Ludwig van Beethoven - Igor Stravinsky
Pyotr Ilyich Tchaikovsky