkinje koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

 

COMPETITION
for the position of – SINGER OF THE OPERA CHOIR – EPISODIC SINGER (voice SOPRANO)-
three positions

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles according to the needs of the repertoire, performs in episodic solo roles, performs in all Theater’s performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).


Exceptionally and with consent, but not more than once per season, he/she can also perform in a supporting role, if that performance does not interfere with the performance of tasks in the choir.

Application criteria:

Required professional qualification: Academy of Music – department of singing. For the candidates who were educated abroad, other similar or adequate education shall be accepted.

Required work experience: No required work experience.

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition –Singer of the opera choir – Episodic singer (voice SPORANO)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. About the term of the audition candidates shall be informed subsequently.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work of 6 months

Applicants to this Competition can be only females.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas TENOR) – 1 izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge prema potrebama repertoara nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Iznimno i po pristanku, ali ne više od jednom u sezoni, može nastupiti i u sporednoj ulozi, ako taj nastup ne ometa obavljanje zadataka u zboru.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Muzička akademija – odsjek pjevanje. Za kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas TENOR) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. O terminu audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada .

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION

for the position of – SINGER OF THE OPERA CHOIR – EPISODIC SINGER (voice TENOR)-
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles according to the needs of the repertoire, performs in episodic solo roles, performs in all Theater’s performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).


Exceptionally and with consent, but not more than once per season, he/she can also perform in a supporting role, if that performance does not interfere with the performance of tasks in the choir.

Application criteria:

Required professional qualification: Academy of Music – department of singing. For the candidates who were educated abroad, other similar or adequate education shall be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition –Singer of the opera choir – Episodic singer (voice Tenor)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. About the term of the audition candidates shall be informed subsequently.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work of 6 months.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
OPERNI SOLIST-GLAVNE ULOGE (glas Bariton)
u ansamblu OPERE (1 izvršitelj)

Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije – solističko pjevanje. Za kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 3 godine solističkog radnog iskustva u području operne umjetnosti i koncertnog solističkog nastupanja.

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost – aktivno znanje talijanskog jezika).

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Operni i koncertni solist. Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidata u struci, kao što su nastupi u opernim produkcijama drugih kazališta i koncertni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu, strukovne nagrade, kritički osvrti na operne odnosno koncertne izvedbe kandidata.

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa, ili recentni (do unazad 3 godine) nastupi u predstavama HNK Ivana pl. Zajca u višem ili nižem solističkom statusu, odnosno statusu povremenog vanjskog suradnika, a koje audicijsko povjerenstvo može – uz posebno obrazloženje – prihvatiti i evaluirati umjesto audicijskog nastupa.

 • Za audiciju kandidat treba pripremiti 3 arije iz faha od kojih 2 trebaju biti iz različitog razdoblja.
 • Rok prijave od 24. listopada do 23. studenog 2023.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – OPERNI SOLIST-GLAVNE ULOGE (glas bariton)”.

Kandidati uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

3. Dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji. Termini audicije bit će naknadno javljeni kandidatima.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

COMPETITION
for the position of
OPERA SOLOIST LEAD ROLES voice: Baritone
in the OPERA ensemble (1 position)

Educational requirements: Music academy diploma – solo singing. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have completed their studies abroad.

Required work experience: Minimum 3 years of solo work experience in the field of opera and concert solo performances.

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of English and one additional foreign language (active knowledge of Italian preferred).

Required special experience, knowledge or recognition in the specific field: Opera and concert soloist. The Audition Committee will also take into account the recognition of the candidate in the profession, such as performances in opera productions of other theatres and concert performances in Croatia and abroad, as well as professional awards and critical reviews of opera and concert performances by the candidate.

Special requirements: Candidates must pass an audition before employment, or must have recently performed (within the last 3 years) in a show at the CNT Ivan pl. Zajc in a higher or lower solo status, i.e. the status of an occasional external associate, which the audition committee may – with a special explanation – accept and evaluate instead of an audition performance.

The candidate should prepare 3 arias from the subject, 2 of which should be from different periods.

 • Application period from October 24 to  November 23 2023.
 • The necessary documentation must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition OPERA SOLOIST LEAD ROLES (tenor Baritone).

In addition to a written application, the applicant must submit the following:

 1. CV
 2. Copy of music academy diploma
 3. Evidence od work expirience

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition. Audition dates will be directly communicated with applicants.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants to this Competition can be only males.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work for a period of 6 months.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
OPERNI SOLIST-GLAVNE ULOGE (glas mezzosoprano)
u ansamblu OPERE (1 izvršitelj)

Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije – solističko pjevanje. Za kandidatkinje koji su se školovale u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 3 godine solističkog radnog iskustva u području operne umjetnosti i koncertnog solističkog nastupanja.

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost – aktivno znanje talijanskog jezika).

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Operna i koncertna solistica. Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidatkinje odnosno kandidata u struci, kao što su nastupi u opernim produkcijama drugih kazališta i koncertni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu, strukovne nagrade, kritički osvrti na operne odnosno koncertne izvedbe kandidatkinje.

