NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
VODITELJ POSLOVA NABAVE – 1 izvršitelj

Opis posla: Organizira rad, koordinira i rukovodi poslovima nabave sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima, internim politikama, aktima, postupcima, pravilnicima i odlukama, a sve u skladu s pravilima struke (uključujući rad u Riznici, modul nabave).
> Sudjeluje u izradi prijedloga općih akata, planova i program rada i razvoja, te prijedloga iz djelokruga rada.
> Sudjeluje u izradi Plana nabave za korisnike nabave.
> Izrađuje Izvještaje sukladno zakonskim i podzakonskim aktima i propisima, supotpisuje te podnosi iste neposrednom rukovoditelju u propisanim rokovima.
> Predlaže i izrađuje politike iz područja ovlasti i odgovornosti rada.
> Prati i predlaže mjere te poduzima radnje za optimiranjem troškova nabave u djelokrugu rada Kazališta.
> Surađuje s ostalim korisnicima u rješavanju dnevne problematike.
> Organizira nabavu svih vrsta roba, radova i usluga prema zahtjevima za nabavu svih korisnika.
> Odobrava narudžbe i potpisuje iste.
> Organizira nabavu na način da se ista provodi temeljem sklopljenih ugovora o nabavi odnosno temeljem upita na dostavu ponuda kroz aplikaciju.
> Organizira i prati izvršenje sklopljenih ugovora o nabavi roba, radova i usluga te realizaciju idenata do utvrđenih zakonskih pragova.
> Organizira i prati realizaciju narudžbi te obračun ugovornih kazni sukladno sklopljenim ugovorima i realiziranim upitima.
> Podnosi tjedne izvještaje neposrednom rukovoditelju o izvršenju ugovora i realizaciji predmeta nabave.
> Surađuje sa korisnicima u cilju pravovremene nabave.
> Sudjeluje u izradi tehničkih podloga za nabavu roba, radova i usluga temeljem povijesnih podataka.
> Sudjeluje u provođenju reklamacijskih postupaka za robe, usluge i radove za koje se konstatira da ne odgovaraju deklariranoj kvaliteti.
> Prati stručnu literaturu i propise iz svog djelokruga rada.
> Izrađuje tjedne izvještaje o radu te Informira neposrednog rukovoditelja o poslovanju iz djelokruga rada.
> Vodi nadzor nad primjenom zakonitosti u djelokrugu rada.
> Sudjeluje u organizaciji provođenja mjera zaštite i sigurnosti na radu i zaštite od požara.
> Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.
> Provodi sve mjere i organizira proces sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim podzakonskim i internim aktima Kazališta.

Minimalna potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)Visoka stručna sprema s područja društvenih znanosti

Potrebno stručno usmjerenje: dipl.oec/dipl.iur/dipl.ing stroj. Ili drugog društvenog usmjerenja

Potrebno radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Presliku dokaza o postignutoj višoj stručnoj spremi 4. Preslika domovnice
5. Potvrda o nekažnjavanju
6. Izjave o poznavanju stranog jezika i poznavanje rada na računalu.

Kontakt:kadrovska@hnk-zajc.hr

Natječaj vrijedi od 6.1.2024. – 13.1.2024.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
IZVRŠNI PRODUCENT DRAMSKOG PROGRAMA – 1 izvršitelj

Opis poslova: Prema nalogu i u suradnji s upravom, glavnim dramaturgom i ravnateljima umjetničkih ustrojbenih cjelina te u suradnji s upraviteljem i voditeljima Tehnike koordinira rad na produkciji predstava te gostovanju predstava u Hrvatskoj i inozemstvu. Prati procese ostvarivanja predstava u svim fazama, od pred- do post-produkcije. Organizira produkcijske sastanke svih službi kazališta s autorskim timovima pojedinog kazališnog projekta. Poslove obavlja po nalogu i uputama intendanta, glavnog dramaturga i ravnatelja ustrojbenih umjetničkih cjelina Hrvatske drame i Talijanske drame. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili studij produkcije na ADU
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima u struci
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika i talijanskog jezika
Posebni zahtjevi: napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-Životopis -Izvadak iz ERPS-a -Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi -Potvrda o nekažnjavanju -Izjava o poznavanju engleskog jezika -Izjava o poznavanju rada na računalu

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr

Natječaj vrijedi od 28.12.2023 do 05.01.2024.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
IZVRŠNI PRODUCENT OPERNOG I KONCERTNOG PROGRAMA 1 – 1 izvršitelj

Opis poslova: Prema nalogu i u suradnji s upravom, glavnim dramaturgom i ravnateljima umjetničkih ustrojbenih cjelina te u suradnji s upraviteljem i voditeljima Tehnike koordinira rad na produkciji predstava te gostovanju predstava u Hrvatskoj i inozemstvu. Prati procese ostvarivanja predstava u svim fazama, od pred- do post-produkcije. Organizira produkcijske sastanke svih službi kazališta s autorskim timovima pojedinog kazališnog projekta. Sudjeluje u izradi troškovnika pojedinih projekata, procesu pregovaranja s vanjskim suradnicima i koprodukcijskim partnerima te sastavljanja ugovora za operne i koncertne projekte. Obavlja komunikaciju s međunarodnim strukovnim udrugama i asocijacijama. Obavlja poslove veće složenosti od poslova Izvršnog producenta koncertnog programa 2. Poslove obavlja po nalogu i uputama intendanta i ravnatelja Opere u svojstvu pomoćnika Ravnatelja. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili studij produkcije na ADU
Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima izvršnog producenta u Operi
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-Životopis -Izvadak iz ERPS-a -Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi -Potvrda o nekažnjavanju -Izjava o poznavanju engleskog jezika -Izjava o poznavanju rada na računalu

Kontakt: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka s naznakom – natječaj za Izvršni producent Opernog i koncertnog programa 1

Natječaj vrijedi od 13.1.2024. do 20.1.2024.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto):
SKLADIŠTAR KOSTIMA – KOSTIMER – 1 izvršitelj,

Opis poslova:   Vodi evidenciju kostima i dužan je izrađivati dokumentaciju kostima u fundusu, te brine o njima. Vrši poslove iznajmljivanja kostima iz fundusa. Po potrebi obavlja sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.) u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima. Asistira prilikom oblačenja umjetnika. Obavlja ukrcaj i iskrcaj kostimske opreme na gostovanjima a u redovitom djelovanju kazališta dužan je pripremiti kostime pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: Krojač
Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr

Natječaj vrijedi od 19.12.2023. do 30.12.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – HARFA – 1 izvršitelj/ica,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.

Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni kioncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne i sl.)

Obavlja ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika.
Posebni zahtjevi:Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  ČLAN ORKESTRA – HARFA”.

Prijave se primaju e-poštom od 20. listopada do. 20 studenog 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 11. prosinca 2023.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme kao zamjena , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Audicijski program

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
ORCHESTRA MEMBERS HARP

– 1 (one) position

Job description:

Performs all tasks related to the musician member of the orchestra regarding the instrument he/she plays.
He/she performs in all theater performances and events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, dramatic performances, operas, ballets, etc.)
 Carries out other activities from her/his field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy.

For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language.

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –orchestra member – harp.

Applications will be accepted via email from October 20th until November 20th 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on December 11th 2023.


The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period as substitution , while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
OPERNI SOLIST-GLAVNE ULOGE (glas mezzosoprano)
u ansamblu OPERE (1 izvršitelj)

Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije – solističko pjevanje. Za kandidatkinje koji su se školovale u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 3 godine solističkog radnog iskustva u području operne umjetnosti i koncertnog solističkog nastupanja.

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost – aktivno znanje talijanskog jezika).

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Operna i koncertna solistica. Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidatkinje odnosno kandidata u struci, kao što su nastupi u opernim produkcijama drugih kazališta i koncertni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu, strukovne nagrade, kritički osvrti na operne odnosno koncertne izvedbe kandidatkinje.

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa, ili recentni (do unazad 3 godine) nastupi u predstavama HNK Ivana pl. Zajca u višem ili nižem solističkom statusu, odnosno statusu povremenog vanjskog suradnika, a koje audicijsko povjerenstvo može – uz posebno obrazloženje – prihvatiti i evaluirati umjesto audicijskog nastupa.

 • Za audiciju kandidatkinja treba pripremiti 3 arije iz faha od kojih 2 trebaju biti iz različitog razdoblja.
 • Rok prijave od 24. listopada do 23. studenog 2023.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – OPERNA SOLISTICA-GLAVNE ULOGE (glas mezzosopran)”.

Kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

3. Dokaz o radnom iskustvu

Kandidatinje koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji. Termini audicije bit će naknadno javljeni kandidatkinjama.

O rezultatima izbora kandidatkinje će biti obaviještene putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednnu kandidatkinju i poništiti natječaj.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe ženskog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada.

Kandidatkinja koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

COMPETITION
for the position of
OPERA SOLOIST LEAD ROLES voice: mezzosoprano
in the OPERA ensemble (1 position)

Educational requirements: Music academy diploma – solo singing. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have completed their studies abroad.

Required work experience: Minimum 3 years of solo work experience in the field of opera and concert solo performances.

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of English and one additional foreign language (active knowledge of Italian preferred).

Required special experience, knowledge or recognition in the specific field: Opera and concert soloist. The Audition Committee will also take into account the recognition of the candidate in the profession, such as performances in opera productions of other theatres and concert performances in Croatia and abroad, as well as professional awards and critical reviews of opera and concert performances by the candidate.

Special requirements: Candidates must pass an audition before employment, or must have recently performed (within the last 3 years) in a show at the CNT Ivan pl. Zajc in a higher or lower solo status, i.e. the status of an occasional external associate, which the audition committee may – with a special explanation – accept and evaluate instead of an audition performance.

– The candidate should prepare 3 arias from the subject, 2 of which should be from different periods.

 • Application period from October 24 to November 23.
 • The necessary documentation must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition OPERA SOLOIST LEAD ROLES (voice mezzosoprano).

In addition to a written application, the applicant must submit the following:

 1. CV
 2. Copy of music academy diploma
 3. Evidence od work expirience

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition. Audition dates will be directly communicated with applicants.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants to this Competition can be only females.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work for a period of 6 months.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Zatvoreni natječaji:

Na temelju članka 20. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23) i članka 22. stavka 3. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od 4. kolovoza 2023. godine, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje intendanta/intendantice
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

za mandatno razdoblje od 2025. do 2028.


Za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka može biti imenovana osoba koja, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti,

– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili 10 (deset) godina radnog iskustva u području kulture,  

– afirmiranost na području kulture,

– znanje engleskog jezika.

Intendant ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Na javni natječaj mogu  se prijaviti osobe oba spola.


Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja kandidat/kandidatkinja dužan/na u prijavi priložiti četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Intendant/intendantica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi, (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),
 • dokaz o radnom stažu u području kulture, (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje), koji, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja, kojim se dokazuje najmanje 5 godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti,   ili
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove a kojim se kojim se dokazuje najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,  
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl., uz usmenu provjeru po potrebi).

Kandidati/kandidatkinje koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se u prijavi  pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Kandidat/kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u drzavnoj-sluzbi/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu (javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) te akt iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Za vrijeme natječajnog roka, Kazališno vijeće svakom će kandidatu/kandidatkinji osigurati uvid u  Osnovni programski i financijski okvir  Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za razdoblje od 2025. do 2028. godine koji je utvrdio Gradonačelnik Grada Rijeke dana 30. listopada 2023. godine Klasa: 024-02/23-01/108-48 Urbroj: 2170-1-02-00-23-1,  u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje.


Pravo na uvid u navedenu dokumentaciju za vrijeme trajanja natječaja ostvaruje se svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 13,00 do 16,00 sati u uredu Voditelja službe nabave i pravnih poslova, na adresi sjedišta Kazališta, Uljarska 1.

Kandidati/kandidatkinje ne smiju javno iznositi niti objavljivati podatke koje saznaju uvidom u naprijed navedenu dokumentaciju te će u tu svrhu dati pisanu izjavu. 

Prijave se podnose na adresu:

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka,

Uljarska 1/I, 51000 Rijeka,

s naznakom «natječaj za intendanta – ne otvaraj»

preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom i navedenom naznakom „natječaj za intendanta – ne otvaraj“.


Imenovanje se provodi sukladno postupku utvrđenom Zakonom o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23)  i Statutom Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka od 4. kolovoza 2023. godine, na mandat u trajanju od četiri (4) godine.

Natječaj je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave.


Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izvršenom izboru u roku koji ne može biti dulji od 30 (trideset) dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, dokumenti dostavljeni na javni natječaj poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na javni natječaj te se smatra da su dale privolu za obradu osobnih podataka.

Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako i na muški i ženski rod.

Kazališno vijeće

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Objava natječaja za Intendanta

 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ČISTAČ – 1 izvršitelj (upražnjeno radno mjesto),

Opis poslova:    Obavlja sve poslove čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavlja i ostale poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 28.11.2023. do 10.12.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:    Dužan je pomno poznavati i obavljati rad na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta. Obavlja sve poslove vezane uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovoran je za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj rasvjetne opreme na gostovanjima. Priprema rasvjetnu opreme pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: Elektro – tehnički smjer ili završen tečaj kod ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva kojim stječe kvalifikacije i osposobljenost za rad na poslovima i zadacima u opisu
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr

Natječaj vrijedi od 15.12.2023. do 30.12.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (1 upražnjeno radno mjesto i 1 zamjena za bolovanje)
DEKORATER II– 2 izvršitelja

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i rekvizite) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za dekorater II

Natječaj vrijedi od 28.11.2023. do 10.12.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

za izbor kandidata za obavljanje poslova:
TAJNIK OPERE – 1 izvršitelj,

Opis poslova: Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke i organizacijske poslove, vodi evidenciju o prisutnosti na radu za Operu, prikuplja podatke o vanjskim suradnicima za potrebe sklapanja ugovora, organizira ishođenje potrebnih dokumenata za rad i boravak stranih državljana angažiranih u Operi, (vanjski suradnici, u radnom odnosu i sl.) Vodi brigu o rasporedu pokusa. Vodi brigu o protokolu za operni i koncertni program. Poslove obavlja po nalogu i uputama ravnatelja Opere. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

 • Životopis
 • Izvadak iz ERPS-a
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Izjava o poznavanju engleskog jezika
 • Izjava o poznavanju rada na računalu

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 22.11.2023 do 05.12.2023. Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČICA OPERNOG ZBORA (glas SOPRAN) – 1 izvršiteljica,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidatkinje:
Potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa .Prednost imaju kandidatkinje s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidatkinje nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  PJEVAČICA OPERNOG ZBORA (glas SOPRAN) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednu kandidatkinju i poništiti natječaj.

Kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 2.12.2023.  

Kandidatkinje za audiciju moraju pripremiti dvije arije iz različitih glazbenih razdoblja, a na audiciji će otpjevati i vokalizacije te jedan glazbeni broj prima vista. Izbor programa javiti na opera@hnk-zajc.hr najkasnije tjedan dana prije audicije.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme kao zamjena.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe ženskog spola.

Kandidatkinje koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of SINGER OF THE OPERA CHOIR  (voice SOPRANO)-
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles, performs in all theater performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).

Application criteria:

Required professional qualification: secondary professional education (high school).

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment. Preference is given to candidates with a musical education. In the event that candidates do not have the necessary musical education, when passing the audition, they are required to pass a test of their ability to read prima vista sheet music examples and are required to sing 1 (one) vocalization from the list.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –Singer of the opera choir (voice SPORANO)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on 2 December 2023.

The candidates for audition must prepare two arias from different musical periods, as well as to sing vocalizations and one prima vista musical number. The choice of program must be notice to the Theatre on e-mail address opera@hnk-zajc.hr, not later than one week prior to the audition.   

The Employment Contract will be concluded for a temporary period as a substitution.

Applicants to this Competition can be only females.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidatkinja za obavljanje poslova
 PJEVAČICA OPERNOG ZBORA – EPIZODISTICA (glas SOPRAN) – 3 izvršiteljice,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge prema potrebama repertoara, nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Iznimno i po pristanku, ali ne više od jednom u sezoni, može nastupiti i u sporednoj ulozi, ako taj nastup ne ometa obavljanje zadataka u zboru.

Uvjeti za kandidatkinje:
Potrebna stručna sprema: Muzička akademija – odsjek pjevanje. Za kandidatkinje koje su se školovale u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –  PJEVAČICA OPERNOG ZBORA – EPIZODISTICA (glas SOPRAN) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidatkinja će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednu kandidatkinju i poništiti natječaj.

Kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. O terminu održavanja audicije kandidatkinje biti će obaviještene naknadno.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada .

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe ženskog spola.

Kandidatkinje koja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

 

COMPETITION
for the position of – SINGER OF THE OPERA CHOIR – EPISODIC SINGER (voice SOPRANO)-
three positions

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles according to the needs of the repertoire, performs in episodic solo roles, performs in all Theater’s performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).


Exceptionally and with consent, but not more than once per season, he/she can also perform in a supporting role, if that performance does not interfere with the performance of tasks in the choir.

Application criteria:

Required professional qualification: Academy of Music – department of singing. For the candidates who were educated abroad, other similar or adequate education shall be accepted.

Required work experience: No required work experience.

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition –Singer of the opera choir – Episodic singer (voice SPORANO)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. About the term of the audition candidates shall be informed subsequently.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work of 6 months

Applicants to this Competition can be only females.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA – 1 izvršitelj (glas tenor),

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa .Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidati nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas – tenor)”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 2.12.2023.  

Kandidati za audiciju moraju pripremiti dvije arije iz različitih glazbenih razdoblja, a na audiciji će otpjevati i vokalizacije te jedan glazbeni broj prima vista. Izbor programa javiti na opera@hnk-zajc.hr najkasnije tjedan dana prije audicije.

Na predmetni natječaj mogu se javiti osobe muškog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of SINGER OF THE OPERA CHOIR (voice tenor) –
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles, performs in all theater performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).

Application criteria:

Required professional qualification: secondary professional education (high school).

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment. Preference is given to candidates with a musical education. In the event that candidates do not have the necessary musical education, when passing the audition, they are required to pass a test of their ability to read prima vista sheet music examples and are required to sing 1 (one) vocalization from the list.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition – Singer of the opera choir (voice- tenor)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on 2 December 2023.

The candidates for audition must prepare two arias from different musical periods, as well as to sing vocalizations and one prima vista musical number. The choice of program must be notice to the Theatre on e-mail address opera@hnk-zajc.hr, not later than one week prior to the audition.   

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work for a period of 6 months.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas BARITON) – 1 izvršitelj, polovica punog radnog vremena

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: srednja stručna sprema.

Potrebno radno iskustvo:Bez obzira na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa .Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidati nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas BARITON). ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do. 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 2.12.2023.

Kandidati za audiciju moraju pripremiti dvije arije iz različitih glazbenih razdoblja, a na audiciji će otpjevati i vokalizacije te jedan glazbeni broj prima vista. Izbor programa javiti na opera@hnk-zajc.hr najkasnije tjedan dana prije audicije.

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme kao zamjena, u polovici punog radnog vremena.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of – SINGER OF THE OPERA CHOIR (voice BARITONE) –
one position – half of the full – time  work

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles, performs in all theater performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).

Application criteria:

Required professional qualification: secondary professional education (high school).

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment. Preference is given to candidates with a musical education. In the event that candidates do not have the necessary musical education, when passing the audition, they are required to pass a test of their ability to read prima vista sheet music examples and are required to sing 1 (one) vocalization from the list.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition –Singer of the opera choir (voice BARITONE)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on 2 December 2023.


The candidates for audition must prepare two arias from different musical periods, as well as to sing vocalizations and one prima vista musical number. The choice of program must be notice to the Theatre on e-mail address opera@hnk-zajc.hr, not later than one week prior to the audition.  

The Employment Contract will be concluded for a temporary period as a substitution, in half of the full-time work.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas bas-bariton) – 1 izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge prema potrebama repertoara nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Iznimno i po pristanku, ali ne više od jednom u sezoni, može nastupiti i u sporednoj ulozi, ako taj nastup ne ometa obavljanje zadataka u zboru.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Muzička akademija – odsjek pjevanje. Za kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas BAS-BARITON) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. O terminu audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada .

