Natječaj za koncertnog majstora

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, za obavljanje poslova
Koncertni majstor orkestra Opere
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje
završena muzička akademija,
5 godina radnog iskustva kao profesionalni glazbenik,
uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 5 godina radnog iskustva u svojstvu profesionalnog glazbenika).
Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: zajc@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu mail poruke “Prijava za poslove koncertnog majstora”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.
Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.
Audicija će se održati u zgradi kazališta na dan 12.05.2015. godine s početkom u 10:00 sati na pozornici Kazališta, a u prilogu ovog natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.
S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu s Zakonom o kazalištima i općim aktima.
Natječaj je otvoren četrdesetpet (45) dana od dana objave, rok počinje teći od dana 20. ožujka 2015. godine a ističe zaključno s danom 04. svibnja 2015. godine.
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem web stranica kazališta www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje.

U Rijeci, 19.03.2015.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
IVANA pl. ZAJCA RIJEKA

Prilozi

Program audicije za koncertnog majstora

Pravila audicije za orkestralne umjetnike

Notni zapisi
CROATIAN NATIONAL THEATRE “IVAN pl. ZAJC” IN RIJEKA
Notice of open competition

Vacancy for the position of Concertmaster of the Opera Orchestra – open competition
Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements

music academy diploma,
5 years work experience as professional musician,
successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 5 years work experience as professional musician).
Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: zajc@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for Concertmaster Position”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.
Audition is to be held in the Theatre building on 12 May 2015, starting at 10 am on the Theatre stage. Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.
This competition is open forty-five (45) days from the announcement date, starting from 20 March 2015 and closing on 4 May 2015.
Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.
The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

In Rijeka, 19 March 2015

CROATIAN NATIONAL THEATRE
“IVAN pl. ZAJC” IN RIJEKA

 

Audition procedure for members of the opera orchestra

Concertmaster audition repertoire

Orchestral parts