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa, ili recentni (do unazad 3 godine) nastupi u predstavama HNK Ivana pl. Zajca u višem ili nižem solističkom statusu, odnosno statusu povremenog vanjskog suradnika, a koje audicijsko povjerenstvo može – uz posebno obrazloženje – prihvatiti i evaluirati umjesto audicijskog nastupa.

 • Za audiciju kandidatkinja treba pripremiti 3 arije iz faha od kojih 2 trebaju biti iz različitog razdoblja.
 • Rok prijave od 24. listopada do 23. studenog 2023.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – OPERNA SOLISTICA-GLAVNE ULOGE (glas mezzosopran)”.

Kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

3. Dokaz o radnom iskustvu

Kandidatinje koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji. Termini audicije bit će naknadno javljeni kandidatkinjama.

O rezultatima izbora kandidatkinje će biti obaviještene putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednnu kandidatkinju i poništiti natječaj.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe ženskog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada.

Kandidatkinja koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

COMPETITION
for the position of
OPERA SOLOIST LEAD ROLES voice: mezzosoprano
in the OPERA ensemble (1 position)

Educational requirements: Music academy diploma – solo singing. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have completed their studies abroad.

Required work experience: Minimum 3 years of solo work experience in the field of opera and concert solo performances.

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of English and one additional foreign language (active knowledge of Italian preferred).

Required special experience, knowledge or recognition in the specific field: Opera and concert soloist. The Audition Committee will also take into account the recognition of the candidate in the profession, such as performances in opera productions of other theatres and concert performances in Croatia and abroad, as well as professional awards and critical reviews of opera and concert performances by the candidate.

Special requirements: Candidates must pass an audition before employment, or must have recently performed (within the last 3 years) in a show at the CNT Ivan pl. Zajc in a higher or lower solo status, i.e. the status of an occasional external associate, which the audition committee may – with a special explanation – accept and evaluate instead of an audition performance.

– The candidate should prepare 3 arias from the subject, 2 of which should be from different periods.

 • Application period from October 24 to November 23.
 • The necessary documentation must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition OPERA SOLOIST LEAD ROLES (voice mezzosoprano).

In addition to a written application, the applicant must submit the following:

 1. CV
 2. Copy of music academy diploma
 3. Evidence od work expirience

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition. Audition dates will be directly communicated with applicants.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants to this Competition can be only females.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work for a period of 6 months.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČICA OPERNOG ZBORA (glas SOPRAN) – 1 izvršiteljica,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidatkinje:
Potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa .Prednost imaju kandidatkinje s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidatkinje nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  PJEVAČICA OPERNOG ZBORA (glas SOPRAN) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednu kandidatkinju i poništiti natječaj.

Kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 2.12.2023.  

Kandidatkinje za audiciju moraju pripremiti dvije arije iz različitih glazbenih razdoblja, a na audiciji će otpjevati i vokalizacije te jedan glazbeni broj prima vista. Izbor programa javiti na opera@hnk-zajc.hr najkasnije tjedan dana prije audicije.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme kao zamjena.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe ženskog spola.

Kandidatkinje koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of SINGER OF THE OPERA CHOIR  (voice SOPRANO)-
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles, performs in all theater performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).

Application criteria:

Required professional qualification: secondary professional education (high school).

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment. Preference is given to candidates with a musical education. In the event that candidates do not have the necessary musical education, when passing the audition, they are required to pass a test of their ability to read prima vista sheet music examples and are required to sing 1 (one) vocalization from the list.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –Singer of the opera choir (voice SPORANO)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on 2 December 2023.

The candidates for audition must prepare two arias from different musical periods, as well as to sing vocalizations and one prima vista musical number. The choice of program must be notice to the Theatre on e-mail address opera@hnk-zajc.hr, not later than one week prior to the audition.   

The Employment Contract will be concluded for a temporary period as a substitution.

Applicants to this Competition can be only females.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA – 1 izvršitelj (glas tenor),

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa .Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidati nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas – tenor)”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 2.12.2023.  

Kandidati za audiciju moraju pripremiti dvije arije iz različitih glazbenih razdoblja, a na audiciji će otpjevati i vokalizacije te jedan glazbeni broj prima vista. Izbor programa javiti na opera@hnk-zajc.hr najkasnije tjedan dana prije audicije.

Na predmetni natječaj mogu se javiti osobe muškog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of SINGER OF THE OPERA CHOIR (voice tenor) –
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles, performs in all theater performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).

Application criteria:

Required professional qualification: secondary professional education (high school).

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment. Preference is given to candidates with a musical education. In the event that candidates do not have the necessary musical education, when passing the audition, they are required to pass a test of their ability to read prima vista sheet music examples and are required to sing 1 (one) vocalization from the list.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition – Singer of the opera choir (voice- tenor)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on 2 December 2023.

The candidates for audition must prepare two arias from different musical periods, as well as to sing vocalizations and one prima vista musical number. The choice of program must be notice to the Theatre on e-mail address opera@hnk-zajc.hr, not later than one week prior to the audition.   