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION
for the position of SINGER OF THE OPERA CHOIR EPISODIC SINGER (voice BASS-BARITONE)-
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles according to the needs of the repertoire, performs in episodic solo roles, performs in all Theater’s performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).


Exceptionally and with consent, but not more than once per season, he/she can also perform in a supporting role, if that performance does not interfere with the performance of tasks in the choir.

Application criteria:

Required professional qualification: Academy of Music – department of singing. For the candidates who were educated abroad, other similar or adequate education shall be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –Singer of the opera choir – Episodic singer (voice Bass-baritone)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. About the term of the audition candidates shall be informed subsequently.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work of 6 months.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – ROG III S OBVEZOM ROG I – jedan izvršitelj

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije,dramske predstave, operne, baletne  i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema:   Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:   Bez obziran na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika:   Aktivno znanje engleskog jezika
Posebni zahtjevi:   Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – ROG III S OBV. ROG I.

Prijave se primaju e-poštom od 17.02.2023. do 02.04.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Audition program – Horn III (HR)

COMPETITION
for the position of
HORN III WITH OBLIGATION OF HORN I
one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – Horn III with obligation of Horn I”.

Applications will be accepted via email from 17 February until  2 April 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and submit all necessary documentation must be invited to audition in accordance with the Labour Law and Regulations on Audition Procedures for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra. Candidates will be informed of the exact date of the audition subsequently. The audition commission reserves the right to change the performance order or omit certain pieces of music or passages during the audition itself.

The Competition is open to applicants of any gender.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – Horn III (EN)

 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – UDARALJKE – 1 izvršitelj/ica,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.

Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni kioncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne i sl.)

Obavlja ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika.
Posebni zahtjevi:Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj –  ČLAN ORKESTRA – UDARALJKE”.

Prijave se primaju e-poštom od 9. listopada do 20. studenog 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 4. prosinca 2023.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 6 (šest) mjeseci probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

ROGRAM AUDICIJE –  ČLAN ORKESTRA  – UDARALJKE (HR)

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
ORCHESTRA MEMBERS PERCUSIONS

– 1 (one) position

Job description:

Performs all tasks related to the musician member of the orchestra regarding the instrument he/she plays.
He/she performs in all theater performances and events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, dramatic performances, operas, ballets, etc.)
 Carries out other activities from her/his field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy.

For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language.

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition –orchestra member – percusions.

Applications will be accepted via email from October 9 until November 20 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on December 4 2023.


The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with six months of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – ORCHESTRA MEMBER – PERCUSIONS (EN)

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas TENOR) – 1 izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge prema potrebama repertoara nastupa u epizodnim solističkim ulogama, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.).

Iznimno i po pristanku, ali ne više od jednom u sezoni, može nastupiti i u sporednoj ulozi, ako taj nastup ne ometa obavljanje zadataka u zboru.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Muzička akademija – odsjek pjevanje. Za kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj –  PJEVAČ OPERNOG ZBORA – EPIZODIST (glas TENOR) ”.

Prijave se primaju e-poštom od 23.10.2023. do 31.10.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. O terminu audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz 6 mjeseci probnog rada .

Na predmetni natječaj mogu se javiti samo osobe muškog spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužna je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

COMPETITION

for the position of – SINGER OF THE OPERA CHOIR – EPISODIC SINGER (voice TENOR)-
one position

Job description:

Prepares and interprets entrusted choral roles according to the needs of the repertoire, performs in episodic solo roles, performs in all Theater’s performances and Theatre’s events (concerts, festive concerts, humanitarian concerts, festive academies, drama performances, ballet performances, etc.).


Exceptionally and with consent, but not more than once per season, he/she can also perform in a supporting role, if that performance does not interfere with the performance of tasks in the choir.

Application criteria:

Required professional qualification: Academy of Music – department of singing. For the candidates who were educated abroad, other similar or adequate education shall be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages:  Active knowledge of the English language (active knowledge of the Italian language is an advantage).

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of evidence of required professional qualification

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition –Singer of the opera choir – Episodic singer (voice Tenor)”.

Applications will be accepted via email from 23 October 2023 until 31 October 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. About the term of the audition candidates shall be informed subsequently.

The Employment Contract will be concluded for a temporary period of 4 years with probationary work of 6 months.

Applicants to this Competition can be only males.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 ZAMJENIK VOĐE DIONICA KONTRABASA – jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove i radne zadatke opisane za poslove “vođe dionica” vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema:   Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:   Bez obziran na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika:   Aktivno znanje engleskog jezika
Posebni zahtjevi:   Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj – zamjenik vođe dionice kontrabasa”.

Prijave se primaju e-poštom od 25. rujna do. 25. listopada 2023. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 8. studenog 2023. godine.

 Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 6 (šest) mjeseci probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Program audicije i note Kontrabas

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra
one position

Job description:
Performs all tasks and duties described for “principal double bass of the opera orchestra” related to the status of orchestra soloist and leaders of the viola section, organizes and conducts sectional rehearsals as needed, performs in other Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies and similar.).
Carries out other activities from her/his field of activity

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition – Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra” .

Applications will be accepted via email from September 25 until October 25 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on November 8 2023.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with six months of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – Deputy Principal Double Bass

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 ČLAN ORKESTRA DRUGI PUHAČI FAGOT II – jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, dramske predstave, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:Bez obziran na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika:Aktivno znanje engleskog jezika
Posebni zahtjevi:Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku Prijava na natječaj – član orkestra – drugi puhači – fagot II”.

Prijave se primaju e-poštom od 23. rujna 2023. do 20. listopada 2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 30. listopada 2023.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 6 (šest) mjeseci probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Audition program – BASSOON_FAGOT

Fagot II_ Bassoon 2

COMPETITION
for the position of
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of Orchestra member  – 2nd BASSOON  –
one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera, drama, ballet performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line Application for Competition – Orchestra member – 2nd bassoon” .

Applications will be accepted via email from September 23 until October 20 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on October 30 2023.


The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with six months of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19, 151/22), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – BASSOON_FAGOT

Fagot II_ Bassoon 2

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (3 upražnjena radna mjesta i 1 zamjena za bolovanje)
DEKORATER II– 4 izvršitelja

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i rekvizite) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za dekorater II

Natječaj vrijedi od 6.10.2023. do 14.10.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena za bolovanje)
REKVIZITER – 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove vezane uz rekvizitu (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i dekora) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima.  Obavlja ukrcaj i iskrcaj rekvizite na gostovanjima. Priprema rekvizitu za ukrcaj pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: Tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hhnk-zajc.hr , 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za rekviziter

Natječaj vrijedi od 9.10.2023. do 23.10.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:    Dužan je pomno poznavati i obavljati rad na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta. Obavlja sve poslove vezane uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovoran je za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj rasvjetne opreme na gostovanjima. Priprema rasvjetnu opreme pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: Elektro – tehnički smjer ili završen tečaj kod ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva kojim stječe kvalifikacije i osposobljenost za rad na poslovima i zadacima u opisu
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hhnk-zajc.hr

Natječaj vrijedi od 25.10.2023. do 2.11.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

BANDO DI CONCORSO

per l’assunzione di un/a candidato/a (m/f) nel ruolo di

DIRETTORE/DIRETTRICE DI SCENA 

Al concorso possono partecipare parimenti candidati e candidate.

Mansioni:

Assolve a tutti i compiti necessari per l’attuazione e il corso regolare dello spettacolo e della prova come pure di tutti gli eventi del Teatro. Appura la puntuale presenza di tutti i partecipanti allo spettacolo e alla prova nonché l’allestimento tecnico della scena.

Dopo lo spettacolo/prova recapita tassativamente una relazione al direttore dell’unità artistica. Secondo il caso, presta aiuto ai direttori di scena ospiti.

Svolge le mansioni su mandato del direttore dell’unità artistica e su indicazione del regista.

Si esibisce in tutti i progetti ed eventi del Teatro. Svolge altre mansioni di sua pertinenza. 

Requisiti di istruzione richiesti: Licenza di scuola media superiore o Laurea triennale nell’ambito delle discipline umanistiche, delle scienze sociali o delle arti.

Requisiti di esperienza professionale richiesti: Almeno 1 anno di esperienza lavorativa nelle attività teatrali.

Requisiti linguistici: Competenza attiva della lingua inglese e dell’italiano.

Il/la candidato/a deve unire alla richiesta la seguente documentazione:

– Il curriculum vitae
– L’estratto del Registro digitale sullo status di anzianità professionale (ERPS)

– La prova di anzianità lavorativa
– Copia dell’attestato del titolo di studio conseguito
– Certificato attestante l’assenza di condanne penali
– Dichiarazione di conoscenza della lingua inglese
– Dichiarazione di conoscenza della lingua italiana

Il/la candidato/a che all’atto di assunzione gode del diritto di precedenza sancito all’art. 103 della Legge sui difensori della Guerra patriottica e i loro famigliari (G.U. 121/17, 98/19, 84/21) e all’art. 48 della Legge sulle vittime della Guerra patriottica (G.U. 84/21), è tenuto/a a richiamarsi a tale diritto nella domanda di assunzione e gode, alle stesse condizioni, del diritto di precedenza rispetto agli altri candidati.

Il/la candidato/a che si richiama al diritto di precedenza ai sensi dell’art. 103 della Legge sui difensori della Guerra patriottica e i loro famigliari (G.U. 121/17, 98/19, 84/21) e all’art. 48 della Legge sulle vittime della Guerra patriottica (G.U. 84/21), è tenuto/a ad esibire la documentazione comprovante tale diritto sancito dalle disposizioni di legge menzionate. La documentazione richiesta per beneficiare del diritto di precedenza all’atto di assunzione è disponibile sulle pagine web del Ministero dei difensori croati della Repubblica di Croazia: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Contatto: La domanda di assunzione va trasmessa all’indirizzo: kadrovska@hnk-zajc.hr.

Le domande possono essere trasmesse dal 18.09.2023 al 18.10.2023.

Il Teatro si riserva il diritto di annullare il Concorso senza selezionare un/a candidato/a.

Le domande incomplete o trasmesse fuori dal periodo di scadenza non saranno prese in considerazione.

I/Le candidati/e saranno informati/e dell’esito del Concorso sulle pagine web del teatro: www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje.

N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

INSPICIJENT

Opis posla:

U provedbenom smislu poduzima sve potrebne radnje za redovan tijek predstave odnosno probe, kao i svih događanja u Kazalištu. Kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi odnosno probi, te provjerava tehničku pripremljenost scene.

Nakon   predstave/probe dostavlja obvezno izvješće ravnatelju umjetničke cjeline. Po potrebi pomaže gostujućim inspicijentima.

Poslove obavlja po nalogu ravnatelja umjetničke cjeline i uputama redatelja.

Nastupa u svim kazališnim projektima i događanjima. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Stečena srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog područja

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog i talijanskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

-Životopis

-Izvadak iz ERPS-a

-Dokaz o radnom iskustvu

-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi

-Potvrda o nekažnjavanju

-Izjava o poznavanju engleskog jezika

-Izjava o poznavanju talijanskog jezika

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba: kadrovska@hnk-zajc.hr.

Prijave se primaju od 18.09.2023. do 18.10.2023.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kazalište zadržava pravo poništenja natječaja bez odabira kandidata.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem internetskih stranica kazališta www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto) – 1 izvršitelj 

INSPICIJENT – MASER (za ustrojbenu jedinicu Balet)

Opis poslova:    U provedbenom smislu poduzima sve potrebne radnje za redovan tijek predstave odnosno probe, kao i svih događanja u Kazalištu. Kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi odnosno probi te provjerava tehničku pripremljenost scene. Nakon predstave/probe dostavlja obvezno izvješće ravnatelju umjetničke cjeline. Po potrebi pomaže gostujućim inspicijentima. Poslove obavljan po nalogu umjetničke cjeline i uputama ravnatelja. Nastupa u svim kazališnim projektima i događajima. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Stečena srednja ili viša stručna sprema s područja humanističkog ili umjetničkog područja

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti

Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Posebni zahtjevi: potreban položen stručni ispit za masera

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:

1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, s naznakom – natječaj za inspicijent-maser

Natječaj vrijedi od 03.10.2023. do 10.10.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ČISTAČ – 2 izvršitelja (upražnjeno radno mjesto),

Opis poslova:    Obavlja sve poslove čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavlja i ostale poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 07.09.2023. do 20.09.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:
STOLAR – 1 izvršitelj (upražnjeno radno mjesto),

Opis poslova:    Samostalno izvodi sve scenske stolarske radove, kao i stolarske radove za održavanje svih objekata poslodavca. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Majstora stolara-šefa službe, voditelja proizvodne tehnike, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je majstoru stolaru, voditelju proizvodne tehnike , upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebna stručno ili umjetničko usmjerenje: Stolar

Potrebna znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Potrebna potrebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Znanje rada na kompjutoru

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi

4. Potvrda o nekažnjavanju

3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, s naznakom – natječaj za STOLAR

Natječaj vrijedi od 07.09.2023. do 15.09.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
ČLANOVI ORKESTRA TUTTI GLAZBENICI – VIOLONČELO TUTTI – jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, dramske predstave, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obziran na radno iskustvo.
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika.
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – ČLANOVI ORKESTRA TUTTI GLAZBENICI – VIOLONČELO TUTTI ”.

Prijave se primaju e-poštom od 3.5.2023. do 16.6.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. Datum i vrijeme održavanja audicije javiti će se naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 6 (šest) mjeseci probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 23/23 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Ovaj natječaj objavljen je 3.5.2023.

Program audicije

Popis po etapama

COMPETITION
for the position of
MEMBERS OF ORCHESTRA – TUTTI MUSICIANS – VIOLONCELLO TUTTI
one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera, drama, ballet performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – MEMBERS OF ORCHESTRA – TUTTI MUSICIANS – VIOLONCELLO TUTTI”.

Applications will be accepted via email from 3 May 2023 until 16 June 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and submit all necessary documentation must be invited to audition in accordance with the Labour Law and Regulations on Audition Procedures for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra. The date and time of the audition shall be announced later. The audition commission reserves the right to change the performance order or omit certain pieces of music or passages during the audition itself.

The Competition is open to applicants of any gender.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

This Competition is published 3 May 2023.

Audition program

List of rounds

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNO FINANCIRANJE I PROGRAME – jedan izvršitelj
(Do završetka projekta Deconfining 06/2026. i Fortissimo 02/2025.)

Opis poslova:    Prati mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava za program i investicijske projekte Kazališta kao i za projekte suradnje HNK i drugih inozemnih ustanova. Priprema projektne dokumentacije za prijave na natječaj i dobivanje sredstava, od elaboracije projekata do troškovnika. Koordinira projekte sufinanciranih putem EU i drugih fondova unutar Kazališta te sa svim partnerima izrađuje provedbenu dokumentaciju u skladu s dobivenim sredstvima iz EU i drugih fondova. Priprema podataka i prezentacije te izvještaje za poslovnog ravnatelja i intendanta te ravnatelje ustrojstvenih jedinica. Surađuje sa svim drugim djelatnicima Kazališta u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te u organizaciji i realizaciji svih drugih aktivnosti Kazališta. Za svoj rad odgovoran je izravno intendantu. Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, zanimanjima i vještinama na temelju naloga intendanta.

Potrebna stručna sprema: Visoka stručna sprema u društvenom ili humanističkom usmjerenju

Potrebno radno iskustvo: 5 godina radnog staža

Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i drugog stranog jezika u govoru i pismu (prioritet-talijanski jezik)

Posebni zahtjevi: Razina koja uključuje planiranje, vođenje, odrađivanje i koordiniranje, iskustvo u poslovima međunarodne suradnje i međunarodnog financiranja iz fondova i drugih izvora.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:• Životopis (CV)

• Diploma
• ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu)
• Potvrda o nekažnjavanju
• Izjava o poznavanju engleskog jezika i talijanskog jezika
• Izjava o poznavanju rada na računalu

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, s naznakom – stručni suradnik za međunarodno financiranje i programe

Natječaj vrijedi od 24.07.2023. do 31.07.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNO FINANCIRANJE I PROGRAME – jedan izvršitelj
(Do završetka projekta Deconfining 06/2026. i Fortissimo 02/2025.)

Opis poslova:    Prati mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava za program i investicijske projekte Kazališta kao i za projekte suradnje HNK i drugih inozemnih ustanova. Priprema projektne dokumentacije za prijave na natječaj i dobivanje sredstava, od elaboracije projekata do troškovnika. Koordinira projekte sufinanciranih putem EU i drugih fondova unutar Kazališta te sa svim partnerima izrađuje provedbenu dokumentaciju u skladu s dobivenim sredstvima iz EU i drugih fondova. Priprema podataka i prezentacije te izvještaje za poslovnog ravnatelja i intendanta te ravnatelje ustrojstvenih jedinica. Surađuje sa svim drugim djelatnicima Kazališta u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te u organizaciji i realizaciji svih drugih aktivnosti Kazališta. Za svoj rad odgovoran je izravno intendantu. Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, zanimanjima i vještinama na temelju naloga intendanta. 

Potrebna stručna sprema: Visoka stručna sprema u društvenom ili humanističkom usmjerenju

Potrebno radno iskustvo: 5 godina radnog staža

Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i drugog stranog jezika u govoru i pismu (prioritet-talijanski jezik)

Posebni zahtjevi: Razina koja uključuje planiranje, vođenje, odrađivanje i koordiniranje, iskustvo u poslovima međunarodne suradnje i međunarodnog financiranja iz fondova i drugih izvora.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:• Životopis (CV);
• ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu)
• Potvrda o nekažnjavanju
• Izjava o poznavanju engleskog jezika i talijanskog jezika
• Izjava o poznavanju rada na računalu

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, s naznakom – stručni suradnik za međunarodno financiranje i programe

Natječaj vrijedi od 05.06.2023. do 13.06.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
UREDNIK KAZALIŠNIH IZDANJA – 1 izvršitelj  (zamjena za bolovanje)

Opis poslova: Obavlja sve potrebne poslove u vezi pripreme, pisanja, uređivanja i lektoriranja  tiskanja kazališnih izdanja i pripreme tekstova za web stranice. Sudjeluje u pripremi izložbi posvećenih premijerama. Istražuje povijesni kazališni materijal u nadležnim ustanovama, (Povijesni arhiv i dr.)  Poslove obavlja po nalogu i uputama voditelja službe promidžbe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga. 

 • Potrebna stručna sprema: viša ili visoka stručna sprema s područja društvenog ili humanističkog područja
 • Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog  iskustva
 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Dokaz o radnom iskustvu

-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrda o nekažnjavanju
-Izjava o poznavanju engleskog jezika

-Izjava o poznavanju rada na računalu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uvjete biti će pozvani na intervju.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište ima pravo, bez navođenja razloga, poništiti natječaj u bilo koje vrijeme, bez odabira kandidata.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju: od 15.06.2023. do 22.06.2023.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
TRANSPORTNI RADNIK – 1 izvršitelj

Opis poslova:     Obavlja sve poslove oko transporta te poslove utovara i istovara robe, te prati robu u teretnom vozilu prilikom prijevoza. Odgovoran je za pažljivo rukovanje scenskim elementima pri transportu te u skladištu dekora. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa transporta, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, s naznakom – natječaj za transportni radnik

Natječaj vrijedi od 02.06.2023. do 09.06.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
DEKORATER II– 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i rekvizite) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za dekorater II

Natječaj vrijedi od 02.06.2023. do 09.06.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – PRVI PUHAČI u orkestru OPERE – jedan izvršitelj,

PRVI FAGOT S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG, ČETVRTOG I KONTRAFAGOTA

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema:   Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo:   Bez obziran na radno iskustvo
Potrebno znanje svjetskih jezika:   Aktivno znanje engleskog jezika
Posebni zahtjevi:   Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – PRVI FAGOT S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG, ČETVRTOG I KONTRAFAGOTA”.

Prijave se primaju e-poštom od 17.02.2023. do. 02.04.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Audition program – Bassoon I (HR)

COMPETITION
for the position of
1ST BASSOON WITH THE OBLIGATION OF 2ND, 3RD, 4TH AND CONTRABASSOON
one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – 1st bassoon with obligation of 2nd, 3rd, 4th and contrabassoon”.

