Zatvoreni natječaji:

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
VOZAČ

Opis poslova: Obavljanje prijevoza teretnim/osobnim vozilom. Obavljanje poslova utovara i istovara robe te odgovaranje za pravilan redoslijed ukrcaja. Odgovaranje za pravilno osiguravanje robe koju prevozi. Briga o tehničkoj ispravnosti vozila, o pravodobnim tehničkim pregledima, osiguranju i registraciji vozila.
Redovno, uredno i ispravno popunjavanje izdanih putnih naloga. Odgovaranje za poštivanje prometnih propisa, prilagodbu vožnje uvjetima u prometu, za sigurnost vozila, osoba i tereta u vozilu kao i za sigurnost ostalih sudionika u prometu. Briga o čistoći vozila. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa transporta, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Položeni vozački ispit odgovarajuće propisane kategorije za upravljanje teretnim vozilima (poželjno i za prikolice) uz posjedovanje važećeg Koda 95

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisana zamolba: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA, ULJARSKA 1, 51000 Rijeka

NATJEČAJ
 za izbor kandidata za obavljanje poslova
GLUMAC SPOREDNE ULOGE u ansamblu TALIJANSKE DRAME:
– jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

OPIS POSLA:
Priprema i izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke u širokom spektru suvremenih i povijesnih estetika i stilova, formi i žanrova, izvedbeno-predstavljačkih jezika i metoda potrebnih za glumačku izvedbu u predstavama dramskog i postdramskog kazališta; kazališta za djecu i mlade te kazališta za odraslu publiku; vizualnog i fizičkog kazališta; redateljskog i kolaborativnog odnosno tzv. «autorskog» kazališta.
Izvodi sporedne uloge i druge kazališno-predstavljačke zadatke, a prema potrebi i glavne, ali ne više od jedne glavne uloge u sezoni. Status uloge – glavna ili sporedna – ne određuje se kvantitativnim kriterijem (npr. količina teksta ili trajanje izvedbe uloge) nego dramaturškim značajem uloge.
Tijekom priprema i izvedbi koristi ravnomjerno razvijene kompetencije u cijelom rasponu različitih primarnih glumačkih izvedbeno-predstavljačkih odnosno izražajnih sredstava i postupaka, tehnika i metoda: scenski glas, govor i pokret; mimička ekspresija, proksemička odnosno mizanscenska konstelacija i koordinacija; kreativna improvizacija i suradnja u postupcima sastavljanja, interpretacije i izvedbe teksta, tzv. «partiture» fizičkih radnji i govorne radnje, odnosno cjelokupne predstave; interakcija s publikom; monodramska forma, monološke scene, dijalozi, ansambl-scene, zborska izvedba.
Izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke na talijanskom jeziku i, prema potrebi, na engleskom jeziku. Uz adekvatnu jezičnu pripremu može izvoditi i na drugim jezicima, napose hrvatskom jeziku, ako to zahtijeva karakter uloge odnosno glumački zadatak.
Ovisno o dodatnim kompetencijama i potrebi, sudjeluje i u predstavama drugih izvedbeno-predstavljačkih formi, kao što su, primjerice, muzičko, plesno, koreodramsko, mimsko, multimedijalno, lutkarsko kazalište, kazalište objekta.
Sudjeluje i u drugim programima i aktivnostima Kazališta, kao što su različite priredbe, recitali, promotivni odnosno promidžbeni projekti, tiskovne konferencije i slično. Prema potrebi sudjeluju i u projektima drugih umjetničkih grana Kazališta, Opere (uključiv i koncerte) i Baleta, ali isključivo kao glumice/glumci, dakle umjetnice/umjetnici specifičnih prethodno opisanih kompetencija.

POTREBNA STRUČNA SPREMA:
Minimalno – završen preddiplomski sveučilišni studij (BA) u trajanju tri godine te stečena viša stručna sprema u umjetničkom području – gluma.
Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se završeno minimalno trogodišnje obrazovanje u akademskom odnosno sveučilišnom sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja (gluma) dostupno u zemlji iz koje dolazi kandidatkinja/kandidat.

POTREBNO UMJETNIČKO USMJERENJE:
Akademija dramskih umjetnosti ili drugi fakultet odnosno umjetnička škola u sklopu sveučilišnog sustava – usmjerenje gluma.
Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se završeno minimalno trogodišnje obrazovanje u akademskom odnosno sveučilišnom sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja (gluma) dostupno u zemlji iz koje dolazi kandidatkinja/kandidat.

POTREBNO ISKUSTVO:
Najmanje 2 godine radnog iskustva u širokom spektru  glumačke umjetnosti (kako je navedeno u «Opisu poslova i radnih zadataka»).

POTREBNO ZNANJE SVJETSKIH JEZIKA
Zbog sudjelovanja u međunarodnim koprodukcijama i izvedbama na međunarodnim festivalima obavezna je, pored one na talijanskom jeziku, i govorna izvedbena kompetencija na engleskom jeziku, a koja se dokazuje posebnom provjerom odnosno audicijom na engleskom jeziku.

POTREBNA POSEBNA ISKUSTVA, ZNANJA, AFIRMIRANOST U ODREĐENOM PODRUČJU
Zbog potreba sudjelovanja i u kazališnim projektima drugih glazbeno-scenskih odnosno ne-govornih izvedbeno-predstavljačkih formi, pored klasičnog dramskog kazališta, prednost u zapošljavanju odnosno stjecanju statusa imaju glumci koji mogu demonstrirati (na audiciji ili prilikom recentne suradnje u predstavama HNK Ivana pl. Zajca ako je riječ o prvom zapošljavanju u Kazalištu) viša od dva od sljedećih dodatnih umijeća: pjevanje, sviranje na nekom od instrumenata, rad s lutkama, rad s maskom, pantomima, koreodramska izvedba, umjetnička plesna izvedba, glumački rad s videom i suvremenim digitalnim tehnologijama.

POSEBNI ZAHTJEVI:
Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidata u struci, kao što su strukovne nagrade, nagrade publike, kritički osvrti na glumačke izvedbe kandidatkinje/kandidata, sudjelovanje u filmskim i televizijskim produkcijama, premda navedene reference nisu obvezatne

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
1. Životopis
2. Fotografiju
3. Izvod iz ERPS-a (potvrde o radnom stažu) ili preslike autorskih ugovora
4. Showreel (ako ga kandidat posjeduje)
5. Presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati 25.03.2021. u zgradi kazališta.
Prijave se primaju e-poštom do 19. ožujka 2021. na drammaitaliano@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

BANDO DI CONCORSO
per la selezione di un candidato per la posizione
ATTORE – RUOLI SECONDARI all’interno della compagnia del DRAMMA ITALIANO:
un esecutore;

Possono partecipare al bando persone di sesso maschile il che sottostà al vincolo di natura e di necessità del ruolo e la competenza nell’esecuzione del repertorio (ai sensi dell’art. 13 par. 4 della Legge sulla parità dei sessi, Gazzetta ufficiale/Narodne novine, num. 82/08 e 69/17)

QUALIFICA RICHIESTA:
Minimo: studi universitari della durata minima di tre anni (BA/laurea triennale) e istruzione superiore acquisita nel campo della recitazione.
Per i candidati che hanno studiato all’estero, sarà accettata la formazione minima triennale completata nel sistema accademico o universitario di educazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ORIENTAMENTO ARTISTICO NECESSARIO:
Accademia d’ Arti drammatiche o altra facoltà o scuola d’arte all’interno del sistema universitario – indirizzo recitazione.
Per i candidati che hanno studiato all’estero sarà accettato un minimo di tre anni di istruzione in un sistema accademico o universitario di formazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ESPERIENZA RICHIESTA:
Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito delle arti recitative (come indicato nella “Descrizione del lavoro e compiti”).

