PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15 i 69/22) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:
e-mailom na adresu doris.segulja@hnk-zajc, čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
• pisanim putem na adresu HNK Ivana pl. Zajca, Službenik za informiranje, Uljarska 1, 51 000 Rijeka
• telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona 051/355-974 svakog radnog dana od 8 do 16 sati
• Zahtjev za pristup informacijama_Obrazac br. 1

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:
• neposrednim davanjem informacije
• davanje informacije pisanim putem
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
• na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje
• protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
• žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
• Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Korisni linkovi:
• Središnji katalog službenih dokumenata RH: http://www.digured.hr/
• Dokumenti i publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/
• Portal otvorenih podataka Grada Rijeke: http://data.rijeka.hr/
• Portal otvorenih podataka: Državni https://data.gov.hr/
• Ured državne uprave Primorsko-goranske županije: http://www.udu-pgz.hr/
• Primorsko-goranska županija: https://www.pgz.hr/

Ponovna uporaba informacija
Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija_Obrazac br. 2

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Dopuna i ispravak informacije
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, Obrazac br. 3.

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U HNK Ivana pl. Zajca Rijeka službenica za informiranje je: Doris Šegulja, Voditelj službe nabave i pravnih poslova
Uljarska 1
T. 051 355-974
Email: doris.segulja@hnk-zajc.hr

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 69/22)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (PDF), pročišćeni tekst (Word)

Zakon o_pravu_na_pristup_informacijama_(pročišćeni tekst)

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije_NN 12_14

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije_NN_141_22

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije_NN_15_14

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)
Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće za  2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće za 2018.

Ostali primjeri obrazaca za pristup informacijama i smjernice za postupanje

https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće za 2021.
Godišnje izvješće za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.

Godisnje izvješće za 2022.
Godisnje_izvješće za 2022

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.
Godisnje izvjesce za 2023.