Applications will be accepted via email from 17 February until 2 April 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and submit all necessary documentation must be invited to audition in accordance with the Labour Law and Regulations on Audition Procedures for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra. Candidates will be informed of the exact date of the audition subsequently. The audition commission reserves the right to change the performance order or omit certain pieces of music or passages during the audition itself.

The Competition is open to applicants of any gender.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program – Bassoon I (EN)

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
član orkestra Opere – Prvi puhači – I KLARINET S OBVEZOM III – jedan izvršitelj

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Vođa dionice odgovoran je za koordinaciju rada i umjetničku izvrsnost dionice. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, snimanja, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije. Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja; Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo;

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – I klarinet s obvezom III”.

Prijave se primaju e-poštom od 30.1. do 15.03.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Program za audiciju
 

COMPETITION
for the position of
I CLARINET WITH THE OBLIGATION OF III CLARINET

one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae,
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – I Clarinet with the obligation of III Clarinet”.

Applications will be accepted via email from 30 January until  15 March, 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and submit all necessary documentation must be invited to audition in accordance with the Labour Law and Regulations on Audition Procedures for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra. Candidates will be informed of the exact date of the audition subsequently. The audition commission reserves the right to change the performance order or omit certain pieces of music or passages during the audition itself.

The Competition is open to applicants of any gender.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 
 
 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
OPERNI SOLIST-GLAVNE ULOGE (glas tenor(lirski))
u ansamblu OPERE (1 IZVRŠITELJ)

Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije – solističko pjevanje. Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 3 godine solističkog radnog iskustva u području operne umjetnosti i koncertnog solističkog nastupanja.

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost – aktivno znanje talijanskog jezika).

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Operna i koncertna solistica/solist. Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidatkinje odnosno kandidata u struci, kao što su nastupi u opernim produkcijama drugih kazališta i koncertni nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu, strukovne nagrade, kritički osvrti na operne odnosno koncertne izvedbe kandidatkinje/kandidata.

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa, ili recentni (do unazad 3 godine) nastupi u predstavama HNK Ivana pl. Zajca u višem ili nižem solističkom statusu, odnosno statusu povremenog vanjskog suradnika, a koje audicijsko povjerenstvo može – uz posebno obrazloženje – prihvatiti i evaluirati umjesto audicijskog nastupa.

 • Za audiciju kandidat treba pripremiti slijedeće arije:

1) Die Zauberflöte, Tamino: Dies Bildnis ist bezaubernd schön

2) La Traviata, Alfredo: Lunge da lei – de’ miei bollenti spiriti

3) Madama Butterfly, Pinkerton: Dovunque al mondo (until America forever). Ili: Addio fiorito asil

4) Gianni Schicchi, Rinuccio: Avete torto! – Firenze è come un albero fiorito

 • Rok prijave od 13.4. do 1.5.2022./audicija u svibnju
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – OPERNI SOLIST-GLAVNE ULOGE (glas tenor, lirski)”.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

COMPETITION
for the position of
OPERA SOLOIST – LEAD AND SUPPORTING ROLES – Tenor (lyric)
in the OPERA ensemble (1 position)

Educational requirements: Music academy diploma – solo singing. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have completed their studies abroad.

Required work experience: Minimum 3 years of solo work experience in the field of opera and concert solo performances.

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of English and one additional foreign language (active knowledge of Italian preferred).

Required special experience, knowledge or recognition in the specific field: Opera and concert soloist. The Audition Committee will also take into account the recognition of the candidate in the profession, such as performances in opera productions of other theatres and concert performances in Croatia and abroad, as well as professional awards and critical reviews of opera and concert performances by the candidate.

Special requirements: Candidates must pass an audition before employment, or must have recently performed (within the last 3 years) in a show at the CNT Ivan pl. Zajc in a higher or lower solo status, i.e. the status of an occasional external associate, which the audition committee may – with a special explanation – accept and evaluate instead of an audition performance.

– The candidate should prepare the following arias for the audition:

1) Die Zauberflöte, Tamino: Dies Bildnis ist bezaubernd schön

2) La Traviata, Alfredo: Lunge da lei – de’ miei bollenti spiriti

3) Madama Butterfly, Pinkerton: Dovunque al mondo (until America forever). Or: Addio fiorito asil

4) Gianni Schicchi, Rinuccio: Avete torto! – Firenze è come un albero fiorito

 • Application period from 13 April to 1 May 2022. / Audition in May
 • The necessary documentation must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – OPERA SOLOIST – LEAD AND SUPPORTING ROLES (tenor, lyric)”.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:

 1. CV
 2. Copy of music academy diploma

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 
 

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – VIOLA TUTTI – jedan izvršitelj

Opis poslova
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne,  baletne predstave i sl.) Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije,

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – VIOLA TUTTI”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Na natječaj ili prilikom poziva za zapošljavanje na radno mjesto može se prijaviti i student posljednje godine studija. Ukoliko položi audiciju, ugovor o radu se može sklopiti pod uvjetom da studij mora završiti u roku od 1 godine od dana stupanja u radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 4.5.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 4.4.2022.

[Audicijski program – Viola tutti]

COMPETITION
for the position of VIOLA TUTTI
one position

Job description
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
Completed undergraduate and graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies completed in the artistic field, as well as a higher education degree completed in the artistic field. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have obtained their academic qualifications abroad.

 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. copy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail address natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – VIOLA TUTTI”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to applicants of any gender.

Students in the last year of study can also qualify to audition for or be invited to fill a job vacancy. If the candidate passes the audition, an employment contract may be concluded provided that the course of study is completed within 1 year from the date of employment.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Applications will be accepted by e-mail until 4 May 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published 4 April 2022.

[Audition program for viola tutti position]

 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ČISTAČ – 2 izvršitelja (upražnjeno radno mjesto),

Opis poslova:    Obavlja sve poslove čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavlja i ostale poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: kadrovska@hnk-zajc.hr, s naznakom – natječaj za čistač

Natječaj vrijedi od 01.06.2023. do 09.06.2023. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
BLAGAJNIK/PRODAVAČ – jedan izvršitelj


Opis poslova: Obavlja sve potrebne poslove u vezi prodaje kazališnih ulaznica, plakata, suvenira, informativnih materijala, drugih proizvoda. Sastavlja i podnosi izvještaj o prodaji plakata, suvenira, informativnih materijala, drugih proizvoda. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog ili humanističkog područja

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Napredno znanje rada s računalom

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• Životopis (CV);
• ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
• Potvrda o nekažnjavanju
• Izjava o poznavanju engleskog jezika i još jednog stranog jezika
• Izjava o poznavanju rada na računalu

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba: kadrovska@hnk-zajc.hr

Natječaj vrijedi od 13.5.2023. do 20.5.2023.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
UREDNIK KAZALIŠNIH IZDANJA – 1 izvršitelj  (zamjena za bolovanje)

Opis poslova: Obavlja sve potrebne poslove u vezi pripreme, pisanja, uređivanja i lektoriranja  tiskanja kazališnih izdanja i pripreme tekstova za web stranice. Sudjeluje u pripremi izložbi posvećenih premijerama. Istražuje povijesni kazališni materijal u nadležnim ustanovama, (Povijesni arhiv i dr.)  Poslove obavlja po nalogu i uputama voditelja službe promidžbe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga. 

 • Potrebna stručna sprema: viša ili visoka stručna sprema s područja društvenog ili humanističkog područja
 • Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog  iskustva
 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Dokaz o radnom iskustvu

-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrda o nekažnjavanju
-Izjava o poznavanju engleskog jezika

-Izjava o poznavanju rada na računalu

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 10.05.2023 do 18.05.2023.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
član orkestra Opere – Tutti glazbenici – II VIOLINA TUTTI – jedan izvršitelj

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: Diploma muzičke akademije. Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja; Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo;

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – II violina tutti”.

Prijave se primaju e-poštom od 31.1. do 15.3.2023.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audicijski program 2. violina HR

COMPETITION
for the position of
II VIOLIN TUTTI
one position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity.

Application criteria:

Required professional qualification: Music Academy diploma. Completed graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the artistic field; For candidates who completed their education abroad, the equivalent or adequate education will be accepted.

Required work experience: No required work experience;

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of the English language;

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

The following must be submitted with the application:
• curriculum vitae,
• copy of music academy diploma

Applications with all required documentation must be sent to the email address natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Competition – II Violin tutti”.

Applications will be accepted via email from 31 January until 15 March, 2023.

Competition results will be communicated to applicants through the Theatre web site.

The Theatre reserves the right not to select any of the applicants and to annul the competition.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and submit all necessary documentation must be invited to audition in accordance with the Labour Law and Regulations on Audition Procedures for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra. Candidates will be informed of the exact date of the audition subsequently. The audition commission reserves the right to change the performance order or omit certain pieces of music or passages during the audition itself.

The Competition is open to applicants of any gender.

Applicants who are entitled to the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21), are obliged to invoke this right in the application and will be preferred over other applicants only under equal conditions.

Applicants who invoke the right of preferential employment according to Article 103 of the Law on Croatian Homeland War Veterans and Members of their Families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48 of the Law on Civilan Homeland War Victims (Official Gazette 84/21) are obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. The evidence needed to exercise the right of preferential employment is published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition program 2nd violin EN

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
FRIZERKA – 1 izvršitelj na neodređeno

Opis poslova: Obavlja sve vlasuljarsko-frizerske radove u radionici i garderobi u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj maskersko-vlasuljarske opreme na gostovanjima. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovara odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: frizer i vlasuljar
Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

Životopis
Izvadak iz ERPS-a
Dokaz o radnom iskustvu
Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
Potvrda o nekažnjavanju
Izjava o poznavanju engleskog jezika
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba: kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 04.05.2023. do 18.05.2023.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj

Opis poslova:    Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa. Razvrstava notni materijal. Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora. Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11):    SSS

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje:  Muzičko usmjerenje

Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala”.

Natječaj vrijedi od 23.11.2022. – 30.11.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.    

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj

Opis poslova: Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa. Razvrstava notni materijal. Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora. Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11): SSS

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzičko usmjerenje
Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
•Životopis (CV);
•ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
•Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala”.

Natječaj vrijedi od 09.02.2023. do 23.02.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

VACANCY
for position
Sheet Music Archivist
– one position

Job description: Acquires sheet music according to the needs of the repertoire program. Organizes musical scores. Copies scores for orchestra and choir members. Catalogues, archives and preserves existing musical material. Also performs other tasks within the scope of the position.

The required professional training in accordance with the regulations that were in force before the entry into force of the Law on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette No. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11): High school diploma

Required professional or artistic direction: Music Academy

Foreign language requirement: Active knowledge of English and one other foreign language (active knowledge of Italian preferred)

The following must be submitted with the application:
• CV
•ERPS (proof of work experience) or confirmation from previous employers of required experience
• Copy of the proof of education (diploma)
The application, along with all necessary documentation, must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Vacancy – sheet music archivist”.

Applications will be accepted until 23 February 2023.

Candidates who meet the prescribed requirements will be required to pass an interview prior to employment.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing according to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. Evidence needed to exercise the right of advantage in employing has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

VODITELJ ORKESTRA

Opis poslova i radnih zadataka: U koordinaciji s Ravnateljem Opere, Intendantom i producentima dogovara i organizira raspored probe orkestra. Prilikom organiziranja rasporeda vodi računa o terminima pojedinih dionica i glazbenika u orkestru, sukladno pravilima struke i organizacije radnog vremena orkestra.

Vodi evidenciju o realizaciji orkestralnih proba i prisutnosti pojedinih glazbenika na probama.

Prilikom zahtjeva članova orkestra za odobrenjem umjetničkog rada izvan Kazališta, slobodnih dana, godišnjih odmora (izvan termina kolektivnih godišnjih odmora) provjerava njihov raspored i informira Ravnatelja Opere, Intendanta i producente.

S Ravnateljem Opere dogovara sastav orkestra za pojedine programe odnosno projekte i prema potrebi dogovara vanjske suradnike (tzv. ispomoći) za pojedine dionice.

Daje mišljenje Ravnatelju Opere i Intendantu o izvedbenoj kvaliteti pojedinih programa, angažiranih vanjskih suradnika u orkestru, solista-instrumentalista i gostujućih dirigenata. Zajedno s Umjetničkim savjetom orkestra osmišljava i provodi postupke evaluacije dirigenata.

Surađuje s Ravnateljem Opere odnosno Intendantom te producentima i članovima orkestra prilikom rješavanja različitih problema u radu orkestra odnosno provedbe različitih postupaka i procesa neophodnih za rad orkestra kao što su najmovi ili nabava instrumenata, nabava potrošnih materijala za instrumente, audicije, naknade za instrumente itsl.

Potrebna stručna sprema: Muzička akademija

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Glazbenik

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u orkestru

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

 • Rok prijave od 9.2. do 23.2.2023.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – VODITELJ ORKESTRA”.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju intervju sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

JOB VACANCY

For the position of

ORCHESTRA MANAGER

Job description and tasks:

 • Plans and organizes the rehearsal schedule of the orchestra in coordination with the director of the Opera, the general manager and artistic director and the opera producers. Takes into account the rehearsal times of individual sections and musicians in the orchestra in accordance with the rules of the profession and the organization of working hours for the orchestra.
 • Keeps a record of realized orchestra rehearsals and the attendance of individual members.
 • Checks the schedule and informs the director of the Opera, the general manager and artistic director and producers when members of the orchestra apply for approval of artistic work outside the Theatre, days off and vacations (outside the period of collective vacations).
 • Decides with the director of the Opera on the composition of the orchestra for individual programs or projects and, if necessary, arranges external collaborators (i.e. aids) for individual sections.
 • Reports opinion to the director of the Opera and the general manager and artistic director on the performance quality of individual programs, engaged external associates in the orchestra, solo instrumentalists and guest conductors.
 • Designs and implements the procedures for the evaluation of conductors together with the artistic council of the orchestra.
 • Collaborates with the director of the Opera, the general manager and artistic director, opera producers and members of the orchestra to solve various issues in the orchestra or to implement various procedures and processes necessary for the work of the orchestra, such as leases, instrument procurement, procurement of instrument supplies, auditions, instrument fees, etc.

Required education: Music academy

Required work experience: Minimum 1 year work experience in an orchestra

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of English

 • Application period from 9 February to 23 February 2023

The necessary documentation must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Vacancy- ORCHESTRA MANAGER”

In addition to a written application, the applicant must submit the following:

 1. CV
 2. Copy of music academy diploma

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ADMINISTRATOR NABAVE – 1 izvršitelj (zamjena za bolovanje)

Opis poslova: Nabavljanja robu, radova i usluga sukladno sklopljenim ugovorima, odnosno najpovoljnijim ponudama dobivenih temeljem odaslanih upita, provođenje poslova nabave kroz Riznicu (modul nabave), analiziranje tržišta i predlaganje mjera u cilju smanjenja troškova Kazališta, praćenje pravovremenosti i kompletnosti isporuke roba, sudjelovanje u prikupljanju i obradi pristiglih ponuda na dostavljene upite sukladno kriteriju najniže cijene i predlaganje odabira; analiziranje pravovremenost isporuke/izvršenja usluga /radova u odnosu na narudžbenice prema ugovorenim uvjetima; provođenje postupaka reklamacije te kontroliranje provedbe i realizacije istog, otvaranje šifri novonabavljenih roba/radova i usluga (poslovanje u Riznici, modul nabave), praćenje financijske realizacije svih sklopljenih ugovora , obavljanje i ostalih poslova po nalogu neposrednog voditelja.

 • Potrebna stručna sprema: SSS
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
 • Posebni zahtjevi: Vozačka dozvola B kategorije

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

 • Životopis
 • Izvadak iz ERPS-a
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • Preslika vozačke dozvole
 • Potvrda o nekažnjavanju
 • Izjava o poznavanju engleskog jezika
 • Izjava o poznavanju rada na računalu

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 19.04.2023 do 27.04.2023.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ORGANIZATOR PRODAJE PREDSTAVA – 1 izvršitelj

Opis poslova: Organizira poslove predstava prema različitim skupinama/organizacijama: škole, tvrtke, udruge, hoteli, agencije, fakulteti, sindikati itd. na svim teritorijalnim razinama (općina, grad, županije, inozemstvo). Sastavlja godišnje/sezonske, mjesečne i tjedne ponude predstava s obzirom na ciljanu skupinu publike. Osmišljava strategiju plasmana određenog naslova/predstave. Vodi statističke podatke na tromjesečnoj, šestomjesečnoj, sezonskoj i godišnjoj razini (broj programa po umjetničkim granama i broj publike). Organizira i vodi edukativne razglede Kazališta s publikom različitih dobnih skupina. Poslove obavlja po nalogu i uputama voditelja prodaje predstava. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Srednja, viša ili visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog

Posebni zahtjevi: napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a

-Dokaz o radnom iskustvu
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi

-Potvrda o nekažnjavanju

-Izjava o poznavanju engleskog jezika

-Izjava o poznavanju rada na računalu

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba: kadrovska@hnk-zajc.hr.

Prijave se primaju od 09.03.2023 do 17.03.2023.

Kazalište zadržava pravo poništenja natječaja bez odabira kandidata.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
TAJNIK OPERE – 1 izvršitelj, (zamjena za neplaćeni dopust na 6mj)

Opis poslova: Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke i organizacijske poslove, vodi evidenciju o prisutnosti na radu za Operu, prikuplja podatke o vanjskim suradnicima za potrebe sklapanja ugovora, organizira ishođenje potrebnih dokumenata za rad i boravak stranih državljana angažiranig u Operi, (vanjski suradnici, u radnom odnosu i sl.) Vodi brigu o rasporedu pokusa. Vodi brigu o protokolu za operni i koncertni program. Poslove obavlja po nalogu i uputama ravnatelja Opere. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

 • Potrebna stručna sprema: Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Dokaz o radnom iskustvu

-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrda o nekažnjavanju
-Izjava o poznavanju engleskog jezika

-Izjava o poznavanju rada na računalu

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@khnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 09.03.2023 do 17.03.2023.      

Kazalište zadržava pravo poništenja natječaja bez odabira kandidata. 

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
ČISTAČ – 2 izvršitelja,

Opis poslova:

Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 9. ožujka 2023. do 17. ožujka 2023. 

Kazalište zadržava pravo poništenja natječaja bez odabira kandidata.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ADMINISTRATOR NABAVE – 1 izvršitelj

Opis poslova: Nabavljanja robu, radova i usluga sukladno sklopljenim ugovorima, odnosno najpovoljnijim ponudama dobivenih temeljem odaslanih upita, provođenje poslova nabave kroz Riznicu (modul nabave), analiziranje tržišta i predlaganje mjera u cilju smanjenja troškova Kazališta, praćenje pravovremenosti i kompletnosti isporuke roba, sudjelovanje u prikupljanju i obradi pristiglih ponuda na dostavljene upite sukladno kriteriju najniže cijene i predlaganje odabira; analiziranje pravovremenost isporuke/izvršenja usluga /radova u odnosu na narudžbenice prema ugovorenim uvjetima; provođenje postupaka reklamacije te kontroliranje provedbe i realizacije istog, otvaranje šifri novonabavljenih roba/radova i usluga (poslovanje u Riznici, modul nabave), praćenje financijske realizacije svih sklopljenih ugovora , obavljanje i ostalih poslova po nalogu neposrednog voditelja. 

 • Potrebna stručna sprema: SSS
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
 • Posebni zahtjevi: Vozačka dozvola B kategorije

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Dokaz o radnom iskustvu
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Preslika vozačke dozvole
-Potv
rda o nekažnjavanju
-Izjava o poznavanju engleskog jezika

-Izjava o poznavanju rada na računalu

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  kadrovska@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 09.03.2023 do 17.03.2023.

Kazalište zadržava pravo poništenja natječaja bez odabira kandidata.    

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
VODITELJ RIJEČKOG KAZALIŠTA MLADIH KAMOV

– jedan izvršitelj

Opis poslova:  U suradnji s ravnateljem/icom drame, predlaže višegodišnje i godišnje planove i programe rada kazališta za djecu i mlade (redovne aktivnosti, gostujući programi, etc.). Brine o pravovremenom i ekonomičnom izvršenju plana i programa rada RKM-a. Kreira i izrađuje godišnji plan i program rada dramskog studija RKM-a. Priprema i provodi dramske radionice za djecu i mlade.