CONOSCENZA NECESSARIA DI LINGUE MONDIALI
A causa della partecipazione a coproduzioni internazionali e spettacoli a festival internazionali, oltre all’italiano, è obbligatoria la competenza nella performance orale in inglese, comprovata da un’apposita prova o provino in inglese.

ABILITÀ SPECIALI RICHIESTE, CONOSCENZE, AFFERMAZIONE IN UNA DETERMINATA AREA
A causa della necessità di partecipare a progetti teatrali di altre forme di rappresentazione, di spettacoli musicali o non discorsivi, oltre al teatro drammatico classico, il vantaggio nell’impiego ovvero all’acquisizione dello status di ATTORE- RUOLI SECONDARI, l’avranno quei candidati che possono dimostrare (tramite l’audizione, o una recente collaborazione nel TNC Ivan de Zajc, se questo è un primo impiego in questo Teatro) più di due delle seguenti abilità aggiuntive: canto, conoscenza e buon utilizzo di uno strumento musicale, teatro di figura, teatro maschera, pantomima, performance coreografica, danza artistica, recitazione con video e tecnologie digitali contemporanee.

Documentazione da allegare alla candidatura:
1. Curriculum vitae
2. Una fotografia
3. Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore
4. Showreel (se il candidato ne dispone)
5. Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente
I candidati che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un provino in conformità all’Atto generale sull’audizione. L’audizione si terrà il 25 marzo 2021 presso lo stabile del Teatro. I candidati idonei saranno informati sull’orario preciso in tempo utile.
La domanda va inviata entro il 19 marzo 2021 alle ore 12.00 all’indirizzo kadrovska@hnk-zajc.hr o drammaitaliano@hnk-zajc.hr con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.
I candidati saranno informati sull’esito sul sito web del Teatro.
Un candidato che invoca il diritto di priorità sulla base della Legge sui veterani della guerra nazionale croata e sui membri delle loro famiglie (Gazzetta ufficiale/Narodne novine 121/17) è obbligato a presentare tutte le prove dell’articolo 103 della stessa legge. Le prove necessarie per esercitare il diritto a prestazioni di lavoro sono pubblicate sul sito web del Ministero dei veterani croati della Repubblica di Croazia: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glasovi mezzosopran i bass-bariton)
u ansamblu OPERE:
– dva izvršitelja

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:
•Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
•Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
•Završena srednja muzička škola;
•Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
•Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
•Životopis na engleskom
•presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
•Prijavu s popisom od 2 arije koje će izvoditi na audiciji

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.
Životopis uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač opernog zbora”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se:

 • za pjevača s glasom mezzosopran (1 izvršiteljica) na određeno vrijeme do povratka kazališne radnice s porodiljnog
 • za pjevača s glasom bass-bariton (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz uvjet probnog rada od 1 godine,
  u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 28. veljače 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

COMPETITION
for the position of
Opera singer in the OPERA Choir (voices mezzo-soprano, bass- baritone)
two (2) positions

Job description:
Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
•The prescribed qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Secondary Music School;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language and another foreign language (active knowledge of Italian an advantage);
•Specific requirement: passing the audition before employment.

The application needs to be accompanied by:
•CV in English
•Copy of proof of the obtained professional qualification
•Application with 2 arias that will be performed at the audition

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all necessary documentation are required to take part in an audition pursuant to the internal Labour Regulations and Rules of Audition.

The CV and other required documentation must be delivered to the e-mail addresses opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The date of audition shall be subsequently determined.

The employment contract will be concluded:

 • for a mezzo-soprano singer (1 executive) for a temporary period until the Theater employee returns from maternity leave
 • for singer with voice bass-baritone (1 executive) for a limited period of 4 years, with a probationary period of 1 year,
  pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14).

The applications will be accepted by e-mail until February 28th 2021.
The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.

The applicant who invokes the right of advantage in employing, referring to the Act on the Rights of Croatian Homeland War Veterans and their Family Members (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of that Law. The evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.


NA T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

1. član orkestra opere – koncertni majstor – 1 izvršitelj
2. član orkestra opere – vođa dionice kontrabasa – 1 izvršitelj

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja;
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
  Radno iskustvo: nije potrebno;
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
  Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – (navesti naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 14. ožujka 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Audicija koncertni majstor
Audicija Kontrabas
Kontrabas
Kontrabas 2
Kontrabas 3

COMPETITION
In the OPERA Orchestra for the position of

1. Concertmaster – 1 position
2. Principal bass – 1 position

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin
• Required professional or artistic field: Music Academy
• Work experience: not required
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application needs to be accompanied by:
• CV
• Copy of proof of the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation must be delivered to the e-mail addresses opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, and with the subject line “Application for Competition” and the position for which you are applying.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring to the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until March the 14th, 2021

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Concertmaster audition
Contrabass audition
Contrabass
Contrabass 2
Contrabass 3

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa;
 • Razvrstava notni materijal;
 • Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora, soliste, inspicijente, korepetitore;
 • Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal;
 • Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika,

(prednost aktivno znanje talijanskog jezika).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala”.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u skladu s odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 1. ožujka 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ/PJEVAČICA OPERNOG ZBORA (glas – sopran)
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

Srednja stručna sprema; Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem;
Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

životopis,
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
popis od 2 (dvije) arije lirskog repertoara koje će izvoditi na audiciji.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač (glas – sopran)”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine uz uvjet probnog rada od 1 (jedne) godine, u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima Kazališta.

Prijave se primaju e-poštom do 25. rujna 2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidatkinje za obavljanje poslova
GLUMICA POČETNICA
u ansamblu HRVATSKE DRAME
-jedna izvršiteljica

Opis posla:
Priprema i izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke u širokom spektru suvremenih i povijesnih estetika i stilova, formi i žanrova, izvedbeno-predstavljačkih jezika i metoda potrebnih za glumačku izvedbu u predstavama dramskog i postdramskog kazališta; kazališta za djecu i mlade te kazališta za odraslu publiku; vizualnog i fizičkog kazališta; redateljskog i kolaborativnog odnosno tzv. «autorskog» kazališta.

Uvjeti za kandidatkinje:
Minimalno – završen preddiplomski sveučilišni studij (BA) u trajanju tri godine te stečena viša stručna sprema u umjetničkom području – gluma.
Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
životopis
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
fotografije (lice i cijela figura)
motivacijsko pismo (do 150 riječi)

Kandidatkinje koje udovoljavaju traženim uvjetima i koje su priložile svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

Životopis uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na edo.kalebic@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – GLUMICA POČETNICA”.

Kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvane na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, 1. i 2. prosinca prema naknadno objavljenom rasporedu.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima Kazališta.

Rok za prijavu je 28. studeni 2020. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidatkinje će biti obaviještene putem web stranice Kazališta.

Kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužne su dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednu kandidatkinju i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa;
 • Razvrstava notni materijal;
 • Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora, soliste, inspicijente, korepetitore;
 • Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal;
 • Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;
 • Potrebno radno iskustvo : Najmanje 2 godina radnog iskustva u području klasične glazbe;
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika,

(prednost aktivno znanje talijanskog jezika).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala”.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u skladu s odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 13. rujna 2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
DEKORATER II

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorijama koje koristi kazalište te  na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Radno vrijeme: smjenski rad i nejednoliko radno vrijeme

Natječaj je otvoren od 19.10.2020. do 26.10.2020. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

KUĆNI MAJSTOR

Opis posla: Obavlja sve poslove tekućeg i električarskog održavanja u zgradi Kazališta i u drugim poslovnim objektima Kazališta. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa održavanja, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu održavanja, upravitelju tehnike i intendantu.
Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: Elektro tehnički smjer
Potrebno radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Natječaj je otvoren od 02.03.2020. do 14.03.2020. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
VIOLA TUTTI
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – viola tutti”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 20. travnja 2020.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:
PRVA ETAPA
1) Prvi stavak s kadencom jednog od sljedećih koncerata:
F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D – duru
ili
C. P. Stamitz: Koncert za violu i orkestar, op.1, u D – duru
2) J. S. Bach: jedna od suita za violončelo (obrada za violu): 2 kontrastna stavka

DRUGA ETAPA
orkestralne dionice

1) W. A. Mozart – Figarov pir – uvertira (odlomak)
2) G. Rossini – Kradljiva svraka – uvertira (odlomak)
3) G. Verdi – Aida (odlomak)
4) G. Puccini – Tosca (odlomak)

Viola tutti – audicija 2020

COMPETITION
for the position of
VIOLA TUTTI
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – viola tutti”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until April the 20th 2020
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition:

FIRST ROUND

1) First mvt. with cadenza from one of the following concertos:
F. A. Hoffmeister: Viola concerto D major
or
C. P. Stamitz: Viola concerto, D major, op.1
2) J. S. Bach: one of the cello suites (transcription for viola): 2 contrasting movements

SECOND ROUND
Orchestral solos

1) W. A. Mozart – Le nozze di Figaro – overture (excerpt)
2) G. Rossini – La gazza ladra – overture (excerpt)
3) G. Verdi – Aida (excerpt)
4) G. Puccini – Tosca (excerpt)

Viola tutti – audicija 2020

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
II VIOLINA TUTTI
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – II violina tutti”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta. Ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 20.travnja 2020.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:
1. etapa

1) Prvi stavak s kadencom jednog od sljedećih koncerata:
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 3 u G – duru, KV 216
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 4 u D – duru, KV 218
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 5 u A – duru, KV 219

2) orkestralne dionice
1) G. Verdi: Ouverture “La forza del destino”
od početka do slova B / od slova C do slova D / od slova N do slova O

2) L. van Beethoven: Simfonija br. 1 u C – duru, op. 21 – 3. stavak Menuetto ( Scherzo )
od početka do 25. takta / Trio: do prve repeticije

2. etapa

1) Prvi stavak s kadencom iz romantičnog koncerta od Beethovena na dalje.

2) orkestralne dionice

1) G. Puccini: Madama Butterfly
– od početka do br. 1 / od broja 2 do 5. takta u broju 3

2) S. Prokofjev: Simfonija br. 1 u D – duru, op. 25 “Klasična”
2. stavak od slova A do slova B
3. stavak “Gavotte” od početka do slova B

II VIOLINA TUTTI

COMPETITION
for the position of
2nd VIOLIN TUTTI
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – 2nd violin tutti”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a limited time until the employee returns from maternity leave. If the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until April the 20th 2020
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition:
FIRST ROUND

1) First mvt. with cadenza from one of the following concertos:
W. A. Mozart: Violin concerto No. 3 G major, KV 216
W. A. Mozart: Violin concerto No. 4 D major, KV 218
W. A. Mozart: Violin concerto No. 5 A major, KV 219

2) Orchestral solos

1) G. Verdi: Ouverture “La forza del destino”
from the beginning to the letter B / from the letter C to the letter D / from the letter N to the letter O

2) L. van Beethoven: Symphony No. 1 C major, op. 21 – 3rd mvt. Menuetto (Scherzo)
from the beginning to the bar number 25 / Trio: to the first repetition

SECOND ROUND

1) First mvt. with cadenza from a romantic concert from Beethoven onwards

2) Orchestral solos

1) G. Puccini: Madama Butterfly
– from the beginning to the number 1 / from number 2 to the 5th bar in number 3

2) S. Prokofiev: Symphony No. 1 D major, op. 25 “ Classical ”
2. mvt. from the letter A to the letter B
3. mvt. “Gavotte” from the beginning to the letter B

II VIOLIN TUTTI

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

DEKORATER II

Obavljanje svih poslova na pozornici vezanih uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi kazališta i na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslova na nadstroplju. Obavljanje poslova slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Pripremanje dekora pri svakom transportu. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora se šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu. Za svoj rad odgovara se šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu. Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti : – Životopis – Izvadak iz ERPS-a – Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi – Potvrdu o nekažnjavanju.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 18.12.2019.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas bass bariton)
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

Srednja stručna sprema; Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem; Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost  aktivno znanje talijanskog jezika); Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

životopis na engleskom jeziku, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi, popis od 2 arije koje će izvoditi na audiciji.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu  potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o  radu i Pravilima o audiciji.
CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na  opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač (glas bass bariton)”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine uz uvjet probnog rada od 1 (jedne) godine, u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.
Prijave se primaju e-poštom do 15. veljače 2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

COMPETITION
for the position of
Opera singer in
OPERA Ensemble (voice bass – baritone)
one (1) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

minimum required education is high school; advantage have applicants with music education; required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian); specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:

CV in English, copy of proof on the required education, application with 2 arias that will be performed on the audition.
Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour Regulations and Rules of Audition. The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer (voice bass – baritone)”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.
The date of audition shall be subsequently determine.
The employment contract will be concluded  for a temporary period of time of 4 (four) years, with a probationary period of 1 (one) year.

The applications are accepted by e-mail until February the 15th 2019.

The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.
The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA  (glasovi sopran, mezzosopran, bass bariton)
u ansamblu OPERE:
– tri izvršitelja,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Završena srednja muzička škola;
Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

Životopis na engleskom
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
Prijavu s popisom od 2 arije koje će izvoditi na audiciji
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se:

za pjevača s glasom sopran (1 izvršitelj) na određeno vrijeme do povratka kazališnog radnika s porodiljnog,
za pjevača s glasom mezzosopran (1 izvršitelj) na određeno vrijeme do povratka kazališnog radnika s bolovanja,
za pjevača s glasom bass-bariton (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz uvjet probnog rada od 1 godine,
u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 1. prosinca 2019. do 10 sati.

Audicija će se održati 2.12.2019. u 14,00 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

COMPETITION

for the position of 

Opera singer in

OPERA Ensemble (voices – soprano, mezzosoprano, bass- baritone)

three (3) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Secondary Music School;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian);
Specific requirement: passing the audition examination before the employment.
The application needs to be accompanied with:

CV in English
Copy of proof on the obtained professional qualification
Application with 2 arias that will be performed on the audition

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour  Regulations and  Rules of Audition.

The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The date of audition shall be subsequently determine.

The employment contract will be concluded:

for a singer with a soprano voice (1 executive) for a temporary period of time until the return of the Theater employee from the maternity leave,
for a mezzo-soprano singer (1 executive) for a temporary period of time until the Theater employee returns from sick leave,
for singer with voice bass-baritone (1 executive) for a temporary period of time of 4 years, with a probationary period of 1 year,

pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14).

The applications are accepted by e-mail until December 1st, 2019 by 10:00 hours.