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work for a period of 6 months.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas BARITON) – 1 izvršitelj, polovica punog radnog vremena

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa .Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidati nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas BARITON). ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do. 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 2.12.2023.

Kandidati za audiciju moraju pripremiti dvije arije iz različitih glazbenih razdoblja, a na audiciji će otpjevati i vokalizacije te jedan glazbeni broj prima vista. Izbor programa javiti na opera@hnk-zajc.hr najkasnije tjedan dana prije audicije.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme kao zamjena, u polovici punog radnog vremena.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of – SINGER OF THE OPERA CHOIR (voice BARITONE) –
one position – half of the full – time  work

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles, performs in all theater performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).

Application criteria:

Required professional qualification: secondary professional education (high school).

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment. Preference is given to candidates with a musical education. In the event that candidates do not have the necessary musical education, when passing the audition, they are required to pass a test of their ability to read prima vista sheet music examples and are required to sing 1 (one) vocalization from the list.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition –Singer of the opera choir (voice BARITONE)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on 2 December 2023.


The candidates for audition must prepare two arias from different musical periods, as well as to sing vocalizations and one prima vista musical number. The choice of program must be notice to the Theatre on e-mail address opera@hnk-zajc.hr, not later than one week prior to the audition.  

The Employment Contract will be concluded for a temporary period as a substitution, in half of the full-time work.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – HARFA – 1 izvršitelj/ica,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.

Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni kioncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne i sl.)

Obavlja ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika.
Posebni zahtjevi:Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  ČLAN ORKESTRA – HARFA”.

Prijave se primaju e-poštom od 20. listopada do. 20 studenog 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 11. prosinca 2023.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme kao zamjena , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Audicijski program

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
ORCHESTRA MEMBERS HARP

– 1 (one) position

Job description:

Performs all tasks related to the musician member of the orchestra regarding the instrument he/she plays.
He/she performs in all theater performances and events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, dramatic performances, operas, ballets, etc.)
 Carries out other activities from her/his field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy.

For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language.

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –orchestra member – harp.

Applications will be accepted via email from October 20th until November 20th 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on December 11th 2023.


The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period as substitution , while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – UDARALJKE – 1 izvršitelj/ica,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.

Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni kioncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne i sl.)

Obavlja ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika.
Posebni zahtjevi:Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  ČLAN ORKESTRA – UDARALJKE”.

Prijave se primaju e-poštom od 9. listopada do 20. studenog 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 4. prosinca 2023.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 6 (šest) mjeseci probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

ROGRAM AUDICIJE –  ČLAN ORKESTRA  – UDARALJKE (HR)

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
ORCHESTRA MEMBERS PERCUSIONS

– 1 (one) position

Job description:

Performs all tasks related to the musician member of the orchestra regarding the instrument he/she plays.
He/she performs in all theater performances and events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, dramatic performances, operas, ballets, etc.)
 Carries out other activities from her/his field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy.

For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language.

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –orchestra member – percusions.

Applications will be accepted via email from October 9 until November 20 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on December 4 2023.


The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with six months of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – ORCHESTRA MEMBER – PERCUSIONS (EN)

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (novootvoreno radno mjesto)
VODITELJ ELEKTRONIČKOG ODRŽAVANJA – 1 izvršitelja

Opis posla: Obavlja sve poslove elektroničkog i informatičkog održavanja te održavanja računalne, komunikacijske i video mreže. Održava i ugrađuje potrebne komponente u računala (hardware i software). Dežuran je na predstavama.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS-VŠS

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Elektro-tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 3 godine radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za voditelj el.održavanja

Natječaj vrijedi od 09.10.2023. do 23.10.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – ROG III S OBVEZOM ROG I – jedan izvršitelj

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije,dramske predstave, operne, baletne  i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema:   Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:   Bez obziran na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika:   Aktivno znanje engleskog jezika
Posebni zahtjevi:   Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – ROG III S OBV. ROG I.

Prijave se primaju e-poštom od 17.02.2023. do 02.04.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Audition program – Horn III (HR)

COMPETITION
for the position of
HORN III WITH OBLIGATION OF HORN I
one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – Horn III with obligation of Horn I”.

Applications will be accepted via email from 17 February until  2 April 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and submit all necessary documentation must be invited to audition in accordance with the Labour Law and Regulations on Audition Procedures for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra. Candidates will be informed of the exact date of the audition subsequently. The audition commission reserves the right to change the performance order or omit certain pieces of music or passages during the audition itself.

The Competition is open to applicants of any gender.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – Horn III (EN)

 

 

 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
DEKORATER II– 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 24 svibnja do 31. svibnja 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena i upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:
Obavljanje rada na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta (uključuju dobro poznavanje istih). Obavljanje svih poslova vezanih uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovornost za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavljanje utovara i istovara rasvjetne opreme na gostovanjima. Pripremanje rasvjetne opreme pri svakom transportu obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro – tehnički smjer ili završen tečaj kod ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva kojim se stječe kvalifikacija i osposobljenost za rad na poslovima i zadacima u opisu.
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 24. svibnja do 31. svibnja 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843