Vodi i administrira evidenciju o članovima/icama RKM-a. Komunicira s roditeljima članova RKM-a i izvještava ih o aktivnostima, napretku i/ili poteškoćama u radu.

U suradnji s ravnateljem/icom drame, planira i priprema promidžbene aktivnosti RKM-a. Surađuje s redateljem/icom oko koncepta i procesa rada završne predstave/produkcije.

Brine o svim produkcijskim aspektima završne predstave/produkcije. Neposredno surađuje s ravnateljima umjetničkih grana i producentima pojedinih programa.

Prati mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava za rad RKM-a te priprema projektnu dokumentaciju. Administrira projektnu dokumentaciju i vodi računa o evaluaciji.

Izrađuje periodičke i projektne izvještaje iz svog djelokruga. Obavlja i ostale poslove prema nalogu Ravnatelja hrvatske drame i Intendanta Kazališta. Za svoj rad odgovara Ravnatelju i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integriranipreddiplomski ili diplomski sveučilišni studij s područja društvenih, humanističkih znanosti ili umjetničkog smjera kao i stečena visa ili visoka stručna sprema s područja društvenih, humanističkih znanosti ili umjetničkog područja.

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva na području dramske kazališne umjetnosti ili u području dramskog-pedagoškog rada.

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određnom području: Afirmiranost u oblasti dramske umjetnosti odnosno dramske pedagogije.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu)
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • Potvrdu o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj je otvoren od 1. veljače 2023. godine do do 8.veljače 2023. godine.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

VODITELJ / VODITELJICA POSLOVA NABAVE

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
——————————————————————————–
Broj traženih radnika: 1
——————————————————————————–
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
——————————————————————————–
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
——————————————————————————–
Smještaj: Nema smještaja
——————————————————————————–
Naknada za prijevoz: U cijelosti
——————————————————————————–
Natječaj vrijedi od: 21.2.2023.
——————————————————————————–
Natječaj vrijedi do: 28.2.2023.
——————————————————————————–
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
——————————————————————————–

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
——————————————————————————–
Strani jezici: Engleski jezik
——————————————————————————–
Informatička znanja:
Potrebno napredno poznavanje informatike

upotreba računalnih programa

——————————————————————————–
Radno iskustvo: 5 godina
——————————————————————————–
Ostale informacije: Opis poslova:

Organizira rad, koordinira i rukovodi poslovima nabave sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima , internim politikama, aktima, postupcima , pravilnicima i odlukama, a sve u skladu s pravilima struke (uključujući rad u Riznici, modul nabave),
Sudjeluje u izradi prijedloga općih akata, planova i programarada i razvoja, te prijedloga iz djelokruga rada,
Sudjeluje u izradi Plana nabave za korisnike nabave ,
Izrađuje Izvještaje sukladno zakonskim i podzakonskim aktima i propisima, supotpisuje te podnosiiste neposrednom rukovoditeljuu propisanim rokovima,
Predlaže i izrađuje politike iz područja ovlasti i odgovornosti rada,
Prati i predlaže mjere te poduzima radnje za optimiranjem troškova nabaveu djelokrugu rada Kazališta,
Surađuje s ostalim korisnicima u rješavanju dnevne problematike,
Organizira nabavu svih vrsta roba, radova i usluga prema zahtjevima za nabavu svih korisnika,
Odobrava narudžbe i potpisuje iste,
Organizira nabavu na način da se ista provodi temeljem sklopljenih ugovora o nabavi odnosno temeljem upita na dostavu ponuda krozaplikaciju ,
Organizira i prati izvršenje sklopljenih ugovora o nabavi roba ,radova i usluga te realizaciju idenata do utvrđenih zakonskih pragova ,
Organizira i prati realizaciju narudžbi te obračunugovornihkaznisukladno sklopljenim ugovorima i realiziranim upitima,
Podnosi tjedne izvještaje neposrednom rukovoditelju o izvršenju ugovora i realizaciji predmeta nabave,
Surađuje sa korisnicima u cilju pravovremene nabave ,
Sudjeluje u izradi tehničkih podloga za nabavu roba, radova i usluga temeljem povijesnih podataka,
Sudjeluje u provođenjureklamacijskih postupaka za robe, usluge i radove za koje se konstatira da ne odgovaraju deklariranoj kvaliteti,
Prati stručnu literaturu i propise iz svog djelokruga rada,
Izrađuje tjedne izvještaje o radu te Informira neposrednog rukovoditelja o poslovanju iz djelokruga rada,
Vodi nadzor nad primjenom zakonitosti u djelokrugu rada,
Sudjeluje u organizaciji provođenja mjera zaštite i sigurnosti na radu i zaštite od požara,
Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja,
Provodi sve mjere i organizira proces sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugim podzakonskim i internim aktima Kazališta.

Uvijeti:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja društvenog/strojarskog usmjerenja, kao i stečena visoka stručna sprema .

Usmjerenje: dipl.oec/dipl.iur (ili drugog društvenog usmjerenja)/dipl.ing stroj.

Dokazi koji se prilažu:
Molba
Životopis
Potvrda o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika domovnice,
Preslika diplome,
Izjave o poznavanju stranog jezika i poznavanje rada na računalu.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo da poništi natječaj bez odabira kandidata.

ADMINISTRATOR NABAVE / ADMINISTRATORICA NABAVE

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
——————————————————————————–
Broj traženih radnika: 1
——————————————————————————–
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
——————————————————————————–
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
——————————————————————————–
Smještaj: Nema smještaja
——————————————————————————–
Naknada za prijevoz: U cijelosti
——————————————————————————–
Natječaj vrijedi od: 23.2.2023.
——————————————————————————–
Natječaj vrijedi do: 2.3.2023.
——————————————————————————–

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
——————————————————————————–
Strani jezici: Engleski jezik
——————————————————————————–
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike

osnove korištenja računala u Windows okruženju

——————————————————————————–
Vozački ispit: Kategorija B
——————————————————————————–
Radno iskustvo: 1 godinu
——————————————————————————–
Ostale informacije:
Opis poslova:
nabavljanje robe, radova i usluga sukladno sklopljenim ugovorima, odnosno najpovoljnijim ponudama dobivenih temeljem odaslanih upita, provođenje poslova nabave kroz Riznicu (modul nabave), analiziranje tržišta i predlaganje mjera u cilju smanjenja troškova Kazališta, praćenje pravovremenosti i kompletnosti isporuke roba, sudjelovanje u prikupljanju i obradi pristiglih ponuda na dostavljene upite sukladno kriteriju najniže cijene i predlaganje odabira; analiziranje pravovremenost isporuke/izvršenja usluga /radova u odnosu na narudžbenice prema ugovorenim uvjetima; provođenje postupaka reklamacije te kontroliranje provedbe i realizacije istog, otvaranje šifri novonabavljenih roba/radova i usluga (poslovanje u Riznici, modul nabave), praćenje financijske realizacije svih sklopljenih ugovora , obavljanje i ostalih poslova po nalogu neposrednog voditelja

Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)

SSS

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje

srednjoškolsko obrazovanje društvenog ili tehničkog usmjerenja

Potrebno radno iskustvo

1 godina radnog iskustva

Dokazi koji se prilažu:

•Molba
•Životopis
•Potvrda o nekažnjavanju,
•Izvadak iz ERPS-a,
•Preslika domovnice,
•Preslika svjedodžbe,
•Izjave o poznavanju stranog jezika i poznavanje rada na računalu.
•Dokaze o radnom iskustvu
•Preslika vozačke dozvole

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo da poništi natječaj bez odabira kandidata.
——————————————————————————–
Zamolbe se šalju e-mailom na adresu: kadrovska@hnk-zajc.hr

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 1 izvršitelja,

Opis poslova:    Dužan je pomno poznavati i obavljati rad na rasvjetnim pultevima koji su u vlasništvu kazališta. Obavljanje sve poslove vezane uz pripremu, postav pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovoran je za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj rasvjetne opreme na gostovanjima. Priprema rasvjetnu opremu pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro-tehnički smjer ili završen tečaj kod ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva kojim se stječe kvalifikacija i osposobljenost za rad na poslovima i zadacima u opisu
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za regulator rasvjete

Natječaj vrijedi od 9.2.2023. do 20.2.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova

Knjigovođa II – 1 izvršitelj

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godine radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 13.2.2023. do 20.2.2023. godine.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

VODITELJ / VODITELJICA MARKETINGA

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 17.2.2023.

Natječaj vrijedi do: 25.2.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja:

Potrebno napredno poznavanje informatike

 • upotreba računalnih programa

Radno iskustvo: 3 godine

Ostale informacije: Opis poslova:

 • vodi i organizira rad službe
 • koordinira rad djelatnika službe u poslovima marketinga, međunarodnog protokola, humanitarnih projekata i akcija, suradnje s drugim ustanovama u kulturi, Gradom Rijeka i Primorsko-goranskom županijom
 • brine o imidžu dokumentacije koja je namijenjena vanjskim korisnicima u dijelu promocije sponzora i drugih partnera kazališta
 • dogovara i provodi sponzoriranje konkretnih oblika djelovanja kazališta
 • prati izvršavanje sponzorskih ugovora u odnosu na preuzete obveze kazališta
 • poslove obavlja po nalogu i uputama intendanta, upravitelja službe promidžbe, marketinga, odnosa s javnošću i prodaje, glavnog dramaturga i poslovnog ravnatelja
 • obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga poslova

Uvjeti:

 • viša ili visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti.
 • napredno znanje rada s računalom.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta natječaja:

 • molba
 • životopis
 • potvrda o nekažnjavanju
 • izvadak iz erps-a
 • preslika domovnice
 • preslika diplome
 • izjave o poznavanju stranog jezika i poznavanje rada na računalu

Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj bez odabira kandidata.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Kontakt: e-mailom: kadrovska@hnk-zajc.hr

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PRALJA – jedan izvršitelj (zamjena za bolovanje)

Opis poslova: Pere, glača i održava urednost kostima prema nalogu šefa garderobe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa garderobe, voditelja proizvodne tehnike, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu garderobe, voditelju proizvodne tehnike, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis (CV);
ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
Potvrda o nekažnjavanju
Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za pralja

Natječaj vrijedi od 13.2.2023. do 20.2.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
BLAGAJNIK/PRODAVAČ
– jedan izvršitelj

Opis poslova:    Obavlja sve potrebne poslove u vezi prodaje kazališnih ulaznica, plakata, suvenira, informativnih materijala, drugih proizvoda. Sastavlja i podnosi izvještaj o prodaji plakata, suvenira, informativnih materijala, drugih proizvoda. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema:    Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog ili humanističkog područja

Potrebno radno iskustvo:    Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika : Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Napredno znanje rada s računalom

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za blagajnik/prodavač

Natječaj vrijedi od 14.2.2023. do 21.2.2023.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova

ČLAN ORKESTRA – OBOA II

u orkestru OPERE:

– jedan izvršitelj,

Opis posla:

Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra  glede instrumenta koji svira .Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

 

Uvjeti za kandidate:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja. Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje kandidat dolazi.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;

Radno iskustvo: nije potrebno;

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis,
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – zamjenik vođe dionice kontrabasa”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 31.1.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 17.12.2021.

5. Audicijski program_Audition program for 2nd oboe position

COMPETITION

for the position of

Orchestra Member –SECOND OBOE

in the OPERA Orchestra:

– one (1) position

Job description:

Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

 

Application Criteria:

 • Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
 • Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Work experience: no previous working experience is required;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

 

The application must include the following:

 • CV
 • copy of music academy diploma

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail addresse natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line  “Application for Competition – SECOND OBOE”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until 31 January 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published 17 December 2021.

5. Audicijski program_Audition program for 2nd oboe position

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – DRUGI PUHAČI – KLARINET II
jedan izvršitelj

Opis poslova
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne predstave i sl.) Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Diploma muzičke akademije. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja.

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije,

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – DRUGI PUHAČI, KLARINET II”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Na natječaj ili prilikom poziva za zapošljavanje na radno mjesto može se prijaviti i student posljednje godine studija. Ukoliko položi audiciju, ugovor o radu se može sklopiti pod uvjetom da studij mora završiti u roku od 1 godine od dana stupanja u radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 7.5.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 7.4.2022.

[Audicijski program – II Klarinet]

COMPETITION
for the position of
ORCHESTRA MEMBER – SECOND WOODWINDS – CLARINET II
one position

Job description
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
Completed undergraduate and graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies completed in the artistic field, as well as a higher education degree completed in the artistic field. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have obtained their academic qualifications abroad.

 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. copy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail address natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – SECOND WOODWINDS, CLARINET II”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to applicants of any gender.

Students in the last year of study can also qualify to audition for or be invited to fill a job vacancy. If the candidate passes the audition, an employment contract may be concluded provided that the course of study is completed within 1 year from the date of employment.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Applications will be accepted by e-mail until 7 May 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published 7 April 2022.

[Audition program – Clarinet II]

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova

ČLAN ORKESTRA PRVE VIOLINE

u orkestru OPERE:

– jedan izvršitelj,

Opis posla:

Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Prema potrebi repertoara izvodi dionice II violina. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;

Radno iskustvo: nije potrebno;

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:

 • životopis,
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – ČLAN ORKESTRA PRVE VIOLINE u orkestru OPERE”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Na natječaj ili prilikom poziva za zapošljavanje na radno mjesto može se prijaviti i student posljednje godine studija. Ukoliko položi audiciju, ugovor o radu se može sklopiti pod uvjetom da studij mora završiti u roku od 1 godine od dana stupanja u radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 4.5.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 4.4.2022.

[Audicijski program – I Violina tutti]

COMPETITION

for the position of

Orchestra Member – First Violin Tutti

in the OPERA Orchestra:

– one (1) position

Job description:

Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument.  May be required to perform II Violin if necessary. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
Completed undergraduate and graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies completed in the artistic field, as well as a higher education degree completed in the artistic field. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have obtained their academic qualifications abroad.

 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application must include the following:

 • curriculum vitae,
 • copy of music academy diploma,

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail address natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – FIRST VIOLIN TUTTI”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to applicants of any gender.

Students in the last year of study can also qualify to audition for or be invited to fill a job vacancy. If the candidate passes the audition, an employment contract may be concluded provided that the course of study is completed within 1 year from the date of employment.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing according to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until 4 May 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published on 4 April 2022.

[Audition program for 1st violin tutti position]

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – KONCERTNI MAJSTOR – jedan izvršitelj

Opis poslova
Obavlja sve poslove koncertnog majstora, izvodi sva violinska sola (prema partituri), prije početka pokusa i predstava ugađa orkestar, organizira i vodi sekcijske pokuse gudača po potrebi, brine se za najvišu umjetničku razinu orkestra.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije,

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – KONCERTNI MAJSTOR”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Na natječaj ili prilikom poziva za zapošljavanje na radno mjesto može se prijaviti i student posljednje godine studija. Ukoliko položi audiciju, ugovor o radu se može sklopiti pod uvjetom da studij mora završiti u roku od 1 godine od dana stupanja u radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 04.09.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 04.08.2022.

[Koncertni majstor audicijski program HR]

COMPETITION
for the position of CONCERTMASTER
one position

Job description
Performs all the duties of a concertmaster, performs all violin solos (according to the score), tunes the orchestra before rehearsals and performances, organizes and leads sectional rehearsals for string players as needed, and acts to maintain the highest artistic level of the orchestra. Carries out other activities from within the scope of the position.

Application Criteria:
Completed undergraduate and graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies completed in the artistic field, as well as a higher education degree completed in the artistic field. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have obtained their academic qualifications abroad.

 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. copy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail address natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – CONCERTMASTER”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to applicants of any gender.

Students in the last year of study can also qualify to audition for or be invited to fill a job vacancy. If the candidate passes the audition, an employment contract may be concluded provided that the course of study is completed within 1 year from the date of employment.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Applications will be accepted by e-mail until 4 September 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published 4 August 2022.

[Concertmaster Audition Program EN]

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – VIOLA TUTTI – jedan izvršitelj

Opis poslova
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne,  baletne predstave i sl.) Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije,

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – VIOLA TUTTI”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Na natječaj ili prilikom poziva za zapošljavanje na radno mjesto može se prijaviti i student posljednje godine studija. Ukoliko položi audiciju, ugovor o radu se može sklopiti pod uvjetom da studij mora završiti u roku od 1 godine od dana stupanja u radni odnos.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 04.09.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 04.08.2022.

[Viola Tutti audition program (HR)]

COMPETITION
for the position of VIOLA TUTTI
one position

Job description
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the listed instrument. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from one’s field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
Completed undergraduate and graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies completed in the artistic field, as well as a higher education degree completed in the artistic field. Other comparable or adequate education will be accepted for candidates who have obtained their academic qualifications abroad.

 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. copy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail address natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – VIOLA TUTTI”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to applicants of any gender.

Students in the last year of study can also qualify to audition for or be invited to fill a job vacancy. If the candidate passes the audition, an employment contract may be concluded provided that the course of study is completed within 1 year from the date of employment.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles. Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Applications will be accepted by e-mail until 4 September 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published 4 August 2022.

[Viola Tutti audition program (EN)]

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova

Knjigovođa II – 1 izvršitelj

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godine radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 2.1.2023. do 9.1.2023. godine.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

N A T J E Č A J
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas sopran)
u ansamblu OPERE – jedan izvršitelj

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:
Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11): SSS
Potrebno stručno ili umjerničko usmjerenje: SSS
Potrebno radno iskustvo : nije potrebno
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Operni pjevač-zborist
Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa. Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem. U slučaju da kandidati nemaju potrebno glazbeno obrazovanje, pri polaganju audicije obvezno prolaze provjeru sposobnosti čitanja notnih primjera prima vista i obvezni su otpjevati 1 (jednu) vokalizu s lista.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• Životopis
• Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Program audicije: Pripremiti dvije arije, obavezno jednu iz talijanskog repertoara i obavezno prvi čin zbor iz Opere

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.
Životopis uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač opernog zbora”.
Prijave se primaju e-poštom od 20. prosinca 2022. do 27.prosinca 2022. godine

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:    Dužan je pomno poznavati i obavljati rad na rasvjetnim pultevima koji su u vlasništvu kazališta. Obavljanje sve poslove vezane uz pripremu, postav pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovoran je za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj rasvjetne opreme na gostovanjima. Priprema rasvjetnu opremu pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro-tehnički smjer ili završen tečaj kod ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva kojim se stječe kvalifikacija i osposobljenost za rad na poslovima i zadacima u opisu
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za regulator rasvjete

Natječaj vrijedi od 22.12.2022. do 31.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
TRANSPORTNI RADNIK – 2 izvršitelja

Opis poslova:     Obavlja sve poslove oko transporta te poslove utovara i istovara robe, te prati robu u teretnom vozilu prilikom prijevoza. Odgovoran je za pažljivo rukovanje scenskim elementima pri transportu te u skladištu dekora. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa transporta, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema:    NSS 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za transportni radnik

Natječaj vrijedi od 22.12.2022. do 31.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena za bolovanje)
REKVIZITER – 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove vezane uz rekvizitu (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i dekora) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima.  Obavlja ukrcaj i iskrcaj rekvizite na gostovanjima. Priprema rekvizitu za ukrcaj pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: Tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za rekviziter

Natječaj vrijedi od 22.12.2022. – 31.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena za bolovanje):
ČISTAČ – 2 izvršitelja,

Opis poslova:    Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za čistač

Natječaj vrijedi od 22.12.2022 do 31.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena za bolovanje)
DEKORATER II– 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za dekorater II

Natječaj vrijedi od 22.12.2022. do 31.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PRALJA
– jedan izvršitelj (zamjena za bolovanje)

Opis poslova:     Pere, glača i održava urednost kostima prema nalogu šefa garderobe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa garderobe, voditelja proizvodne tehnike, upravitelja tehnike i Intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu garderobe, voditelju proizvodne tehnike, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema:    NSS 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka, s naznakom – natječaj za pralja

Natječaj vrijedi od 22.12.2022. do 31.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
KOSTIMER – 1 izvršitelja, (zamjena za bolovanje):

Opis poslova:

Obavlja sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te sve poslove vezane uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima. Asistira prilikom oblačenja umjetnika – vodi skladište obuće. Obavlja ukrcaj i iskrcaj kostimske opreme na gostovanjima, a u redovitom djelovanju kazališta dužan je pripremiti kostime pri svakom transportu.
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta.
Za svoj rad odgovaranje voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Znanje rada na računalu

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 28.11.2022. do 9.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:
Obavljanje rada na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta (uključuju dobro poznavanje istih). Obavljanje svih poslova vezanih uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovornost za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavljanje utovara i istovara rasvjetne opreme na gostovanjima. Pripremanje rasvjetne opreme pri svakom transportu obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro-tehnički smjer ili završen tečaj kod ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva kojim se stječe kvalifikacija i osposobljenost za rad na poslovima i zadacima u opisu
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 28.11.2022. do 9.12.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
REKVIZITER – 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove vezane uz rekvizitu (prema potrebi sudjeluje i u poslovima transporta i dekora) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima.              