The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PRVA OBOA (ENG. ROG) S OBVEZOM TREĆE
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira, brine za sekciju drvenih puhača, održava sekcijske pokuse, nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne i baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.
Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
• Radno iskustvo: nije potrebno;
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – prva oboa (eng. rog) s obvezom treće”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, 13.01.2019. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno.
Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 10.12.2019.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
Program audicije: Note za audiciju-oboa

1. etapa:

W.A.Mozart, koncert u C-duru za obou i orkestar (1 i 2 stavak)
I.Strawinsky: Pulcinella Suite, II-Serenada

2. etapa:

J. Brahms, Koncert za violinu i orkestar u D-duru – 2 stavak
P.I. Čajkovski: 4 simfonija u f-molu – 2 stavak
M. Ravel: Le Tombeau de Couperin – Prelude

COMPETITION
for the position of
PRINCIPAL OBOE (WITH THE OBLIGATION OF 3rd OBOE AND ENGLISH HORN)
in OPERA Orchestra:
– one (1) position
Job description:

Performs all duties related to the musician of the orchestra regarding the instrument being played, cares for the section of woodwinds, conducts sectional rehearsals, performs in all Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies, opera and ballet performances, and similar).
Carries out other activities from her/his field of activity.
Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.
The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification
Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.
The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Principal oboe (with the obligation of 3rd oboe and english horn)”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on January the 13th 2019. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.
The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.
The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
The applications are accepted by e-mail until December the 10th 2019.
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.
Program for the audition: Audition score
1st round:

W.A.Mozart, Concerto in C major for oboe and orchestra (1st and 2nd movements)
I.Strawinsky: Pulcinella Suite, II-Serenade

2nd round:

J. Brahms, Violin and Orchestra Concerto in D major – 2 movements
P.I. Tchaikovsky: 4 symphonies in F minor – 2 movement
M. Ravel: Le Tombeau de Couperin – Prelude

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ZAMJENIK VOĐE DIONICA – VIOLA
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove i radne zadatke opisane za poslove “vođe dionica” vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
• Radno iskustvo: nije potrebno;
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -zamjenik vođe dionica – viola”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 13.01.2019. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 20.12.2019.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:  Viola – notni materijal

Prva etapa

1) Prvi stavak s kadencom jednog od slijedećih koncerata:

F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D – Duru

ili
C. P. Stamitz: Koncert za violu i orkestar op.1, u D Duru

2) Prvi stavak jednog od slijedećih koncerata

B. Bartok: Koncert za violu i orkestar

ili

P. Hindemith: Koncert za violu i orkestar (“Der Schwanendreher”)

ili

W.Walton: Koncert za violu i orkestar (prvi i drugi stavak)

Druga etapa

Orkestralne dionice:

-W.A. Mozart: Figarov pir (uvertira)

-G.Rossini: Kradljiva svrka (odlomak)

-G.Verdi: Aida (odlomak)

-G.Puccini: Tosca (odlomak)

-M.Glinka: Ruslan i Ljudmila (odlomak)

-G.PucciniI: Manon Lescaut intermezzo

– A.Adam: Giselle

COMPETITION
for the position of
DEPUTY LEADER OF THE VIOLA SECTION
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Performs all tasks and duties described for “leader of the viola section” related to the status of orchestra soloist and leaders of the viola section, organizes and conducts sectional rehearsals as needed, performs in other Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies and similar.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Deputy leader of the viola section”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on January the 13th 2019. The exact time of audition will be subsequently determined.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until December the 20th 2019.
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition: Viola-score for audition

First round:

1) The first movement with cadenza of one of the following concerts:

F. A. Hoffmeister: Viola and Orchestra Concerto in D major
or
C. P. Stamitz: Viola and Orchestra Concerto Op.1, in D major

2) The first movement of one of the following concerts
B. Bartok: Concerto for viola and orchestra
or
P. Hindemith: Concerto for Viola and Orchestra (“Der Schwanendreher”)
or
W.Walton: Viola and Orchestra Concert (first and second movements)

Second round:

Orchestral passages:

-W.A. Mozart: Figar’s fever (overture)
-G.Rossini: Thieving Purpose (excerpt)
-G. Verdi: Aida (excerpt)
-G.Puccini: Tosca (excerpt)
-M.Glinka: Ruslan and Lyudmila (excerpt)
– Mr. Puccini: Manon Lescaut intermezzo
– A. Adam: Giselle

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Projektni asistent

Izvršava pomoćne poslove na pojedinim projektima, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po potrebama pojedinog projekta sve prema nalogu neposrednog rukovoditelja- Stručnog suradnika za međunarodno financiranje i suradnju, Uz odobrenje neposrednog rukovoditelja nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti, Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima tima u koji je raspoređen, Izrađuje povremene izvještaje po nalogu neposrednog rukovoditelja, Prikuplja potrebne materijale i podatke po nalogu neposrednog rukovoditelja, Prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari po nalogu neposrednog rukovoditelja, Vodi sve potrebne evidencije po nalogu neposrednog rukovoditelja, Za svoj rad odgovoran je neposredno nadređenom rukovoditelju i redovno ga izvještava o svome radu, Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju nalogu neposrednog rukovoditelja ili Intendanta Kazališta.
Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11): Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti

Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Napredno znanje rada s računalom

Natječaj je otvoren od 30.10.2019. do 07.11.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Likvidator ulazne dokumentacije

– jedan izvršitelj

Obavlja sve potrebne poslove u vezi likvidiranja ulazne dokumentacije, obavlja poslove deviznih i kunskih plaćanja salda konti dobavljača, prati obračun prihoda od prodaje ulaznica, obračunava tantijeme autorima, ostvareni inkaso, vodi Nadzornu knjigu uvoza, obračunava PDV, obračunava autorske honorare temeljem ugovora o djelu, autorskom djelu, obavlja i druge računovodstvene poslove prema pravilima računovodstvene struke, te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonom
ski smjer
Potrebno radno iskustvo:
najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog
jezika
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
Natječaj je otvoren od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis,
izvadak iz ERPS-a, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Glavni knjigovođa

– jedan izvršitelj

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog jezika
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.
Natječaj je otvoren od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine.Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis,
izvadak iz ERPS-a, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Knjigovođa II

– jedan izvršitelj,

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci ili sa uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju 12 mjeseci.

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 10.10.2019. do 20.10.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prvi rog s obvezom treće
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
• Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Životopis, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -prvi rog”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, 26.6.2019. u 14,00.

Na audiciji kandidati će prezentirati orkestralne dionice u dvije etape, a koje će biti naknadno određene.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 21.6.2019. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:

Audicija, prvi rog

COMPETITION
for the position of
First horn with duty of third horn
in OPERA Ensemble:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required work experience: at least one year of work experience as a musician;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification
• Proof of work experience

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – First horn”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb on 26th June 2019, at 14:00.

At the audition, applicants have to perform some orchestral pieces in two rounds, which will be subsequently determined.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until June 21, 2019 by 12:00 hours.
The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition:

Audicija, prvi rog


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA  (glasovi bariton i bas)
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

 • Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
 • Završena srednja muzička škola;
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
 • Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati  u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period od godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 10. svibnja 2019. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


COMPETITION

for the position of 

Opera singer in

OPERA Ensemble (voices – baritone and a bass)

one (1) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

 • The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
  • Secondary Music School;
  • Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
  • Required professional or artistic field: Music Academy;
  • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian);
 • Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV;
• Copy of proof on the obtained professional qualification.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour  Regulations and  Rules of Audition.

The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The date of audition shall be subsequently determine.

The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

The applications are accepted by e-mail until  May 10th, 2019 by 12:00 hours.

The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.


Glavni knjigovođa

Opis posla:

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

prijavu na natječaj treba priložiti:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog.
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na period od 1(jedne) goidne uz uvjet probnog rada od 3 mjeseci
Natječaj je otvoren od 17.04.2019. do 26.04.2019. godine.Na natječaj mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis
Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Glavni knjigovođa

Opis posla:

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

prijavu na natječaj treba priložiti:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog.
Napredno znanje rada s računalom
Probni rad 3 mjeseci
Natječaj je otvoren od 9.4.2019. do 17.4.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis
Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta, (čl.9. Pravilnika o radu).


