Obavijesti o sklopljenim ugovorima

2013. 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

UREDSKI MATERIJAL

2012. 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL

NAJAM RAČUNALNE APLIKACIJE ZA PONUDU PROGRAMA I PRODAJU ULAZNICA

USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA

2011.

NABAVA I UGRADNJA DIZALA

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

NABAVA RAČUNALNE APLIKACIJE ZA PONUDU PROGRAMA I PRODAJU ULAZNICA