Obavlja ukrcaj i iskrcaj rekvizite na gostovanjima. Priprema rekvizitu za ukrcaj pri svakom transportu.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta.

Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i Intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: Tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 24.10.2022. – 31.10.2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
 za izbor kandidata u ansamblu TALIJANSKE DRAME za obavljanje poslova
GLUMAC SPOREDNE ULOGE (m) – jedan izvršitelj,
GLUMICA SPOREDNE ULOGE (ž) – jedna izvršitejica (zamjena za rodiljni)

OPIS POSLA:
Priprema i izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke u širokom spektru suvremenih i povijesnih estetika i stilova, formi i žanrova, izvedbeno-predstavljačkih jezika i metoda potrebnih za glumačku izvedbu u predstavama dramskog i postdramskog kazališta; kazališta za djecu i mlade te kazališta za odraslu publiku; vizualnog i fizičkog kazališta; redateljskog i kolaborativnog odnosno tzv. «autorskog» kazališta.
Izvodi sporedne uloge i druge kazališno-predstavljačke zadatke, a prema potrebi i glavne, ali ne više od jedne glavne uloge u sezoni. Status uloge – glavna ili sporedna – ne određuje se kvantitativnim kriterijem (npr. količina teksta ili trajanje izvedbe uloge) nego dramaturškim značajem uloge.
Tijekom priprema i izvedbi koristi ravnomjerno razvijene kompetencije u cijelom rasponu različitih primarnih glumačkih izvedbeno-predstavljačkih odnosno izražajnih sredstava i postupaka, tehnika i metoda: scenski glas, govor i pokret; mimička ekspresija, proksemička odnosno mizanscenska konstelacija i koordinacija; kreativna improvizacija i suradnja u postupcima sastavljanja, interpretacije i izvedbe teksta, tzv. «partiture» fizičkih radnji i govorne radnje, odnosno cjelokupne predstave; interakcija s publikom; monodramska forma, monološke scene, dijalozi, ansambl-scene, zborska izvedba.
Izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke na talijanskom jeziku i, prema potrebi, na engleskom jeziku. Uz adekvatnu jezičnu pripremu može izvoditi i na drugim jezicima, napose hrvatskom jeziku, ako to zahtijeva karakter uloge odnosno glumački zadatak.
Ovisno o dodatnim kompetencijama i potrebi, sudjeluje i u predstavama drugih izvedbeno-predstavljačkih formi, kao što su, primjerice, muzičko, plesno, koreodramsko, mimsko, multimedijalno, lutkarsko kazalište, kazalište objekta.
Sudjeluje i u drugim programima i aktivnostima Kazališta, kao što su različite priredbe, recitali, promotivni odnosno promidžbeni projekti, tiskovne konferencije i slično. Prema potrebi sudjeluju i u projektima drugih umjetničkih grana Kazališta, Opere (uključiv i koncerte) i Baleta, ali isključivo kao glumice/glumci, dakle umjetnice/umjetnici specifičnih prethodno opisanih kompetencija.

POTREBNA STRUČNA SPREMA:
Minimalno – završen preddiplomski sveučilišni studij (BA) u trajanju tri godine te stečena viša stručna sprema u umjetničkom području – gluma.
Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se završeno minimalno trogodišnje obrazovanje u akademskom odnosno sveučilišnom sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja (gluma) dostupno u zemlji iz koje dolazi kandidatkinja/kandidat.

POTREBNO UMJETNIČKO USMJERENJE:
Akademija dramskih umjetnosti ili drugi fakultet odnosno umjetnička škola u sklopu sveučilišnog sustava – usmjerenje gluma.
Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se završeno minimalno trogodišnje obrazovanje u akademskom odnosno sveučilišnom sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja (gluma) dostupno u zemlji iz koje dolazi kandidatkinja/kandidat.

POTREBNO ISKUSTVO:
Najmanje 2 godine radnog iskustva u širokom spektru  glumačke umjetnosti (kako je navedeno u «Opisu poslova i radnih zadataka»).

POTREBNO ZNANJE SVJETSKIH JEZIKA
Zbog sudjelovanja u međunarodnim koprodukcijama i izvedbama na međunarodnim festivalima obavezna je, pored one na talijanskom jeziku, i govorna izvedbena kompetencija na engleskom jeziku, a koja se dokazuje posebnom provjerom odnosno audicijom na engleskom jeziku.

POTREBNA POSEBNA ISKUSTVA, ZNANJA, AFIRMIRANOST U ODREĐENOM PODRUČJU
Zbog potreba sudjelovanja i u kazališnim projektima drugih glazbeno-scenskih odnosno ne-govornih izvedbeno-predstavljačkih formi, pored klasičnog dramskog kazališta, prednost u zapošljavanju odnosno stjecanju statusa imaju glumci koji mogu demonstrirati (na audiciji ili prilikom recentne suradnje u predstavama HNK Ivana pl. Zajca ako je riječ o prvom zapošljavanju u Kazalištu) viša od dva od sljedećih dodatnih umijeća: pjevanje, sviranje na nekom od instrumenata, rad s lutkama, rad s maskom, pantomima, koreodramska izvedba, umjetnička plesna izvedba, glumački rad s videom i suvremenim digitalnim tehnologijama.

POSEBNI ZAHTJEVI:
Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidata u struci, kao što su strukovne nagrade, nagrade publike, kritički osvrti na glumačke izvedbe kandidatkinje/kandidata, sudjelovanje u filmskim i televizijskim produkcijama, premda navedene reference nisu obvezatne

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
1. Životopis
2. Fotografiju
3. Izvod iz ERPS-a (potvrde o radnom stažu) ili preslike autorskih ugovora
4. Showreel (ako ga kandidat posjeduje)
5. Presliku dokaza o postignutoj višoj stručnoj spremi

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte  natjecaji.zajc@gmail.com i drammaitaliano@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 29.07.2022 do 15.09.2022.

Audicija će se održati u utorak 20.09. Kandidati pozvani na audiciju biti će pravovremeno obavješteni o vremenu održavanja iste.

 

ZA AUDICIJU JE POTREBENO PRIPREMITI:

– monolog na talijanskom jeziku;

– komad iz repertoara dječjeg kazališta ili kazališta za mlade;

– pjevanje, ples ili druge vještine; izvedba po vlastitom izboru

izborno:

– Monolog / pjesma na hrvatskom jeziku

 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

BANDO DI CONCORSO

per la selezione di un candidato per la posizione

ATTORE – RUOLI SECONDARI all’interno della compagnia del DRAMMA ITALIANO:

un esecutore;

Possono partecipare al bando persone di sesso maschile il che sottostà al vincolo di natura e di necessità del ruolo e la competenza nell’esecuzione del repertorio (ai sensi dell’art. 13 par. 4 della Legge sulla parità dei sessi, Gazzetta ufficiale/Narodne novine, num. 82/08 e 69/17)

QUALIFICA RICHIESTA:

Minimo: studi universitari della durata minima di tre anni (BA/laurea triennale) e istruzione superiore acquisita nel campo della recitazione.

Per i candidati che hanno studiato all’estero, sarà accettata la formazione minima triennale completata nel sistema accademico o universitario di educazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ORIENTAMENTO ARTISTICO NECESSARIO:

Accademia d’ Arti drammatiche o altra facoltà o scuola d’arte all’interno del sistema universitario – indirizzo recitazione.

Per i candidati che hanno studiato all’estero sarà accettato un minimo di tre anni di istruzione in un sistema accademico o universitario di formazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ESPERIENZA RICHIESTA:

Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito delle arti recitative (come indicato nella “Descrizione del lavoro e compiti”).

CONOSCENZA NECESSARIA DI LINGUE

A causa della partecipazione a coproduzioni internazionali e spettacoli a festival internazionali, oltre all’italiano, è obbligatoria la competenza nella performance orale in inglese, comprovata da un’apposita prova o provino in inglese.

ABILITÀ SPECIALI RICHIESTE, CONOSCENZE, AFFERMAZIONE IN UNA DETERMINATA AREA

A causa della necessità di partecipare a progetti teatrali di altre forme di rappresentazione, di spettacoli musicali o non verbali, oltre al teatro drammatico classico, il vantaggio nell’impiego, ovvero all’acquisizione dello status di ATTORE- RUOLI SECONDARI, l’avranno quei candidati che possono dimostrare (tramite l’audizione, o una recente collaborazione nel TNC Ivan Zajc, se questo è un primo impiego in questo Teatro) più di due delle seguenti abilità aggiuntive: canto, conoscenza e buon utilizzo di uno strumento musicale, teatro di figura, teatro maschera, pantomima, performance coreografica, danza artistica, recitazione con video e tecnologie digitali contemporanee.

Documentazione da allegare alla candidatura:

Curriculum vitae

Una fotografia

Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore

Showreel (se il candidato ne dispone)

Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente

I candidati che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un provino in conformità all’Atto generale sull’audizione. L’audizione si terrà il 20.9.2022 presso lo stabile del Teatro. I candidati idonei saranno informati sull’orario preciso in tempo utile.

La domanda va inviata entro il 15.9.2022 all’indirizzo kadrovska@hnk-zajc.hrdrammaitaliano@hnk-zajc.hr  con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.

I candidati saranno informati sull’esito sul sito web del Teatro.

 

PROVE DA PREPARARE PER IL PROVINO:

– Monologo in lingua italiana;

– Prova teatro ragazzi;

– Terza prova a scelta: canto, danza o altre abilità;

Facoltativo:

– Monologo/poesia in lingua Croata

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

BANDO DI CONCORSO

per la selezione di un candidato per la posizione

ATTRICE – RUOLI SECONDARI all’interno della compagnia del DRAMMA ITALIANO:

un’esecutrice;

Possono partecipare al bando persone di sesso femminile il che sottostà al vincolo di natura e di necessità del ruolo e la competenza nell’esecuzione del repertorio (ai sensi dell’art. 13 par. 4 della Legge sulla parità dei sessi, Gazzetta ufficiale/Narodne novine, num. 82/08 e 69/17)

QUALIFICA RICHIESTA:

Minimo: studi universitari della durata minima di tre anni (BA/laurea triennale) e istruzione superiore acquisita nel campo della recitazione.

Per le candidate che hanno studiato all’estero, sarà accettata la formazione minima triennale completata nel sistema accademico o universitario di educazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ORIENTAMENTO ARTISTICO NECESSARIO:

Accademia d’ Arti drammatiche o altra facoltà o scuola d’arte all’interno del sistema universitario – indirizzo recitazione.

Per le candidate che hanno studiato all’estero sarà accettato un minimo di tre anni di istruzione in un sistema accademico o universitario di formazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ESPERIENZA RICHIESTA:

Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito delle arti recitative (come indicato nella “Descrizione del lavoro e compiti”).

CONOSCENZA NECESSARIA DI LINGUE

A causa della partecipazione a coproduzioni internazionali e spettacoli a festival internazionali, oltre all’italiano, è obbligatoria la competenza nella performance orale in inglese, comprovata da un’apposita prova o provino in inglese.

ABILITÀ SPECIALI RICHIESTE, CONOSCENZE, AFFERMAZIONE IN UNA DETERMINATA AREA

A causa della necessità di partecipare a progetti teatrali di altre forme di rappresentazione, di spettacoli musicali o non verbali, oltre al teatro drammatico classico, il vantaggio nell’impiego, ovvero all’acquisizione dello status di ATTRICE- RUOLI SECONDARI, l’avranno quelle candidate che possono dimostrare (tramite l’audizione, o una recente collaborazione nel TNC Ivan Zajc, se questo è un primo impiego in questo Teatro) più di due delle seguenti abilità aggiuntive: canto, conoscenza e buon utilizzo di uno strumento musicale, teatro di figura, teatro maschera, pantomima, performance coreografica, danza artistica, recitazione con video e tecnologie digitali contemporanee.

Documentazione da allegare alla candidatura:

Curriculum vitae

Una fotografia

Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore

Showreel (se la candidata ne dispone)

Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente

Le candidate che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un provino in conformità all’Atto generale sull’audizione. L’audizione si terrà il 20.9.2022 presso lo stabile del Teatro. Le candidate idonee saranno informate sull’orario preciso in tempo utile.

La domanda va inviata entro il 15.9.2022 all’indirizzo kadrovska@hnk-zajc.hrdrammaitaliano@hnk-zajc.hr  con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.

Le candidate saranno informate sull’esito sul sito web del Teatro.

 

PROVE DA PREPARARE PER IL PROVINO:

– Monologo in lingua italiana;

– Prova teatro ragazzi;

– Terza prova a scelta: canto, danza o altre abilità;

Facoltativo:

– Monologo/poesia in lingua Croata

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
VODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE – 1 izvršitelj,

OPIS POSLA:
– vodi i organizira rad službe
– koordinira rad djelatnika službe sa radom drugih službi kazališta
– izrađuje završni račun i financijska izvješća propisana zakonom
– prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada
– poslove obavlja po pravilima računovodstvene struke prema nalogu poslovnog ravnatelja
– obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja društvenog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih znanosti

Potrebno stručno usmjerenje: diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci, poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

Životopis,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 4.10.2022. do 11.10.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
VODITELJ MARKETINGA – 1 izvršitelj (privremeno upražnjeno radno mjesto)

Opis poslova: Vodi i organizira rad službe. Koordinira rad djelatnika  službe u poslovima marketinga, međunarodnog protokola, humanitarnih projekata i akcija, surađuje s drugim ustanovama u kulturi, Gradom Rijeka i Primorsko-goranskom županijom. Brine o imidžu dokumentacije koja je namijenjena vanjskim korisnicima u dijelu promocije sponzora i drugih partnera Kazališta. Dogovara i provodi sponzoriranje konkretnih  oblika djelovanja Kazališta.

Prati izvršavanje sponzorskih ugovora u odnosu na preuzete obveze Kazališta.

Poslove  obavlja po nalogu i uputama intendanta, Upravitelja službe promidžbe, marketinga, odnosa s javnošću i prodaje, glavnog dramaturga i poslovnog  ravnatelja.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema:  Viša  ili  visoka  stručna  sprema  s područja društvenih ili humanističkih znanosti

Potrebno radno iskustvo:  Najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima u struci

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Posebni zahtjevi: Napredno  znanje  rada  s  računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 03.10.2022 do 10.10.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ORGANIZATOR PRODAJE PREDSTAVA – 1 izvršitelj

Opis poslova: Organizira poslove predstava prema različitim skupinama/organizacijama: škole, tvrtke, udruge, hoteli, agencije, fakulteti, sindikati itd. na svim teritorijalnim razinama (općina, grad, županije, inozemstvo).

Sastavlja godišnje/sezonske, mjesečne i tjedne ponude predstava s obzirom na ciljanu skupinu publike.

Osmišljava strategiju plasmana određenog naslova/predstave.

Vodi statističke podatke na tromjesečnoj, šestomjesečnoj, sezonskoj i godišnjoj razini (broj programa po umjetničkim granama i broj publike).

Organizira i vodi edukativne razglede Kazališta s publikom različitih dobnih skupina.

Poslove obavlja po nalogu i uputama voditelja prodaje predstava.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: Srednja, viša ili visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog

Posebni zahtjevi: napredno znanje rada s računalom

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 03.10.2022 do 10.10.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
TAJNIK SLUŽBE PROMIDŽBE, MARKETINGA, ODNOSA S JAVNOŠĆU I PRODAJE-VODITELJ BILJETERA – 1 izvršitelj, na pola radnog vremena

Opis poslova:

Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke i organizacijske poslove, vodi evidenciju  o  prisutnosti  na radu, prikuplja podatke o vanjskim suradnicima za potrebe sklapanja ugovora, vodi službenu komunikaciju službe s vanjskim suradnicima, priprema potrebne dokumente za poslovne potrebe službe, obavlja i ostale poslove za potrebe službe.

Vodi brigu o protokolu Organizira, nadzire i obavlja sve potrebne poslove u vezi rada biljetera

Poslove obavlja po nalogu i uputama voditelja službe promidžbe, marketinga i prodaje.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
 • Potrebna stručna sprema: Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog ili humanističkog područja
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Početak rada 05.09.2022. na određeno vrijeme

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 10.08.2022 do 24.08.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
PRAVNIK (zamjena) – 1 izvršitelj, na nepuno radno vrijeme (10 sati),

Opis poslova:

Sudjeluje u izradi Planova i programa rada, razvojnih projekata Kazališta, prijedloga općih akata te u izradi prijedloga odluka i ugovora iz djelokruga Kazališta.

U suradnji s referentom nabave i Voditeljem poslova nabave izrađuje pozive za dostavu ponuda i natječajne dokumentacije sukladno ZJN, sudjeluje u postupcima nabave zaključno s izradom ugovora,

Surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama Kazališta u rješavanju dnevnih problematika;

Daje smjernice i pravna tumačenja zakonske regulative;

Nadzire, tumači  i daje smjernice za poštivanje zakonskih i podzakonskih i internih akata;

Nadzire provođenje akata u Kazalištu te predlaže mjere unaprjeđenja i usklađenja za zakonskim i podzakonskim aktima,

Surađuje sa organizacijskim jedinicama kao stručni savjetnik,

Pokreće postupak za izradu za tehničke specifikacije za potrebe Službe i kontrolira ispravnost izrađenih troškovnika u suradnji s Voditeljem nabave , koju dostavlja rukovoditelju Službe na odobrenje;

Izrađuje prijedloge dopisa, odluka i drugih internih akata u domeni organizacijske jedinice te iste supotpisuje uz Rukovoditelja Službe;

Supotpisuje prijedloge odluka Intendanta, zahtjeve za nabavu i internu i eksternu korespondenciju  iz djelokruga rada Kazališta,

Zastupa Kazalište pred sudskim  tijelima;

Izrađuje tjedne izvještaje o radu i izvještaje o uočenim nepravilnostima u svezi  rada radnika u suradnji s referentom za ljudske resurse te predlaže Voditelju službe korektivne mjere;

Izrađuje prijedloge svih ugovora o poslovnim odnosima, općih akata, planova i programa  rada i razvoja,  te odluka ili zaključaka organa Kazališta uključujući i dokumentaciju vezanu za rad Kazališnog vijeća;

Provodi odluke Intendanta;

Prati stručnu literaturu, zakone i propise iz svog djelokruga rada;

Kontrolira i parafira/supotpisuje razne dopise, interne narudžbe, odluke, ugovore, evidencijske kartone o odrađenim satima rada za radnike Službe;

Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja.

 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
 • Potrebna stručna sprema: Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja
 • Potrebna stručna usmjerenje: dipl.iur. Stručni ispit iz područja javne nabave. Ukoliko ne posjeduje navedeni ispit obvezan je u roku 6 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa isti položiti
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Početak rada 13.09.2022. na određeno vrijeme

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 10.08.2022 do 24.08.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
REFERENT ZA LJUDSKE RESURSE – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Sudjeluje u izradi prijedloga općih akata, planova i programa rada i razvoja. Obavlja pravovremenu i zakonitu prijavu radnika (uključujući rad stranaca i postupak dobivanja svih zakonskih dozvola te ostalih prijava), daje stručnu podršku kod prijava autora koji su angažirani na autorske ugovore/ugovore o djelu oko prikupljanja svih potrebnih dozvola i prijava. Provodi izmjene Pravilnika o radu i ostalih povezanih akata (uključujući rad u Riznici). Vodi računa o usklađenosti internih i eksternih akata sa važećom zakonskom regulativom. U suradnji s pravnikom izrađuje tjedne izvještaje o radu i izvještaje o uočenim nepravilnostima u svezi rada radnika u suradnji te predlaže Voditelju službe korektivne mjere. Pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u svezi praćenja i evidentiranja aktivnosti radnika,
Surađuje s vanjskim institucijama. Sudjeluje u procesu zapošljavanja (pribavljanje kandidata, selekcijski postupak, uvođenje u posao), obrazovanja i prestanka radnog odnosa radnika. Sudjeluje u zbrinjavanju radnika kod kojih je utvrđena smanjena radna sposobnost ili invalidnost. Pruža potrebnu stručnu pomoć radnicima kod ostvarivanja svih njihovih prava iz radnog odnosa, te prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Organizira i nadzire provođenje programa rada pripravnika i prakse učenika i studenata. Sudjeluje u izradi svih ugovora o radu i ugovora o obrazovanju. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama po pitanju kadrovske problematike. Prati stručnu literaturu i propise iz svog djelokruga rada. Izrađuje evidenciju radnog vremena radnika Službe nabave i pravnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja.