Glavni knjigovođa – poništen natječaj

Opis posla:

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

prijavu na natječaj treba priložiti:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog.
Napredno znanje rada s računalom
Probni rad 3 mjeseci
Natječaj je otvoren od 27.03.2019. do 05.04.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis
Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta, (čl.9. Pravilnika o radu).


Audicija za ulogu Maria Cavaradossija u operi Tosca Giacoma Puccinija.

Opera HNK Ivana pl. Zajca raspisuje audiciju koja će se održati 22. veljače 2019. za ulogu Maria Cavaradossija za operni projekt Tosca Giacoma Puccinija, premijera studeni 2019. u Rijeci u režiji Marina Blaževića i pod vodstvom dirigenta Yordana Kamdzhalova.

Pozivaju se svi vrsni, mladi pjevači do 40 godina starosti koji imaju želju za novim umjetničkim izazovima da pristupe audiciji za ovaj jedinstveni projekt Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Prijave se primaju e-poštom do 21. veljače 2019. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr.

Uz prijavu potrebno je poslati i životopis.

Audicija će se održati u petak 22. veljače 2019. u 13:00 sati.


Regulater rasvjete – električar scenske rasvjete

Dužan je pomno poznavati i obavljati rad na rasvjetnim pultevima koji su u vlasništvu kazališta. Obavlja sve poslove vezane uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovoran je za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj rasvjetne opreme na gostovanjima. Priprema rasvjetnu opremu pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: elektro-tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godina radnog iskustva

Znanje rada na računalu i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima. Aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 16.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Transportni radnik

Obavlja sve poslove oko transporta te poslove utovara i istovara robe, te prati robu u teretnom vozilu prilikom prijevoza.

Odgovoran je za pažljivo rukovanje scenskim elementima pri transportu te u skladištu dekora.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa transporta, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Natječaj je otvoren od 12.12.2018. do 19.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Knjigovođa II

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 16.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju)

ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kostimer

Obavlja sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te sve poslove vezane uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima. Asistira prilikom oblačenja umjetnika. Vodi skladište obuće. Obavlja ukrcaj i iskrcaj kostimske opreme na gostovanjima a u redovitom djelovanju kazališta dužan je pripremiti kostime pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: krojač – obućar – tekstilni tehničar

Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva

Znanje rada na računalu, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 16.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Natječaj za vanjske suradnike/ce u zboru Opere HNK Ivana pl. Zajca

Opera HNK Ivana pl. Zajca 30.11.2018. poziva na audiciju za vanjske suradnike u zboru za operni projekt Romeo i Julija, premijera 12.1.2019 u Rijeci i premijera Ravenni 18.1.2019. Na audiciju se mogu prijaviti svi pjevači/ce, glasovi bas bariton,sopran i alt, s ili bez službene glazbene naobrazbe, ali sa znanjem čitanja nota. Za audiciju treba pripremiti jednu ariju na hrvatskom jeziku.

Prijave se primaju e-poštom do 26. studenoga 2018. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr i  kadrovska@hnk-zajc.hr

Potrebno je poslati životopis, naslov arije te notni materijal za korepetitora.

Audicija će se održati u petak 30.11. od 10:00h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Organizacijska jedinica Opera produžila je rok na natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova “Prva truba s obvezom treće”. Novi rok je 20. listopada 2018. 


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prva truba s obvezom treće
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
• Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• Životopis
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu
• Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Životopis, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -prva truba”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. Dan održavanja audicije odredit će se naknadno, a o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Na audiciji, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, kandidati su obvezni prezentirati izvedbe :

Prva etapa *:
1. J.Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru
2. I.Stravinski: Petruška

Druga etapa *:
Orkestralne dionice:
G. Donizetti: Don Pasquale – uvertira
P.I. Čajkovski: Labuđe jezero
P.I. Čajkovski: Orašar
G. Verdi: Aida
L. van Beethoven: Leonore, uvertira
G. Mahler: 5. simfonija
D. Šostakovič: 5. simfonija
D. Bruckner: 7. simfonija
M.P. Musorgski/M. Ravel: Slike s izložbe

*Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Prijave se primaju e-poštom do 10.listopada 2018. do 12 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Orkestralne dionice – audicija truba


 

COMPETITION
for the position of
First Trumpet with duty of third trumpet
in OPERA Ensemble:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Hold an undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required work experience: at least one year of work experience as a musician;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.
The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification
• Proof of work experience
• Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.
The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – First Trumpet”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. The date of the audition will be fixed later on and the applicants notified of it in due time.

The applicants have to perform the following pieces at the audition to be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, Rijeka:

First round *:
1. J. Haydn: Concerto for Trumpet and Orchestra in E-flat major
2. I. Stravinsky: Petruska
Second round *:
Orchestral passages:
G. Donizetti: Don Pasquale, Overture
P.I. Tchaikovsky: Swan Lake
P.I. Tchaikovsky: The Nutcracker
G. Verdi: Aida
L. van Beethoven: Leonore, Overture
G. Mahler: Symphony No. 5
D. Shostakovich: Symphony No. 5
D. Bruckner: Symphony No. 7
M.P. Mussorgsky/M. Ravel: Pictures at an Exhibition

*The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.
The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.
The applications are accepted by e-mail until 10 October 2018 by 12:00 hours.
The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Orkestralne dionice – audicija truba


Obavijest: 

Poništava se natječaj Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka (dalje: Kazalište) za radno mjesto ‘Prva flauta s obvezom treće i piccola’ objavljenog na web stranici Kazališta dana 7.svibnja 2018.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prva flauta s obvezom treće i piccola

u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Uvjeti za kandidate:

 • Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
 • Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
 • Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.
  Cv, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -flauta”.

Odabrani kandidati bit će pozvani na audiciju dana 20.07.2018.godine.
Na audiciji kandidati su obvezni prezentirati izvedbe :

Prva etapa *:
1.W.A.Mozart: Koncert za flautu u G-duru
ili
W.A.Mozart: Koncert za flautu u D-duru

2. J. Ibert: Koncert za flautu – 1.st. (Allegro)

Druga etapa *:
Orkestralne dionice:
G. Bizet: Carmen: entr’acte
G. Rossini: Wilhelm Tell, uvertira
M. Ravel: Daphnis et Chloe
L. van Beethoven: Leonore, uvertira br. 3
L. van Beethoven: Simfonija br. 3 Eroica
A. Dvořák: Simfonija br. 8
C. Debussy: Prelude a l’apres midi d’un faune
R. Strauss: Salome – Ples sedam velova

*Komisija zadržava pravo da izmijeni redosljed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 10.srpnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

pdf orkestralne dionice – pdf orchestral excerpts

pdf orkestralne dionice -pdf orchestral excerpts.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

 • Završena srednja muzička škola
 • Uspješno položena audicija
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografije
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -pjevač”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju, a obavijest o terminu održavanje audicije biti će javno dostupan na web stranicama Kazališta.

Ugovor o radu sklapa se rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period od godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 25.travnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA
EPIZODIST
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomskisveučilišnistudijili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s umjetničkog područja
 • Muzička akademija-odsjek pjevanja
 • Uspješno položena audicija
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografije
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -pjevač epizodist”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju, a obavijest o terminu održavanje audicije biti će javno dostupan na web stranicama Kazališta.

Ugovor o radu sklapa se rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period od godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 25.travnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj,

Opis poslova:

 • Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa,
 • Razvrstava notni materijal,
 • Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora,
 • Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal.
 • Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučšni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje
 • Muzička akademija
 • Potrebno radno iskustvo
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva u području klasične glazbe
 • Potrebno znanje svjetskih jezika
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -arhivar notnog materijala”.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz probni rad 6 mjeseci, godine u skladu s odredbama Zakona o radu i Zakona o kazalištima i općim aktima .

Prijave se primaju e-poštom do 13. travnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


COMPETITION
open for the job of
archivist of sheet music
– one vacancy

Job description:

 • Procuring sheet music according to the requirements of the repertoire programme;
 • Classifying sheet music;
 • Copying sheet music for orchestra and chorus members;
 • Making inventory of, archiving and keeping the existing sheet music;
 • Attending to other jobs that are in her/his sphere.

Requirements for candidates
Necessary educational qualifications:

 • Completed undergraduate or graduate university study, or integrated undergraduate and graduate university study in an artistic field, as well as the obtained higher education qualification in an artistic field.
 • Necessary professional or artistic field
 • Music Academy
 • Necessary work experience
 • At least two years of work experience in the field of classical music
 • Necessary knowledge of two world languages
 • Active knowledge of English and another foreign language (priority given to the active knowledge of Italian).

The following attachments are required together with the Application:

 • Curriculum Vitae
 • Erps (Electronic work and legal status: as evidence of work experience) or copies of contracts that prove the necessary work experience
 • Copy of the evidence on the obtained educational qualification

It is necessary to submit the necessary documentation to kadrovska@hnk-zajc.hr marked as “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala” (Application for the competition – archivist of sheet music).
This is a permanent work contract with a probation period of six months, pursuant to the regulations of the Labour Act and Theatres Act and by-laws.

Applications are accepted by e-mail until 13th April of 2018 until 12 hours.

Candidates will be informed of the results within statutory deadline.

The theatre reserves the right not to choose any of the candidates and to declare void the competition.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
SOLIST BALETA MALE ULOGE u ansamblu BALET:
– jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)
Uvjeti za kandidate:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s umjetničkog područja
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • afirmiranost u oblasti baletne kazališne umjetnosti , baletni solist
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografije
 • Video snimku ili link
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije i video-snimku (ili link) uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na balet@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -balet”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju 14. i 15.4.2018. u Baletnom studiju HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima uz godinu dana pokusnog rada odnosno na godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 21.ožujka 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


BANDO DI CONCORSO

per la selezione di una candidata

ATTRICE  nel DRAMMA ITALIANO:

attrice – RUOLI MEDI – un esecutrice

Possono partecipare al bando persone di sesso femminile il che sottostà al vincolo di natura e di necessità del ruolo e la competenza nell’esecuzione del repertorio (ai sensi dell’art. 13 par. 4 della Legge sulla parità dei sessi, Gazzetta ufficiale num. 82/08 e 69/17)

Condizioni richieste:

 • Qualifica professionale accademica, diploma dell’Accademia d’arte drammatica o altro titolo equivalente rilasciato da scuola di arte drammatica che corrisponda alla richiesta qualifica professionale.

 • 2 anni di esperienza in ambito teatrale, come attrice

 • Conoscenza della lingua italiana nello scritto e nel parlato

 • Conoscenza facoltativa della lingua croata ed inglese

 • Audizione superata con successo

Documentazione da allegare alla candidatura:

 • Curriculum vitae

 • Una fotografia

 • Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore

 • Showreel (se la candidata ne dispone)

 • Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente

Le candidate che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un provino in conformità all’Atto generale sull’audizione. L’audizione si terrà nella seconda metà di marzo 2018 presso lo stabile del Teatro. Le candidate saranno informate della data precisa in tempo utile.

Il contratto di lavoro si predispone per una durata di due anni in conformità alla Legge sugli atti generali.

La domanda va inviata entro il 18 marzo 2018 alle ore 12.00 all’indirizzo kadrovska@hnk-zajc.hr con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.

Le candidate saranno informati sull’esito della selezione nei termini prescritti dalla legge.

Il Teatro si riserva il diritto di non selezionare alcun candidato ed annullare il bando in oggetto.


NATJEČAJ

 za izbor kandidata za obavljanje poslova

DRAMSKA GLUMICA u ansamblu TALIJANSKE DRAME:

dramska glumica-SREDNJE uloge – jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe ženskog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Uvjeti za kandidate:

 • visoka stručna sprema, završena Akademija dramske umjetnosti, drugi istovrsni, odnosno jednakovrijedni studiji glume kojima se stječe tražena stručna sprema

 • 2 godine radnog iskustva u oblasti dramske kazališne umjetnosti,dramski glumac

 • aktivno znanje talijanskog jezika (u govoru i pismu)

 • poželjno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis

 • Fotografiju

 • Izvod iz ERPS-a (potvrde o radnom stažu) ili preslike autorskih ugovora

 • Showreel (ako ga kandidat posjeduje)
 • presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati u drugoj polovici ožujka 2018. u zgradi kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 18.ožujka 2018. do 12 sati na kadrovska@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


NATJEČAJ

Voditelj računovodstvene službe

OPIS POSLA:
– vodi i organizira rad službe
– koordinira rad djelatnika službe sa radom drugih službi kazališta
– izrađuje završni račun i financijska izvješća propisana zakonom
– prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada
– poslove obavlja po pravilima računovodstvene struke prema nalogu poslovnog ravnatelja
– obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis,
Kopija domovnice,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: diplomirani ekonomist

Probni rad:  6 mjeseci

Potrebno radno iskustvo: najmanje 5 godine radnog iskustva na poslovima u struci, poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog jezika

Natječaj je otvoren od 11.12.2017. do 18.12.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

Poslovni ravnatelj

Poslovni ravnatelj prema nalogu Intendanta organizira, usmjerava i vodi financijsko poslovanje Kazališta, na način da ono u cijelosti provodi osnovni programski i financijski okvir.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis,
Kopija domovnice,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Zamjena 2 mjeseca.

Potrebna razina obrazovanja: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij s područja ekonomije kao i stečena visoka stručna prema s područja ekonomije sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Najmanje 5 godina radnog iskustva na organizacijskim ili rukovodećim poslovima

Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika

Natječaj je otvoren od 12.12.2017. do 19.12.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

Referent zaštite na radu i zaštite od požara II

Obavlja sve poslove referenta zaštite od požara i odgovoran je za njihovo izvršavanje. Aktivno prati i primjenjuje sve zakonske, pozakonske i druge propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.Predlaže potrebne mjere za unapređenje zaštite na radu i zaštite od požara. Organizira postupke provjere i utvrđivanja jesu li radnici pod utjecajem alkohola ili droga. Upoznaje radnike s propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara. Upućuje radnike na poslovima s posebnim uvjetima na liječničke preglede u svrhu utvrđivanja zdravstvene, psihičke ili druge sposobnosti za obavljanje određenih poslova prije zasnivanja radnog odnosa i za vrijeme radnog odnosa. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: Tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva, potreban položen stručni ispit

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 21.11.2017. do 28.11.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

Referent nabave

Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke poslove na pripremi i provođenju postupka nabave i javne nabave sukladno zakonskim i drugim propisima koji reguliraju područje javne nabave prema nalogu i uputama voditelja poslova nabave.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva, potreban položen stručni ispit

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 16.11.2017. do 23.11.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-trombon II”, (jedan izvršitelj)

Uvjeti za člana orkestra Opere-trombon:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, ako postoji dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-trombon II”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o znanju traženog stranog jezika i radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 17.11.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


NOTICE OF OPEN COMPETITON

Vacancy for the position one member of the Orchestra – trombone II– open competition
Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – trombone player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof)
Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.
Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.
Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 2 October 2017 and closing on 17 November 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.
The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