 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
 • Potrebna stručna sprema: SSS/bacc. struke društvenog ili humanističkog usmjerenja
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Početak rada 05.09.2022. na određeno vrijeme

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 10.08.2022 do 24.08.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
VODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE – 1 izvršitelj,

OPIS POSLA:
– vodi i organizira rad službe
– koordinira rad djelatnika službe sa radom drugih službi kazališta
– izrađuje završni račun i financijska izvješća propisana zakonom
– prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada
– poslove obavlja po pravilima računovodstvene struke prema nalogu poslovnog ravnatelja
– obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja društvenog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih znanosti

Potrebno stručno usmjerenje: diplomirani ekonomist

Početak rada 05.09.2022. na određeno vrijeme

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci, poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :

Životopis,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju od 10.08.2022 do 24.08.2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
VODITELJ ORKESTRA

Opis poslova i radnih zadataka: U koordinaciji s Ravnateljem Opere, Intendantom i producentima dogovara i organizira raspored probe orkestra. Prilikom organiziranja rasporeda vodi računa o terminima pojedinih dionica i glazbenika u orkestru, sukladno pravilima struke i organizacije radnog vremena orkestra.

Vodi evidenciju o realizaciji orkestralnih proba i prisutnosti pojedinih glazbenika na probama.

Prilikom zahtjeva članova orkestra za odobrenjem umjetničkog rada izvan Kazališta, slobodnih dana, godišnjih odmora (izvan termina kolektivnih godišnjih odmora) provjerava njihov raspored i informira Ravnatelja Opere, Intendanta i producente.

S Ravnateljem Opere dogovara sastav orkestra za pojedine programe odnosno projekte i prema potrebi dogovara vanjske suradnike (tzv. ispomoći) za pojedine dionice.

Daje mišljenje Ravnatelju Opere i Intendantu o izvedbenoj kvaliteti pojedinih programa, angažiranih vanjskih suradnika u orkestru, solista-instrumentalista i gostujućih dirigenata. Zajedno s Umjetničkim savjetom orkestra osmišljava i provodi postupke evaluacije dirigenata.

Surađuje s Ravnateljem Opere odnosno Intendantom te producentima i članovima orkestra prilikom rješavanja različitih problema u radu orkestra odnosno provedbe različitih postupaka i procesa neophodnih za rad orkestra kao što su najmovi ili nabava instrumenata, nabava potrošnih materijala za instrumente, audicije, naknade za instrumente itsl.

Potrebna stručna sprema: Visokoškolsko glazbeno obrazovanje

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Glazbenik

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

 • Rok prijave od 8.8. do 18.8.2022.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – VODITELJ ORKESTRA”.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju intervju sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
VODITELJ ORKESTRA

 

Opis poslova i radnih zadataka: U koordinaciji s Ravnateljem Opere, Intendantom i producentima dogovara i organizira raspored probe orkestra. Prilikom organiziranja rasporeda vodi računa o terminima pojedinih dionica i glazbenika u orkestru, sukladno pravilima struke i organizacije radnog vremena orkestra.

Vodi evidenciju o realizaciji orkestralnih proba i prisutnosti pojedinih glazbenika na probama.

Prilikom zahtjeva članova orkestra za odobrenjem umjetničkog rada izvan Kazališta, slobodnih dana, godišnjih odmora (izvan termina kolektivnih godišnjih odmora) provjerava njihov raspored i informira Ravnatelja Opere, Intendanta i producente.

S Ravnateljem Opere dogovara sastav orkestra za pojedine programe odnosno projekte i prema potrebi dogovara vanjske suradnike (tzv. ispomoći) za pojedine dionice.

Daje mišljenje Ravnatelju Opere i Intendantu o izvedbenoj kvaliteti pojedinih programa, angažiranih vanjskih suradnika u orkestru, solista-instrumentalista i gostujućih dirigenata. Zajedno s Umjetničkim savjetom orkestra osmišljava i provodi postupke evaluacije dirigenata.

Surađuje s Ravnateljem Opere odnosno Intendantom te producentima i članovima orkestra prilikom rješavanja različitih problema u radu orkestra odnosno provedbe različitih postupaka i procesa neophodnih za rad orkestra kao što su najmovi ili nabava instrumenata, nabava potrošnih materijala za instrumente, audicije, naknade za instrumente itsl.

Potrebna stručna sprema: Muzička akademija

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Glazbenik-instrumentalist

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva u orkestru

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

 • Rok prijave od 13.4. do 1.5.2022.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – VODITELJ ORKESTRA”.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju intervju sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ZBOROVODITELJICA/ZBOROVOĐA
ZAMJENA NA RADNO MJESTO ZBOG BOLOVANJA DO POVRATKA (1 IZVRŠITELJ)

 

Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom

obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11):

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja. Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija-odsjek pjevanje ili klavir ili dirigiranje Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na području operne kazališne djelatnosti

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: U području zbora ili zborovođe, afirmiranost u području operne kazališne djelatnosti

Posebni zahtjevi: Polaganje audicije prema posebnom pravilniku prije zasnivanja radnog odnosa. Ugovor o radu na određeno vrijeme u najdužem trajanju od 4 godine.

 • Rok prijave od 13.4. do 1.5.2022./ Audicija 16.5.2022.
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – ZBOROVOĐA”.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audicija – zborovođa HR

JOB VACANCY
for the position of
CHORUSMASTER
REPLACEMENT DUE TO ILLNESS UNTIL RETURN TO WORKPLACE, WITH POSSIBLE EXTENSION TO 2-YEAR CONTRACT (1 POSITION)

Educational Requirements:

In accordance with the regulations in force before the entry into force of the Law on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette nos. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11):

 • Completed undergraduate and graduate university studies or integrated undergraduate and graduate university studies in the field of art, as well as completed higher education in the field of art.
 • For candidates who have studied abroad, the highest level of education in the art education system of the required specialization available in the candidate’s country of study will be accepted.

Required professional or artistic orientation: Music academy – department of singing, piano or conducting. For candidates who obtained their education abroad, the highest level of education in the artistic education system of the required professional orientation available in the country of study.

Required work experience: Minimum 1 year work experience in the field of opera and theatre activities

Required knowledge of foreign languages: Active knowledge of English and one other foreign language (active knowledge of Italian preferred)

Required special experience, knowledge or recognition in selected field: In the field of choir or choir directing, recognition in field of opera and theatre activities

Special requirements: Candidates must pass an audition prior to employment.

 • Application period from 13 April to 1 May 2022 / Audition dates 17 and 18 May 2022.
 • The necessary documentation must be submitted to natjecaji.zajc@gmail.com with the subject line “Application for Vacancy – CHORUSMASTER”

In addition to a written application, the applicant must submit the following:

 1. CV
 2. Copy of music academy diploma

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Audition – Chorusmaster (EN)

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
ŠAPTAČ – UPRAVLJAČ TITLOVIMA – 1 izvršitelj

Opis poslova:

Šaptanjem pomaže pravilnom odvijanju tijekom predstave/pokusa, na svim izvedbama. Šaptanje se može vršiti usmeno ili digitalno.

Upravlja uređajem za čitanje koji se smatra digitalnim šaptanjem

Vodi titlove za potrebe publike u slučaju kada ne obavlja posao šaptanja (usmenog ili digitalnog).

Obavlja posao digitalizacije:

Prilagodba teksta uslijed izmjena na probama;

Prilagodba teksta za upravljanje uređajem za čitanje;

Prilagodba teksta za upravljanje titlovima.

Digitalizacija podrazumijeva obradu teksta u digitalnu formu namijenjenu korištenju na računalu.

Nastupa u svim kazališnim projektima i događanjima.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

 • Potrebna stručna sprema: Srednja stručna sprema ili viša stručna sprema s područja društvenog,  humanističkog ili umjetničkog područja
 • Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva
 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje talijanskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Poznavanje osnova glazbene kulture.                                                                                                                               Poznavanje  rada na  računalu

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte  natjecaji.zajc@gmail.com i drammaitaliano@hnk-zajc.hr

Prijave se primaju od 29.07.2022 do 01.09.2022.

Intervju će se održati 2.9. od 8h u prostorima HNK Ivana pl. Zajca.

 

BANDO DI CONCORSO

per la selezione di un candidato per la posizione

SUGGERITORE-OPERATORE DI SOTTOTITOLI all’interno della compagnia del DRAMMA ITALIANO:

un esecutore/ un’esecutrice;

Possono candidarsi al concorso candidati di entrambi i sessi (m/f).

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI:

Suggerendo, aiuta il corretto sviluppo della performance/prova e di tutte le esibizioni. Può suggerire verbalmente o digitalmente.

Gestisce un dispositivo di lettura considerato un suggeritore digitale.

Gestisce il dispositivo per i sottotitoli per le esigenze del pubblico, quando non esegue il lavoro di suggeritore (orale o digitale).

Esegue lavori di digitalizzazione:

adattamento del testo a causa di cambiamenti nelle prove;

adattamento del testo per il controllo del dispositivo di lettura;

adattamento del testo per la gestione dei sottotitoli;

Digitalizzare significa elaborare il testo in una forma digitale destinata all’uso su un computer.

Partecipa a tutti i progetti e spettacoli teatrali.

Svolge anche altri compiti nel suo ambito.

 

QUALIFICA RICHIESTA:

Minimo: diploma di scuola superiore o studi universitari di campo sociale, umanistico o artistico.

PREPRAZIONE ARTISTICA NECESSARIA:

/

ESPERIENZA RICHIESTA:

Almeno 1 anno di esperienza lavorativa in qualsiasi campo.

CONOSCENZA NECESSARIA DI LINGUE

Obbligatoria la conoscenza attiva della lingua italiana.

Obbligatoria una buona conoscenza della lingua croata.

ABILITÀ SPECIALI RICHIESTE, CONOSCENZE, AFFERMAZIONE IN UNA DETERMINATA AREA

Conoscenza delle basi di cultura musicale.

Conoscenza del lavoro al computer.

Documentazione da allegare alla candidatura:

Curriculum vitae

Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore

Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente

I candidati che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un colloquio di presentazione previsto in data 2 settembre 2022 alle ore 8.00 presso lo stabile del Teatro.

La domanda va inviata entro l’1 settembre all’indirizzo natjecaji.zajc@gmail.com  o drammaitaliano@hnk-zajc.hr con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.

I candidati saranno informati sull’esito sul sito web del Teatro.

 

 

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena i upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:
Obavljanje rada na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta (uključuju dobro poznavanje istih). Obavljanje svih poslova vezanih uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovornost za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavljanje utovara i istovara rasvjetne opreme na gostovanjima. Pripremanje rasvjetne opreme pri svakom transportu obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro – tehnički smjer
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 26. travnja do 6 svibnja 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (upražnjeno radno mjesto)
DEKORATER II– 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 26 travnja do 6 svibnja 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
ČISTAČ – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 26. travanja 2022 do 6. svibnja 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
ČISTAČ – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 1. travanj 2022. do 11. travanj 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena i upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:
Obavljanje rada na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta (uključuju dobro poznavanje istih). Obavljanje svih poslova vezanih uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovornost za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavljanje utovara i istovara rasvjetne opreme na gostovanjima. Pripremanje rasvjetne opreme pri svakom transportu obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro – tehnički smjer
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 1. travanj 2022. do 11. travanj 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
DEKORATER II – 1 izvršitelj

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 28. ožujka 2022. do 5. travnja 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena i upražnjeno radno mjesto):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 2 izvršitelja,

Opis poslova:
Obavljanje rada na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta (uključuju dobro poznavanje istih). Obavljanje svih poslova vezanih uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovornost za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavljanje utovara i istovara rasvjetne opreme na gostovanjima. Pripremanje rasvjetne opreme pri svakom transportu obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i Intendanta.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro – tehnički smjer
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 8. ožujka 2022. do 15. ožujka 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
KOSTIMER – 1 izvršitelja, (zamjena za bolovanje):

Opis poslova:

Obavlja sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te sve poslove vezane uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima. Asistira prilikom oblačenja umjetnika – vodi skladište obuće. Obavlja  ukrcaj i iskrcaj kostimske opreme na gostovanjima, a u redovitom djelovanju kazališta dužan je pripremiti kostime pri svakom  transportu.
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta.
Za svoj rad odgovaranje voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Znanje rada na računalu

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 8. ožujka 2022. do 15. ožujka 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
ČISTAČ – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 8. ožujka 2022. do 15. ožujka 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
DEKORATER II– 2 izvršitelja

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 8. ožujka 2022. do 15. ožujka 2022.

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – zamjenike vođe dionice kontrabasa – 1 izvršitelj

Opis poslova
Obavlja sve poslove i radne zadatke opisane za poslove “vođe dionica” vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – zamjenik vođe dionice kontrabasa”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 31.1.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 17.12.2021.

1. Program audicija kontrabas
1. Notni materijal za audiciju, kontrabas

C O M P E T I T I O N
for the position –  Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra – one position

Job description
Performs all tasks and duties described for “principal double bass of the opera orchestra” related to the status of orchestra soloist and leaders of the viola section, organizes and conducts sectional rehearsals as needed, performs in other Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies and similar.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. copy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail addresse natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until 31 January 2022

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published on 17 December 2021.

1. Program audicija kontrabas
1. Notni materijal za audiciju, kontrabas

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – PRVI ROG S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG I ČETVRTOG
u orkestru OPERE:
–  jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – PRVI ROG S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG I ČETVRTOG”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 31.1.2022.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 17.12.2021.

2. Audicijski program_Audition program

COMPETITION
for the position of
Orchestra Member – PRINCIPAL HORN  WITH THE OBLIGATION OF 2nd, 3rd and 4th
in the OPERA Orchestra:

– one (1) position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application must include the following:
• CV
• Copy of proof of the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take part in an audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation are to be delivered to the email addresses natjecaji.zajc@gmail.com, with the subject line “Application for Competition – PRINCIPAL HORN WITH THE OBLIGATION OF 2nd, 3rd and 4th.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14). If the applicant is not a citizen of the Republic of Croatia, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to both male and female applicants.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until 31 January 2022

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published on 17 December 2021.

2. Audicijski program_Audition program

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
 ČLAN ORKESTRA – PRVI TROMBON S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG, ALT I BAS TROMBONA
u orkestru OPERE:
–  jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, snimanja, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.) Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja. Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku ČLAN ORKESTRA – PRVI TROMBON S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG, ALT I BAS TROMBONA
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ), a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 31.1.2022.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 17.12.2021.

3. Audicijski program_Audition program for trombone

COMPETITION
for the position of
Orchestra Member – PRINCIPAL TROMBONE WITH THE OBLIGATION OF 2nd, 3rd, ALT  and BASS TROMBONE in the OPERA Orchestra:

– one (1) position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application must include the following:
• CV
• Copy of proof of the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take part in an audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation are to be delivered to the email addresses natjecaji.zajc@gmail.com, with the subject line, “Application for Competition – PRINCIPAL TROMBONE WITH THE OBLIGATION OF 2nd, 3rd, ALT  and BASS TROMBONE”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette  71/06, 121/13, 26/14). If the applicant is not a citizen of the Republic of Croatia, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

This Competition is open to both male and female applicants.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until 31 January 2021.
The Competition results will be communicated to the applicants via the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to cancel the Competition. This Competition is published 17 December 2021.

3. Audicijski program_Audition program for trombone

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – VIOLA TUTTI – jedan izvršitelj

Opis poslova
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne,  baletne predstave i sl.) Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije,

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – VIOLA TUTTI”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 31.1.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 17.12.2021.

6. Audicijski program _viola tutti

1. U PRVOM DJELU

– Prvi stavak s kadencom jednog od priloženih koncerata ili neki drugi klasični koncert po izboru kandidata.

F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D – Duru

C. P. Stamitz: Koncert za violu i orkestar op.1, u D Duru

– prvi stavak od slijedečih koncerata

B. BARTOK
P. HINDEMIT
ili prvi i drugi stavak iz koncerta W.WALTON

2. U DRUGOM DJELU

-Kandidat izvodi program javno:

odlomci iz orkestralnih dionica

-W.A. MOZART – FIGAROV PIR UVERTIRA (odlomak)

-G.ROSSINI – KRADLJIVA SVRAKA UVERTIRA( odlomak)

-G.VERDI – AIDA (odlomak)

-G.PUCCINI – TOSCA (odlomak)

-G.PUCCINI – MANON LESCAUT (odlomak Atto 3 br.1 )

-M.GLINKA – UVERTIRA (odlomak)

 

COMPETITION
for the position of  VIOLA TUTTI – one position

Job description
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;

 • Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. copy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail addresse natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – VIOLA TUTTI”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in RijekaThe exact time of the audition will be determined subsequently.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing  has been published on the  Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until 31 January 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published 17 December 2021.

Audition program for viola tutti position

N A T J E Č A J
za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova
član orkestra opere – zamjenike vođe dionice kontrabasa,

Opis poslova
Obavlja sve poslove i radne zadatke opisane za poslove “vođe dionica” vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje
1. završena muzička akademija (za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat);
2. aktivno poznavanje engleskog jezika;
3. uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:
1. životopis,
2. preslika diplome muzičke akademije.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – zamjenik vođe dionice kontrabasa”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 2. rujna 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program za audiciju, kontrabas

Notni materijal za audiciju, kontrabas

EMPLOYMENT OPPORTUNITY
for the position of Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra

Job description
Performs all tasks and duties described for “principal double bass of the opera orchestra” related to the status of orchestra soloist and leaders of the viola section, organizes and conducts sectional rehearsals as needed, performs in other Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies and similar.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• graduated from music academy (applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin);
• active knowledge of the English language;
• passing the audition examination before employment.

In addition to a written application, the applicant must submit the following:
1. curriculum vitae,
2. photocopy of music academy diploma.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail addresse natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line “Application for Competition – Deputy Principal Double Bass in the opera orchestra” and the position for which you are applying.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring to the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until 2 September 2021.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Audition programm, double bass

Audition material, double bass

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – PRVI FAGOT S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG, ČETVRTOG I KONTRAFAGOTA
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – PRVI FAGOT S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG, ČETVRTOG I KONTRAFAGOTA”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, u tjednu od 17. do 22. svibnja 2021.
O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 30.04.2021.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

1. FAGOT

COMPETITION
for the position of
Orchestra Member – PRINCIPAL BASSOON WITH THE OBLIGATION OF 2ND, 3RD, 4TH AND CONTRABASSOON
in the OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application must include the following:
• CV
• Copy of proof of the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take part in an audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation are to be delivered to the email addresses opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, with the subject line, “Application for Competition – PRINCIPAL BASSOON WITH THE OBLIGATION OF 2ND, 3RD AND 4TH”.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb in Rijeka, in the week of May 17-22, 2021. The candidate will be notified of the exact time of the audition shortly thereafter.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14). If the applicant is not a citizen of the Republic of Croatia, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
This Competition is open to both male and female applicants.

The applicant who invokes the right of priority on the basis of the Act on the Rights of Croatian Homeland War Veterans and their Family Members (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the same Act. Evidence needed to exercise the right to employment benefits is published on the website of the Ministry of Croatian Veterans website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until April 30, 2021
The Competition results will be communicated to the applicants via the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to cancel the Competition.