NATJEČAJ

 za izbor kandidata za obavljanje poslova

DRAMSKI GLUMAC u ansamblu HRVATSKE DRAME:

glumac-srednje uloge jedan izvršitelj,

glumac-velike i srednje uloge jedan izvršitelj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Uvjeti za kandidate:

 • visoka stručna sprema, završena Akademija dramske umjetnosti, drugi istovrsni, odnosno jednakovrijedni studiji glume kojima se stječe tražena stručna sprema
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti dramske kazališne umjetnosti,
 • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, (za kandidate-strane državljane),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografiju
 • Showreal (ako ga kandidat posjeduje)
 • presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glumca, najmanje 2 godine

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati u drugoj polovici listopada 2017. u zgradi kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 15. listopada 2017. do 12 sati na hrvatska-drama@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-timpani“, jedan izvršitelj

“član orkestra Opere-vođa udaraljki, jedan izvršitelj

Uvjeti za člana orkestra Opere-timpani:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za člana orkestra Opere-vođa udaraljki:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika za člana orkestra Opere-timpani, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-timpani odnosno udaraljke”, a životopis, fotopreslika diplome i dokaz radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u listopadu a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 28.07.2017. do 15.10.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NOTICE OF OPEN COMPETITON
Vacancy for the position one member of the Orchestra – timpani and one member of the Orchestra percussion – open competition

Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – timpani player:

 • music academy diploma,
 • 1 years work experience as professional musician,
 • fluency in English
 • successful audition.

Qualifications requirements for member of the Orchestra – percussion player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 1years work experience as professional musician – for kettledrums player only).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 28 July 2017 and closing on 15 October 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NATJEČAJ

za izbor kandidatkinje za obavljanje poslova:

“pjevač opernog zbora” glas alt

“pjevač opernog zbora-epizodist”  glas alt

Uvjeti za pjevače opernog zbora:

 • završena srednja muzička škola,
 • aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za pjevače opernog zbora-epizodiste:

 • završena Muzička akademija-odsjek pjevanja,
 • ostali uvjeti istovjetni navedenima za članove opernog zbora

Kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke škole za pjevača opernog zbora, odnosno fotopresliku diplome Muzičke akademije za pjevača opernog zbora-epozodist.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za pjevača opernog zbora-alt”, odnosno “Prijava za pjevača opernog zbora-epizodistu-alt” a životopis, fotopreslika diplome muzičke škole odnosno diplome Muzičke akademije dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidatkinje koje udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati 09.10.2017. godine u zgradi kazališta a točno vrijeme održavanja audicije bit će pravovremeno objavljeno.

Kandidatkinje trebaju za audiciju pripremiti dvije arije:

-jednu iz predklasičnog ili klasičnog razdoblja zaključno s Mozartom,

-jednu iz talijanskog opernog repertoara 19. stoljeća, (Verdi, Puccini, Mascagni i sl.),

-izvođenje kraćeg dijela partiture ‘a vista’ prema odluci audicijske komisije.

S kandidatkinjom koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 06.10.2017. godine do 12:00 sati.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.


NATJEČAJ 

Referent za poslove plana i analize

Poslovi plana i analize obuhvaćaju objedinjavanje i predlaganje planova poslovanja, praćenje realizacije plana poslovanja i predlaganje mjera i aktivnosti za njegovu realizaciju ili korekciju u slučaju odstupanja od planskih veličina, priprema materijala za Kazališno vijeće u dijelu poslova plana i analize. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje:  društveno ili humanističko područje

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog, (razina B2).

Natječaj je otvoren od 08.09.2017. do 17.09.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– uvjet tražene struke i razine obrazovanja za poslove koje podnose prijavu

Osobe koje podnose prijavu, neka prilože slijedeće:

-životopis

-OIB i JMBG

-presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

-elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ERPS, podaci o stažu)


NATJEČAJ

za vanjske suradnike/ce u zboru Opere HNK Ivana pl. Zajca

U prvoj polovici rujna, na samom početku sezone, Opera HNK Ivana pl. Zajca održat će audiciju za vanjske suradnike u zboru za operne i koncertne projekte u sezoni 2017/2018. Na audiciju se mogu prijaviti svi pjevači/ce bez službene glazbene naobrazbe, ali sa znanjem čitanja nota. Za audiciju treba pripremiti jednu pjesmu ili ariju na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Prijave se primaju e-poštom do 8. rujna 2017. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr, a potrebno je poslati životopis, naslov pjesme/arije te notni materijal za pijanista.

Operu HNK Ivana pl. Zajca u sezoni 2017/2018 očekuju mnogobrojni koncerti i pet opernih premijera od kojih je prva Puccinijeva “La Boheme” na rasporedu 23. listopada. Nakon toga, u veljači 2018. priprema se “Didona i Eneja” Henrya Purcella, pa zatim u sklopu Shakespeare-Verdi trilogije, repriza “Otella”, te premijere “Falstaffa” i “Macbetha”, dok sezonu zatvaramo  Bellinijevom “Normom”.

Audicija će se održati u petak 15.9. od 15:30h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

“pjevač opernog zbora” glasovi alt, tenor i bas-bariton,

“pjevač opernog zbora-epizodist”  glasovi alt, tenor i bas-bariton,

Uvjeti za pjevače opernog zbora:

 • završena srednja muzička škola,
 • aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za pjevače opernog zbora-epizodiste:

 • završenaMuzička akademija-odsjek pjevanja,
 • ostali uvjeti istovjetni navedenima za članove opernog zbora

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke škole za pjevača opernog zbora, odnosno fotopresliku diplome Muzičke akademije za pjevača opernog zbora-epozodiste.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za pjevača opernog zbora-alt ili tenor ili bas-bariton”, odnosno “Prijava za pjevača opernog zbora-epizodistu-alt ili tenor ili bas-bariton” a životopis, fotopreslika diplome muzičke škole odnosno diplome Muzičke akademije dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u mjesecu rujnu u zgradi kazališta a točan datum održavanja audicije bit će pravovremeno objavljen.

Kandidati/kandidatkinje trebaju za audiciju pripremiti dvije arije:

-jednu iz predklasičnog ili klasičnog razdoblja zaključno s Mozartom,

-jednu iz talijanskog opernog repertoara 19. stoljeća, (Verdi, Puccini, Mascagni i sl.),

-izvođenje kraćeg dijela partiture ‘a vista’ prema odluci audicijske komisije.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 25.07.2017. do 31.08.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija će se održati u petak 15.9. od 14:15 h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

INSPICIJENT

(u Operi)

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kratak opis posla

-poduzima sve potrebne radnje za redovan tijek predstave odnosno pokusa, kao i svih događanja u Kazalištu,

-Kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi odnosno pokusu, te provjerava tehničku pripremljenost scene.

-nakon predstave/pokusa dostavlja obvezno izvješće ravnatelju umjetničke cjeline

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • Stečena srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog područja a minimalno završena srednja glazbena škola,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • znanje glazbe na nivou srednje glazbene škole.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome o stečenoj srednjoj ii višoj stručnoj spremi, o završenoj srednjoj glazbenoj školi, dokaz o traženom radnom iskustvu, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu mail poruke “Prijava za poslove Inspicijent”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima biti e pozvane na razgovor.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja bude izabran/izabrana sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa zakonskim i općim aktima.

Natječaj je otvoren od dana 26.07.2017. do 31.08.2017.  godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem internetskih stranica kazališta www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje.