Ist BASSOON

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ČLAN ORKESTRA – PRVI ROG S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG I ČETVRTOG
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – PRVI ROG S OBVEZOM DRUGOG, TREĆEG I ČETVRTOG”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, u tjednu od 17. do 22. svibnja 2021. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 30.04.2021.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije za prvi rog 2021
1. rog

COMPETITION
for the position of
Orchestra Member – PRINCIPAL HORN WITH THE OBLIGATION OF 2nd, 3rd and 4th
in the OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application must include the following:
• CV
• Copy of proof of the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take part in an audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation are to be delivered to the email addresses opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, with the subject line, “Application for Competition – PRINCIPAL HORN WITH THE OBLIGATION OF 2nd, 3rd and 4th.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb in Rijeka, in the week of May 17-22, 2021. The candidate will be notified of the exact time of the audition shortly thereafter.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14). If the applicant is not a citizen of the Republic of Croatia, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
This Competition is open to both male and female applicants.

The applicant who invokes the right of priority on the basis of the Act on the Rights of Croatian Homeland War Veterans and their Family Members (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the same Act. Evidence needed to exercise the right to employment benefits is published on the website of the Ministry of Croatian Veterans website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until April 30, 2021
The Competition results will be communicated to the applicants via the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to cancel the Competition.

Audition 1. horn
1. horn

NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova

ČLAN ORKESTRA PRVE VIOLINE

u orkestru OPERE:

– jedan izvršitelj,

 

Opis posla:

Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira. Prema potrebi repertoara izvodi dionice II violina. Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, operne, baletne predstave i sl.). Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.

Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;

Radno iskustvo: nije potrebno;

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu:

 • životopis,
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na natjecaji.zajc@gmail.com uz oznaku “Prijava na natječaj – ČLAN ORKESTRA PRVE VIOLINE u orkestru OPERE ”.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14,98/19 ) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 31.1.2022.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Ovaj natječaj objavljen je 17.12.2021.

4. Audicijski program_Audition program for 1st violin tutti position

COMPETITION

for the position of

Orchestra Member –PRINCIPAL VIOLIN

in the OPERA Orchestra:

– one (1) position

Job description:

Performs all tasks related to the status of orchestra member for the instrument he/she plays. If necessary, he/she performs II violin. Performs in all Theatre performances and events (concerts, gala performances, humanitarian concerts, academic ceremonies, opera performances, etc.). Carries out other activities from her/his field of activity according to the order of the immediate manager.

 

Application Criteria:

 • Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree completed in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
 • Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
 • Required professional or artistic field: Music Academy;
 • Work experience: not required;
 • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language;
 • Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application must include the following:

 1. curriculum vitae,
 2. copy of music academy diploma,

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The required documentation must be delivered to the e-mail addresse natjecaji.zajc@gmail.com and with the subject line  “Application for Competition – PRINCIPAL VIOLIN”.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act (Official Gazette 133/20).

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who is entitled on the right of advantage in employing according to the  Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to invoke this right in the application and has an advantage over other applicants only under equal conditions.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing  according  to the Article 103. of the Law on Croatian Homeland War Veterans and members of their families (Official Gazette 121/17, 98/19, 84/21) and Article 48. of the Law on civilan Homeland War victims (Official Gazette 84/21), is obliged to submit all evidence referred to in the subject Articles.  Evidence needed to exercise the right of advantage in employing has been published on the Ministry of Croatian Veterans’s website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until 31 January 2022.

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition. This Competition is published on 17 December 2021.

4. Audicijski program_Audition program for 1st violin tutti position

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
DEKORATER II

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorima koje koristi kazalište te na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Radno vrijeme: smjenski rad i nejednaki raspored radnog vremena

Natječaj je otvoren od 17.1.2022. do 24.1.2022. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) (dalje u tekstu: Zakon), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) Zakona  te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) Zakona);

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona);

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona);

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi;

e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona);

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) Zakona);

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) Zakona);

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) Zakona);

i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona);

j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) Zakona).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf)

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
KOSTIMER – 2 izvršitelja, (zamjena za rodiljni i bolovanje):

Opis poslova:

– obavljanje svih poslova vezanih uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te svih poslova vezanih uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima.
– asistiranje prilikom oblačenja umjetnika – vođenje skladišta obuće.
– obavljanje ukrcaja i iskrcaja kostimske opreme na gostovanjima, a u redovitom djelovanju kazališta pripremanje kostima pri svakom transportu.
– obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta.
– za svoj rad odgovaranje voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Znanje rada na računalu

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisana zamolba: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA, ULJARSKA 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju do 20.1.2022.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) (dalje u tekstu: Zakon), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) Zakona te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) Zakona);

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona);

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona);

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi;

e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona);

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) Zakona);

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) Zakona);

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) Zakona);

i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona);

j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) Zakona).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf)

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
REGULATOR RASVJETE-ELEKTRIČAR SCENSKE RASVJETE – 3 izvršitelja,

Opis poslova:
Obavljanje rada na rasvjetnim pultovima koji su u vlasništvu kazališta (uključuju dobro poznavanje istih). Obavljanje svih poslova vezanih uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovornost za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavljanje utovara i istovara rasvjetne opreme na gostovanjima. Pripremanje rasvjetne opreme pri svakom transportu obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike I intendanta.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: elektro – tehnički smjer
Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
Potrebna radna iskustva: znanje rada na računalu, poznavanje i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći:
· rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,
· dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,
· preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
· dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
· potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
· preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),
· potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
· rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
· rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Posebne odredbe o načinu izbora: Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.

Poslodavac pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 21. prosinca 2021. do 2. siječnja 2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
DOSTAVLJAČ-VOZAČ– 1 izvršitelj,

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja dostave i otpreme pismena, pošiljaka, paketa i sl. unutar Kazališta i drugih prostora koje koristi Kazalište, kao i otpremu prema drugim odredištima prema nalogu Ureda Intendanta za potrebe Ureda Intendanta. Obavlja poslove prijevoza za potrebe Ureda Intendanta i prema nalogu Ureda Intendanta za potrebe Kazališta. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga, oslove obavlja prema nalogu intendanta i poslovnog ravnatelja.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: znanje rada s računalom
Posebni zahtjevi: vozačka dozvola B kategorije

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
-životopis
-izvadak iz ERPS-a
-preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-potvrda o nekažnjavanju

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći:
· rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,
· dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,
· preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
· dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
· potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
· preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),
· potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
· rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
· rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja ( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Posebne odredbe o načinu izbora: Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.

Poslodavac pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt: pisanu zamolba poslati na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Natječaj vrijedi od 22.12.2021. do 2. siječnja 2022.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
KOSTIMER – 3 izvršitelja, (zamjena za rodiljni, zamjena za bolovanje i upražnjeno radno mjesto – ugovor na godinu dana):

Opis poslova:

– obavljanje svih poslova vezanih uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te svih poslova vezanih uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima.
– asistiranje prilikom oblačenja umjetnika – vođenje skladišta obuće.
– obavljanje ukrcaja i iskrcaja kostimske opreme na gostovanjima, a u redovitom djelovanju kazališta pripremanje kostima pri svakom  transportu.
– obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta.
– za svoj rad odgovaranje voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Znanje rada na računalu

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisana zamolba: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA, ULJARSKA 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju do 16.11.2021.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) (dalje u tekstu: Zakon), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do l) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do l) Zakona  te djeca hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi iz članka 101. stavka 1. točke a) i članka 102. stavka 1. točke a) Zakona);

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariji od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona);

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona);

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez roditeljske skrbi;

e) potvrdu poslodavca ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od mjesec dana, iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog koji ima (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona);

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g) do l) i članka 102. stavka 1. točaka g) do l) Zakona);

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka e), f), i) i l) i članka 102. stavka 1. točaka e), f), i) i l) Zakona);

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j), k) i l) Zakona);

i) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona);

j) smrtni list (u slučaju iz članka 101. stavka 1. točaka a), g) do i) i članka 102. stavka 1. točaka a), g) do i) Zakona).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
ČISTAČ – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

· rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,
· dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,
· preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
· dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
· potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
· preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),
· potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
· rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
· rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Posebne odredbe o načinu izbora: Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.
Poslodavac pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju do 16. studenoga 2021.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
ČISTAČ – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Obavljanje svih čišćenja poslovnih i drugih prostora koje kazalište koristi ili unajmljuje. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu službe, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

· rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,
· dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,
· preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
· dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
· potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
· preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),
· potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
· rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
· rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Posebne odredbe o načinu izbora: Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.
Poslodavac pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju e-poštom do 25. rujna 2021.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova:
REFERENT ZA LJUDSKE RESURSE – 1 izvršitelj,

Opis poslova:

Sudjeluje u izradi prijedloga općih akata, planova i programa rada i razvoja. Obavlja pravovremenu i zakonitu prijavu radnika (uključujući rad stranaca i postupak dobivanja svih zakonskih dozvola te ostalih prijava), daje stručnu podršku kod prijava autora koji su angažirani na autorske ugovore/ugovore o djelu oko prikupljanja svih potrebnih dozvola i prijava. Provodi izmjene Pravilnika o radu i ostalih povezanih akata (uključujući rad u Riznici). Vodi računa o usklađenosti internih i eksternih akata sa važećom zakonskom regulativom. U suradnji s pravnikom izrađuje tjedne izvještaje o radu i izvještaje o uočenim nepravilnostima u svezi rada radnika u suradnji te predlaže Voditelju službe korektivne mjere. Pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama u svezi praćenja i evidentiranja aktivnosti radnika,
Surađuje s vanjskim institucijama. Sudjeluje u procesu zapošljavanja (pribavljanje kandidata, selekcijski postupak, uvođenje u posao), obrazovanja i prestanka radnog odnosa radnika. Sudjeluje u zbrinjavanju radnika kod kojih je utvrđena smanjena radna sposobnost ili invalidnost. Pruža potrebnu stručnu pomoć radnicima kod ostvarivanja svih njihovih prava iz radnog odnosa, te prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Organizira i nadzire provođenje programa rada pripravnika i prakse učenika i studenata. Sudjeluje u izradi svih ugovora o radu i ugovora o obrazovanju. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama po pitanju kadrovske problematike. Prati stručnu literaturu i propise iz svog djelokruga rada. Izrađuje evidenciju radnog vremena radnika Službe nabave i pravnih poslova. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja.

 • Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika
 • Potrebna posebna znanja: Napredno znanje rada s računalom
 • Potrebna stručna sprema: SSS/bacc. struke društvenog ili humanističkog usmjerenja
 • Ugovor na godinu dana uz uvjet probnog roka na 3 mjeseca

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
-Životopis
-Izvadak iz ERPS-a
-Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
-Potvrdu o nekažnjavanju

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

–         rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,

 • dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,
 • preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
 • preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),
 • potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
 • rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Posebne odredbe o načinu izbora:   Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.

Poslodavac  pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt: pisana zamolba:  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju e-poštom do 29. rujna 2021.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
KOSTIMER – 2 izvršitelja,

Opis poslova:

– obavljanje svih poslova vezanih uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te svih poslova vezanih uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima.
– asistiranje prilikom oblačenja umjetnika – vođenje skladišta obuće.
– obavljanje ukrcaja i iskrcaja kostimske opreme na gostovanjima, a u redovitom djelovanju kazališta pripremanje kostima pri svakom  transportu.
– obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta.
– za svoj rad odgovaranje voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebna umjetničko usmjerenje: Krojač-obućar-tekstilni tehničar 

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Znanje rada na računalu

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kandidati koji imaju zakonom određene prednosti:
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja (koji se traže za sve kandidate) i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi koje je osoba uz prijavu na natječaj dužna dostaviti kako bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju jesu sljedeći: ·

· rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, ne starije od 6 mjeseci,
· dokaz o nezaposlenosti – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana,
· preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
· dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskoga branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
· potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),
· preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja),
· potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
· rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),
· rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Posebne odredbe o načinu izbora: Poslodavac zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi.
Poslodavac pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Kontakt: pisana zamolba: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka

Prijave se primaju e-poštom do 25. rujna 2021.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova (zamjena):
VOZAČ

Opis poslova: Obavljanje prijevoza teretnim/osobnim vozilom. Obavljanje poslova utovara i istovara robe te odgovaranje za pravilan redoslijed ukrcaja. Odgovaranje za pravilno osiguravanje robe koju prevozi. Briga o tehničkoj ispravnosti vozila, o pravodobnim tehničkim pregledima, osiguranju i registraciji vozila.
Redovno, uredno i ispravno popunjavanje izdanih putnih naloga. Odgovaranje za poštivanje prometnih propisa, prilagodbu vožnje uvjetima u prometu, za sigurnost vozila, osoba i tereta u vozilu kao i za sigurnost ostalih sudionika u prometu. Briga o čistoći vozila. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa transporta, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovaranje šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje svjetskog jezika
Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Položeni vozački ispit odgovarajuće propisane kategorije za upravljanje teretnim vozilima (poželjno i za prikolice) uz posjedovanje važećeg Koda 95

Napomena: Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti:
1. Životopis
2. Izvadak iz ERPS-a
3. Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi
4. Potvrda o nekažnjavanju

Kontakt: pisana zamolba: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA, ULJARSKA 1, 51000 Rijeka

NATJEČAJ
 za izbor kandidata za obavljanje poslova
GLUMAC SPOREDNE ULOGE u ansamblu TALIJANSKE DRAME:
– jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

OPIS POSLA:
Priprema i izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke u širokom spektru suvremenih i povijesnih estetika i stilova, formi i žanrova, izvedbeno-predstavljačkih jezika i metoda potrebnih za glumačku izvedbu u predstavama dramskog i postdramskog kazališta; kazališta za djecu i mlade te kazališta za odraslu publiku; vizualnog i fizičkog kazališta; redateljskog i kolaborativnog odnosno tzv. «autorskog» kazališta.
Izvodi sporedne uloge i druge kazališno-predstavljačke zadatke, a prema potrebi i glavne, ali ne više od jedne glavne uloge u sezoni. Status uloge – glavna ili sporedna – ne određuje se kvantitativnim kriterijem (npr. količina teksta ili trajanje izvedbe uloge) nego dramaturškim značajem uloge.
Tijekom priprema i izvedbi koristi ravnomjerno razvijene kompetencije u cijelom rasponu različitih primarnih glumačkih izvedbeno-predstavljačkih odnosno izražajnih sredstava i postupaka, tehnika i metoda: scenski glas, govor i pokret; mimička ekspresija, proksemička odnosno mizanscenska konstelacija i koordinacija; kreativna improvizacija i suradnja u postupcima sastavljanja, interpretacije i izvedbe teksta, tzv. «partiture» fizičkih radnji i govorne radnje, odnosno cjelokupne predstave; interakcija s publikom; monodramska forma, monološke scene, dijalozi, ansambl-scene, zborska izvedba.
Izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke na talijanskom jeziku i, prema potrebi, na engleskom jeziku. Uz adekvatnu jezičnu pripremu može izvoditi i na drugim jezicima, napose hrvatskom jeziku, ako to zahtijeva karakter uloge odnosno glumački zadatak.
Ovisno o dodatnim kompetencijama i potrebi, sudjeluje i u predstavama drugih izvedbeno-predstavljačkih formi, kao što su, primjerice, muzičko, plesno, koreodramsko, mimsko, multimedijalno, lutkarsko kazalište, kazalište objekta.
Sudjeluje i u drugim programima i aktivnostima Kazališta, kao što su različite priredbe, recitali, promotivni odnosno promidžbeni projekti, tiskovne konferencije i slično. Prema potrebi sudjeluju i u projektima drugih umjetničkih grana Kazališta, Opere (uključiv i koncerte) i Baleta, ali isključivo kao glumice/glumci, dakle umjetnice/umjetnici specifičnih prethodno opisanih kompetencija.

POTREBNA STRUČNA SPREMA:
Minimalno – završen preddiplomski sveučilišni studij (BA) u trajanju tri godine te stečena viša stručna sprema u umjetničkom području – gluma.
Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se završeno minimalno trogodišnje obrazovanje u akademskom odnosno sveučilišnom sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja (gluma) dostupno u zemlji iz koje dolazi kandidatkinja/kandidat.

POTREBNO UMJETNIČKO USMJERENJE:
Akademija dramskih umjetnosti ili drugi fakultet odnosno umjetnička škola u sklopu sveučilišnog sustava – usmjerenje gluma.
Za kandidatkinje/kandidate koji su se školovali u inozemstvu prihvatit će se završeno minimalno trogodišnje obrazovanje u akademskom odnosno sveučilišnom sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja (gluma) dostupno u zemlji iz koje dolazi kandidatkinja/kandidat.

POTREBNO ISKUSTVO:
Najmanje 2 godine radnog iskustva u širokom spektru  glumačke umjetnosti (kako je navedeno u «Opisu poslova i radnih zadataka»).

POTREBNO ZNANJE SVJETSKIH JEZIKA
Zbog sudjelovanja u međunarodnim koprodukcijama i izvedbama na međunarodnim festivalima obavezna je, pored one na talijanskom jeziku, i govorna izvedbena kompetencija na engleskom jeziku, a koja se dokazuje posebnom provjerom odnosno audicijom na engleskom jeziku.

POTREBNA POSEBNA ISKUSTVA, ZNANJA, AFIRMIRANOST U ODREĐENOM PODRUČJU
Zbog potreba sudjelovanja i u kazališnim projektima drugih glazbeno-scenskih odnosno ne-govornih izvedbeno-predstavljačkih formi, pored klasičnog dramskog kazališta, prednost u zapošljavanju odnosno stjecanju statusa imaju glumci koji mogu demonstrirati (na audiciji ili prilikom recentne suradnje u predstavama HNK Ivana pl. Zajca ako je riječ o prvom zapošljavanju u Kazalištu) viša od dva od sljedećih dodatnih umijeća: pjevanje, sviranje na nekom od instrumenata, rad s lutkama, rad s maskom, pantomima, koreodramska izvedba, umjetnička plesna izvedba, glumački rad s videom i suvremenim digitalnim tehnologijama.

POSEBNI ZAHTJEVI:
Audicijsko povjerenstvo uzet će u obzir i afirmiranost kandidata u struci, kao što su strukovne nagrade, nagrade publike, kritički osvrti na glumačke izvedbe kandidatkinje/kandidata, sudjelovanje u filmskim i televizijskim produkcijama, premda navedene reference nisu obvezatne

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
1. Životopis
2. Fotografiju
3. Izvod iz ERPS-a (potvrde o radnom stažu) ili preslike autorskih ugovora
4. Showreel (ako ga kandidat posjeduje)
5. Presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati 25.03.2021. u zgradi kazališta.
Prijave se primaju e-poštom do 19. ožujka 2021. na drammaitaliano@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

BANDO DI CONCORSO
per la selezione di un candidato per la posizione
ATTORE – RUOLI SECONDARI all’interno della compagnia del DRAMMA ITALIANO:
un esecutore;

Possono partecipare al bando persone di sesso maschile il che sottostà al vincolo di natura e di necessità del ruolo e la competenza nell’esecuzione del repertorio (ai sensi dell’art. 13 par. 4 della Legge sulla parità dei sessi, Gazzetta ufficiale/Narodne novine, num. 82/08 e 69/17)

QUALIFICA RICHIESTA:
Minimo: studi universitari della durata minima di tre anni (BA/laurea triennale) e istruzione superiore acquisita nel campo della recitazione.
Per i candidati che hanno studiato all’estero, sarà accettata la formazione minima triennale completata nel sistema accademico o universitario di educazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ORIENTAMENTO ARTISTICO NECESSARIO:
Accademia d’ Arti drammatiche o altra facoltà o scuola d’arte all’interno del sistema universitario – indirizzo recitazione.
Per i candidati che hanno studiato all’estero sarà accettato un minimo di tre anni di istruzione in un sistema accademico o universitario di formazione artistica dell’orientamento richiesto (recitazione) disponibile nel paese di provenienza del candidato.

ESPERIENZA RICHIESTA:
Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito delle arti recitative (come indicato nella “Descrizione del lavoro e compiti”).

CONOSCENZA NECESSARIA DI LINGUE MONDIALI
A causa della partecipazione a coproduzioni internazionali e spettacoli a festival internazionali, oltre all’italiano, è obbligatoria la competenza nella performance orale in inglese, comprovata da un’apposita prova o provino in inglese.