Na audiciju se prijavilo preko 100 pjevača, a audiciju su prošle:

La Boheme
Mimi – Albina Smajlović
Musetta – Marija Kuhar Šoša
Falstaff
Mrs Quickly – Biljana Kovač,
Margareta Matišić (cover)

AUDICIJA

U HNK Ivana pl. Zajca 19. lipnja 2017. održat će se audicija za solističke uloge u operama za sezonu 2017/2018:

Puccini: La bohème, uloge Mimì i Musette;

Purcell: Didona i Eneja, uloga Didone;

Verdi: Falstaff, uloga Mistress Quickly.

Potrebno je pripremiti sljedeće arije:

Za ulogu Mimi:
Mi chiamano Mimi
Donde liete usci

Za ulogu Musette:
Quando men`vo
arija po izboru

Za ulogu Didone:
When I am laid in earth
arija po izboru

Za ulogu Quickly:
duet s Falstaffom
arija po izboru

Prijave se primaju e-poštom do 14. lipnja 2017. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr, a uz prijavu uloge, treba navesti naslove arija te priložiti životopis.

Nakon 30 godina, na sceni HNK Ivana pl. Zajca 23. listopada 2017. očekuje se premijera Puccinijeve opere La bohème u režiji poznatog američkog redatelja Fabrizia Melana. Finkinja Mirva Koivukangas po prvi će put na scenu HNK Zajca postaviti Purcellovu operu Didona i Eneja i to 17. veljače 2018, dok će Verdijev Falstaff u režiji Marina Blaževića biti premijerno izveden 7. svibnja 2018. u sklopu trilogije Verdijevih opera inspiriranih Sheakespearovim djelima.


Glavni knjigovođa

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 31.05.2017. do 07.06.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ 

Knjigovođa II

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava.

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: društveni smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine

Napredno znanje rada s računalom

Natječaj je otvoren od 07.04.2017. do 14.04.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hr


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova:

“član orkestra Opere-vođa dionica violoncello, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-II violina tutti“, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-violoncello tutti“, jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

 • završena muzička akademija,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva (vođa dionica violoncello)
 • bez obzira na radno iskustvo (II violina tutti i violoncello tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za poslove “član orkestra Opere-II violina tutti”, odnosno “član orkestra Opere-violoncello tutti”, odnosno “član orkestra Opere-vođa dionica violoncello”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u mjesecu siječnju 2017. godine, a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 15.02.2017. sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Plaća za poslove “vođa dionica violoncello” iznosi cca. 8.970,00 kn bruto.

Plaća za poslove “II violina tutti” i “violoncello tutti” iznosi cca. 6.200,00 kn bruto.

Natječaj je otvoren od 20.12.2016. do 25.01.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

PRILOG:

 • Program audicije
 • Notni materijal

Program audicije za violončelo – vođa

Program audicije za violončelo

Program audicije za violina tutti

Notni materijal- vođa dionice violončelo

Notni materijal -violončelo

Notni materijal-violina


NOTICE OF OPEN COMPETITION
Vacancy for the position of:

– Principal Violoncello of the Opera Orchestra

– Violoncello Tutti

– II. Violin Tutti

Competition is open for both male and female candidates equally.

Qualifications requirements
• music academy diploma,
• 2 years of work experience as professional musician (for Principal violoncello),
• successful audition

In addition to written application, the applicants have to submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician for position of Principal Violoncello (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for Principal Violoncello / Violoncello tutti / II. Violin tutti Position”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building last week in January 2017. The exact date will be announced in a timely manner.  Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time from 15 Fab 2017, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

The salary for Principal Violoncello of the Opera Orchestra is approximately 8.970,00 kn gross.

The salary for II. Violin tutti and Violoncello tutti is approximately 6.200,00 kn gross

This competition is open starting from 20 December 2016 and closing on 25 January 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

Attachment:

 • programme
 • sheet music

Programme for the audition- Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Programme for the auditon – Violoncello

Programme for the audition – violina tutti

Sheet music-Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Sheet music-violoncello

Sheet music-violina tutti


NATJEČAJ

Balet HNK Ivana pl. Zajca Rijeka traži muškog plesača, sa jakom klasičnom i modernom baletnom tehnikom, za rad od 1.1.2017.  Sve zainteresirane molimo da pošalju cv, fotografije i video-snimku (ili link) na balet@hnk-zajc.hr.  Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju.

Ballet HNK Ivan pl. Zajc Rijeka is seeking a male dancer, with strong classical and modern dance technique, to start work on 1.1.2017.  All potential applicants are kindly asked to send their cv, photos and video-recording (or link) to balet@hnk-zajc.hr. Preselected candidates will be invited for an audition.


POZIV NA AUDICIJU 

Pozivamo studentice glume sa studija „Gluma i mediji“ na audiciju za ulogu Crvenkapice u predstavi Giorgia Amodea „ČUVAJ SE VUKA ILI CRVENKAPICA / ATTENTI AL LUPO OVVERO CAPPUCCETTO ROSSO“ . Audicija će se održati 21.10. od 11.00h do 15.00h u Orkestralnoj dvorani zgrade HNK Ivana pl. Zajca. Prijave za audiciju s priloženim životopisom potrebno je poslati na e-mail hrvatska-drama@hnk-zajc.hr


PROŠLI NATJEČAJI

N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

 1. član orkestra opere-vođa dionice kontrabasa,
 2. član orkestra opere-1. violina tutti,
 3. član orkestra opere- violoncello tutti

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • završena muzička akademija,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (vođa dionice kontrabasa),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (1. violina tutti),
 • bez obzira na radno iskustvo, (violončelo tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave s traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u predmetu mail poruke “Prijava za poslove (navesti naziv poslova)”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija za vođu kontrabasa održat će se u zgradi kazališta na dan 23.9.2016., a za 1. violinu tutti i violoncello tutti audicija će se održati u zgradi Kazališta na dan 22.09.2016. godine. Točno vrijeme audicije bit će naznačeno naknadno, a ovisit će o broju prijavljenih kandidata.

U prilogu ovog natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Natječaj je otvoren četrdesetpet (45) dana od dana objave, rok počinje teći od dana 29. srpnja 2016. godine, a ističe zaključno s danom 12. rujna 2016. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem web stranica kazališta:

www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje

U Rijeci 29.srpnja 2016.

Program i notni materijali:

Program audicije – vođa dionice kontrabasa

Notni materijal – vođa dionice kontrabasa

Program audicije – 1. violina tutti

Notni materijal – 1. violina tutti

Program audicije – violoncello tutti

Cello-tutti-notni mat


Notice of open competition

Vacancy for the position of

  1. Leader of the Contrabass
  2. First violin tutti
  3. Violoncello tutti

Qualifications requirements

 • music academy diploma,
 • at least two years of work experience as a professional musician, (leader of the contrabass),
 • at least one year of work experience as a professional musician, (first violin tutti)
 • regardless of work experience, (violoncello tutti),
 • successful audition.

Competition is open for both male and female candidates equally.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for the position (specify the name of the position”), with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.

Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition for the leader of the contrabass is to be held in the Theatre building on September 23, 2016.  Audition for the first violin tutti and violoncello tutti is to be held in the Theatre building on September 22,2016. The exact time of the audition will be announced later depending on the number of applicants.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate willbe awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open forty-five (45) days from the announcement date, starting from 29 July 2016 and closing on 12 September 2016.
Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Rijeka, 29 July 2016

Program and scores:

Program – Leader of the Contrabass

Leader of the Contrabass – scores for audition

Program – First violin tutti

First violin tutti – scores for audition

Program – Violoncello tutti

Violoncello tutti – scores for audition


Pregled zapošljavanja:

Pregled zapošljavanja 2014.

Pregled zapošljavanja 2015.

Pregled zapošljavanja 2016.