ABILITÀ SPECIALI RICHIESTE, CONOSCENZE, AFFERMAZIONE IN UNA DETERMINATA AREA
A causa della necessità di partecipare a progetti teatrali di altre forme di rappresentazione, di spettacoli musicali o non discorsivi, oltre al teatro drammatico classico, il vantaggio nell’impiego ovvero all’acquisizione dello status di ATTORE- RUOLI SECONDARI, l’avranno quei candidati che possono dimostrare (tramite l’audizione, o una recente collaborazione nel TNC Ivan de Zajc, se questo è un primo impiego in questo Teatro) più di due delle seguenti abilità aggiuntive: canto, conoscenza e buon utilizzo di uno strumento musicale, teatro di figura, teatro maschera, pantomima, performance coreografica, danza artistica, recitazione con video e tecnologie digitali contemporanee.

Documentazione da allegare alla candidatura:
1. Curriculum vitae
2. Una fotografia
3. Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore
4. Showreel (se il candidato ne dispone)
5. Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente
I candidati che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un provino in conformità all’Atto generale sull’audizione. L’audizione si terrà il 25 marzo 2021 presso lo stabile del Teatro. I candidati idonei saranno informati sull’orario preciso in tempo utile.
La domanda va inviata entro il 19 marzo 2021 alle ore 12.00 all’indirizzo kadrovska@hnk-zajc.hr o drammaitaliano@hnk-zajc.hr con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.
I candidati saranno informati sull’esito sul sito web del Teatro.
Un candidato che invoca il diritto di priorità sulla base della Legge sui veterani della guerra nazionale croata e sui membri delle loro famiglie (Gazzetta ufficiale/Narodne novine 121/17) è obbligato a presentare tutte le prove dell’articolo 103 della stessa legge. Le prove necessarie per esercitare il diritto a prestazioni di lavoro sono pubblicate sul sito web del Ministero dei veterani croati della Repubblica di Croazia: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glasovi mezzosopran i bass-bariton)
u ansamblu OPERE:
– dva izvršitelja

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:
•Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
•Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
•Završena srednja muzička škola;
•Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
•Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
•Životopis na engleskom
•presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
•Prijavu s popisom od 2 arije koje će izvoditi na audiciji

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.
Životopis uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač opernog zbora”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se:

 • za pjevača s glasom mezzosopran (1 izvršiteljica) na određeno vrijeme do povratka kazališne radnice s porodiljnog
 • za pjevača s glasom bass-bariton (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz uvjet probnog rada od 1 godine,
  u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 28. veljače 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

COMPETITION
for the position of
Opera singer in the OPERA Choir (voices mezzo-soprano, bass- baritone)
two (2) positions

Job description:
Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
•The prescribed qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Secondary Music School;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language and another foreign language (active knowledge of Italian an advantage);
•Specific requirement: passing the audition before employment.

The application needs to be accompanied by:
•CV in English
•Copy of proof of the obtained professional qualification
•Application with 2 arias that will be performed at the audition

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all necessary documentation are required to take part in an audition pursuant to the internal Labour Regulations and Rules of Audition.

The CV and other required documentation must be delivered to the e-mail addresses opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The date of audition shall be subsequently determined.

The employment contract will be concluded:

 • for a mezzo-soprano singer (1 executive) for a temporary period until the Theater employee returns from maternity leave
 • for singer with voice bass-baritone (1 executive) for a limited period of 4 years, with a probationary period of 1 year,
  pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14).

The applications will be accepted by e-mail until February 28th 2021.
The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.

The applicant who invokes the right of advantage in employing, referring to the Act on the Rights of Croatian Homeland War Veterans and their Family Members (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of that Law. The evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.


NA T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

1. član orkestra opere – koncertni majstor – 1 izvršitelj
2. član orkestra opere – vođa dionice kontrabasa – 1 izvršitelj

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja;
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
  Radno iskustvo: nije potrebno;
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
  Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – (navesti naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 14. ožujka 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Audicija koncertni majstor
Audicija Kontrabas
Kontrabas
Kontrabas 2
Kontrabas 3

COMPETITION
In the OPERA Orchestra for the position of

1. Concertmaster – 1 position
2. Principal bass – 1 position

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin
• Required professional or artistic field: Music Academy
• Work experience: not required
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of the English language
• Specific requirement: passing the audition examination before employment.

The application needs to be accompanied by:
• CV
• Copy of proof of the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation must be delivered to the e-mail addresses opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, and with the subject line “Application for Competition” and the position for which you are applying.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatre Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring to the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications will be accepted by e-mail until March the 14th, 2021

The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Concertmaster audition
Contrabass audition
Contrabass
Contrabass 2
Contrabass 3

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa;
 • Razvrstava notni materijal;
 • Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora, soliste, inspicijente, korepetitore;
 • Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal;
 • Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika,

(prednost aktivno znanje talijanskog jezika).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala”.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u skladu s odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 1. ožujka 2021.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ/PJEVAČICA OPERNOG ZBORA (glas – sopran)
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene zborske uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

Srednja stručna sprema; Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem;
Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

životopis,
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi,
popis od 2 (dvije) arije lirskog repertoara koje će izvoditi na audiciji.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač (glas – sopran)”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine uz uvjet probnog rada od 1 (jedne) godine, u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima Kazališta.

Prijave se primaju e-poštom do 25. rujna 2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidatkinje za obavljanje poslova
GLUMICA POČETNICA
u ansamblu HRVATSKE DRAME
-jedna izvršiteljica

Opis posla:
Priprema i izvodi glumačke i druge kazališno-predstavljačke zadatke u širokom spektru suvremenih i povijesnih estetika i stilova, formi i žanrova, izvedbeno-predstavljačkih jezika i metoda potrebnih za glumačku izvedbu u predstavama dramskog i postdramskog kazališta; kazališta za djecu i mlade te kazališta za odraslu publiku; vizualnog i fizičkog kazališta; redateljskog i kolaborativnog odnosno tzv. «autorskog» kazališta.

Uvjeti za kandidatkinje:
Minimalno – završen preddiplomski sveučilišni studij (BA) u trajanju tri godine te stečena viša stručna sprema u umjetničkom području – gluma.
Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
životopis
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
fotografije (lice i cijela figura)
motivacijsko pismo (do 150 riječi)

Kandidatkinje koje udovoljavaju traženim uvjetima i koje su priložile svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

Životopis uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na edo.kalebic@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – GLUMICA POČETNICA”.

Kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvane na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, 1. i 2. prosinca prema naknadno objavljenom rasporedu.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima Kazališta.

Rok za prijavu je 28. studeni 2020. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidatkinje će biti obaviještene putem web stranice Kazališta.

Kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužne su dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednu kandidatkinju i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa;
 • Razvrstava notni materijal;
 • Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora, soliste, inspicijente, korepetitore;
 • Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal;
 • Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: Muzička akademija;
 • Potrebno radno iskustvo : Najmanje 2 godina radnog iskustva u području klasične glazbe;
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika,

(prednost aktivno znanje talijanskog jezika).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis (CV);
 • ERPS (kao dokaz o radnom iskustvu) ili potvrda prijašnjeg/prijašnjih poslodavca/poslodavaca kojim se dokazuje potrebno iskustvo;
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala”.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u skladu s odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 13. rujna 2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
DEKORATER II

Opis posla: Obavlja sve poslove na pozornici vezane uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi i drugim prostorijama koje koristi kazalište te  na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslove na nadstroplju. Obavljanja poslove slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Priprema dekor pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Radno vrijeme: smjenski rad i nejednoliko radno vrijeme

Natječaj je otvoren od 19.10.2020. do 26.10.2020. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

KUĆNI MAJSTOR

Opis posla: Obavlja sve poslove tekućeg i električarskog održavanja u zgradi Kazališta i u drugim poslovnim objektima Kazališta. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa održavanja, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu održavanja, upravitelju tehnike i intendantu.
Potrebna stručna sprema: SSS
Potrebno stručno usmjerenje: Elektro tehnički smjer
Potrebno radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva
Potrebno znanje svjetskog jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Natječaj je otvoren od 02.03.2020. do 14.03.2020. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
VIOLA TUTTI
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – viola tutti”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 20. travnja 2020.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:
PRVA ETAPA
1) Prvi stavak s kadencom jednog od sljedećih koncerata:
F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D – duru
ili
C. P. Stamitz: Koncert za violu i orkestar, op.1, u D – duru
2) J. S. Bach: jedna od suita za violončelo (obrada za violu): 2 kontrastna stavka

DRUGA ETAPA
orkestralne dionice

1) W. A. Mozart – Figarov pir – uvertira (odlomak)
2) G. Rossini – Kradljiva svraka – uvertira (odlomak)
3) G. Verdi – Aida (odlomak)
4) G. Puccini – Tosca (odlomak)

Viola tutti – audicija 2020

COMPETITION
for the position of
VIOLA TUTTI
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – viola tutti”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until April the 20th 2020
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition:

FIRST ROUND

1) First mvt. with cadenza from one of the following concertos:
F. A. Hoffmeister: Viola concerto D major
or
C. P. Stamitz: Viola concerto, D major, op.1
2) J. S. Bach: one of the cello suites (transcription for viola): 2 contrasting movements

SECOND ROUND
Orchestral solos

1) W. A. Mozart – Le nozze di Figaro – overture (excerpt)
2) G. Rossini – La gazza ladra – overture (excerpt)
3) G. Verdi – Aida (excerpt)
4) G. Puccini – Tosca (excerpt)

Viola tutti – audicija 2020

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
II VIOLINA TUTTI
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
Radno iskustvo: nije potrebno;
Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – II violina tutti”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno. Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta. Ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 20.travnja 2020.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:
1. etapa

1) Prvi stavak s kadencom jednog od sljedećih koncerata:
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 3 u G – duru, KV 216
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 4 u D – duru, KV 218
W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 5 u A – duru, KV 219

2) orkestralne dionice
1) G. Verdi: Ouverture “La forza del destino”
od početka do slova B / od slova C do slova D / od slova N do slova O

2) L. van Beethoven: Simfonija br. 1 u C – duru, op. 21 – 3. stavak Menuetto ( Scherzo )
od početka do 25. takta / Trio: do prve repeticije

2. etapa

1) Prvi stavak s kadencom iz romantičnog koncerta od Beethovena na dalje.

2) orkestralne dionice

1) G. Puccini: Madama Butterfly
– od početka do br. 1 / od broja 2 do 5. takta u broju 3

2) S. Prokofjev: Simfonija br. 1 u D – duru, op. 25 “Klasična”
2. stavak od slova A do slova B
3. stavak “Gavotte” od početka do slova B

II VIOLINA TUTTI

COMPETITION
for the position of
2nd VIOLIN TUTTI
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – 2nd violin tutti”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a limited time until the employee returns from maternity leave. If the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until April the 20th 2020
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition:
FIRST ROUND

1) First mvt. with cadenza from one of the following concertos:
W. A. Mozart: Violin concerto No. 3 G major, KV 216
W. A. Mozart: Violin concerto No. 4 D major, KV 218
W. A. Mozart: Violin concerto No. 5 A major, KV 219

2) Orchestral solos

1) G. Verdi: Ouverture “La forza del destino”
from the beginning to the letter B / from the letter C to the letter D / from the letter N to the letter O

2) L. van Beethoven: Symphony No. 1 C major, op. 21 – 3rd mvt. Menuetto (Scherzo)
from the beginning to the bar number 25 / Trio: to the first repetition

SECOND ROUND

1) First mvt. with cadenza from a romantic concert from Beethoven onwards

2) Orchestral solos

1) G. Puccini: Madama Butterfly
– from the beginning to the number 1 / from number 2 to the 5th bar in number 3

2) S. Prokofiev: Symphony No. 1 D major, op. 25 “ Classical ”
2. mvt. from the letter A to the letter B
3. mvt. “Gavotte” from the beginning to the letter B

II VIOLIN TUTTI

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

DEKORATER II

Obavljanje svih poslova na pozornici vezanih uz dekor (prema potrebi sudjelovanje i u poslovima transporta i rekvizita) na pokusima i predstavama u zgradi kazališta i na gostovanjima. Prema potrebi, a uz nadzor Dekoratera obavljanje i poslova na nadstroplju. Obavljanje poslova slaganja gledališta i dodatnih stolica u zgradi i izvan nje. Obavljanje poslova ukrcaja i iskrcaja scenske opreme na gostovanjima. Pripremanje dekora pri svakom transportu. Obavljanje i ostalih poslova iz svog djelokruga prema nalogu šefa službe pozornice, zamjenika šefa službe pozornice, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovora se šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu. Za svoj rad odgovara se šefu službe pozornice, zamjeniku šefa službe pozornice, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu. Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti : – Životopis – Izvadak iz ERPS-a – Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi – Potvrdu o nekažnjavanju.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 18.12.2019.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA (glas bass bariton)
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

Srednja stručna sprema; Prednost imaju kandidati s muzičkim obrazovanjem; Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost  aktivno znanje talijanskog jezika); Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

životopis na engleskom jeziku, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi, popis od 2 arije koje će izvoditi na audiciji.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu  potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o  radu i Pravilima o audiciji.
CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na  opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač (glas bass bariton)”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine uz uvjet probnog rada od 1 (jedne) godine, u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.
Prijave se primaju e-poštom do 15. veljače 2020.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih
branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

COMPETITION
for the position of
Opera singer in
OPERA Ensemble (voice bass – baritone)
one (1) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

minimum required education is high school; advantage have applicants with music education; required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian); specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:

CV in English, copy of proof on the required education, application with 2 arias that will be performed on the audition.
Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour Regulations and Rules of Audition. The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer (voice bass – baritone)”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.
The date of audition shall be subsequently determine.
The employment contract will be concluded  for a temporary period of time of 4 (four) years, with a probationary period of 1 (one) year.

The applications are accepted by e-mail until February the 15th 2019.

The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.
The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA  (glasovi sopran, mezzosopran, bass bariton)
u ansamblu OPERE:
– tri izvršitelja,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
Završena srednja muzička škola;
Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

Životopis na engleskom
presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
Prijavu s popisom od 2 arije koje će izvoditi na audiciji
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se:

za pjevača s glasom sopran (1 izvršitelj) na određeno vrijeme do povratka kazališnog radnika s porodiljnog,
za pjevača s glasom mezzosopran (1 izvršitelj) na određeno vrijeme do povratka kazališnog radnika s bolovanja,
za pjevača s glasom bass-bariton (1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine uz uvjet probnog rada od 1 godine,
u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 1. prosinca 2019. do 10 sati.

Audicija će se održati 2.12.2019. u 14,00 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.

Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

COMPETITION

for the position of 

Opera singer in

OPERA Ensemble (voices – soprano, mezzosoprano, bass- baritone)

three (3) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Secondary Music School;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian);
Specific requirement: passing the audition examination before the employment.
The application needs to be accompanied with:

CV in English
Copy of proof on the obtained professional qualification
Application with 2 arias that will be performed on the audition

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour  Regulations and  Rules of Audition.

The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The date of audition shall be subsequently determine.

The employment contract will be concluded:

for a singer with a soprano voice (1 executive) for a temporary period of time until the return of the Theater employee from the maternity leave,
for a mezzo-soprano singer (1 executive) for a temporary period of time until the Theater employee returns from sick leave,
for singer with voice bass-baritone (1 executive) for a temporary period of time of 4 years, with a probationary period of 1 year,

pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14).

The applications are accepted by e-mail until December 1st, 2019 by 10:00 hours.

The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.

Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PRVA OBOA (ENG. ROG) S OBVEZOM TREĆE
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira, brine za sekciju drvenih puhača, održava sekcijske pokuse, nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne i baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.
Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
• Radno iskustvo: nije potrebno;
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – prva oboa (eng. rog) s obvezom treće”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, 13.01.2019. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti obaviješteni naknadno.
Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave se primaju e-poštom do 10.12.2019.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
Program audicije: Note za audiciju-oboa

1. etapa:

W.A.Mozart, koncert u C-duru za obou i orkestar (1 i 2 stavak)
I.Strawinsky: Pulcinella Suite, II-Serenada

2. etapa:

J. Brahms, Koncert za violinu i orkestar u D-duru – 2 stavak
P.I. Čajkovski: 4 simfonija u f-molu – 2 stavak
M. Ravel: Le Tombeau de Couperin – Prelude

COMPETITION
for the position of
PRINCIPAL OBOE (WITH THE OBLIGATION OF 3rd OBOE AND ENGLISH HORN)
in OPERA Orchestra:
– one (1) position
Job description:

Performs all duties related to the musician of the orchestra regarding the instrument being played, cares for the section of woodwinds, conducts sectional rehearsals, performs in all Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies, opera and ballet performances, and similar).
Carries out other activities from her/his field of activity.
Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.
The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification
Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.
The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Principal oboe (with the obligation of 3rd oboe and english horn)”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.
The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on January the 13th 2019. The exact time of the audition will be determined subsequently.
The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.
The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.
The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
The applications are accepted by e-mail until December the 10th 2019.
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.
Program for the audition: Audition score
1st round:

W.A.Mozart, Concerto in C major for oboe and orchestra (1st and 2nd movements)
I.Strawinsky: Pulcinella Suite, II-Serenade

2nd round:

J. Brahms, Violin and Orchestra Concerto in D major – 2 movements
P.I. Tchaikovsky: 4 symphonies in F minor – 2 movement
M. Ravel: Le Tombeau de Couperin – Prelude

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
ZAMJENIK VOĐE DIONICA – VIOLA
u orkestru OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove i radne zadatke opisane za poslove “vođe dionica” vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja;
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija;
• Radno iskustvo: nije potrebno;
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika;
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis,
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Prijavu, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -zamjenik vođe dionica – viola”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, dana 13.01.2019. O točnom vremenu održavanja audicije kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 20.12.2019.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:  Viola – notni materijal

Prva etapa

1) Prvi stavak s kadencom jednog od slijedećih koncerata:

F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D – Duru

ili
C. P. Stamitz: Koncert za violu i orkestar op.1, u D Duru

2) Prvi stavak jednog od slijedećih koncerata

B. Bartok: Koncert za violu i orkestar

ili

P. Hindemith: Koncert za violu i orkestar (“Der Schwanendreher”)

ili

W.Walton: Koncert za violu i orkestar (prvi i drugi stavak)

Druga etapa

Orkestralne dionice:

-W.A. Mozart: Figarov pir (uvertira)

-G.Rossini: Kradljiva svrka (odlomak)

-G.Verdi: Aida (odlomak)

-G.Puccini: Tosca (odlomak)

-M.Glinka: Ruslan i Ljudmila (odlomak)

-G.PucciniI: Manon Lescaut intermezzo

– A.Adam: Giselle

COMPETITION
for the position of
DEPUTY LEADER OF THE VIOLA SECTION
in OPERA Orchestra:
– one (1) position

Job description:
Performs all tasks and duties described for “leader of the viola section” related to the status of orchestra soloist and leaders of the viola section, organizes and conducts sectional rehearsals as needed, performs in other Theatre’s performances and events (concerts, gala concerts, humanitarian concerts, gala academies and similar.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Work experience: not required;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Deputy leader of the viola section”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, in Rijeka, on January the 13th 2019. The exact time of audition will be subsequently determined.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract will be concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until December the 20th 2019.
The Competition results will be communicated to the applicants through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition: Viola-score for audition

First round:

1) The first movement with cadenza of one of the following concerts:

F. A. Hoffmeister: Viola and Orchestra Concerto in D major
or
C. P. Stamitz: Viola and Orchestra Concerto Op.1, in D major

2) The first movement of one of the following concerts
B. Bartok: Concerto for viola and orchestra
or
P. Hindemith: Concerto for Viola and Orchestra (“Der Schwanendreher”)
or
W.Walton: Viola and Orchestra Concert (first and second movements)

Second round:

Orchestral passages:

-W.A. Mozart: Figar’s fever (overture)
-G.Rossini: Thieving Purpose (excerpt)
-G. Verdi: Aida (excerpt)
-G.Puccini: Tosca (excerpt)
-M.Glinka: Ruslan and Lyudmila (excerpt)
– Mr. Puccini: Manon Lescaut intermezzo
– A. Adam: Giselle

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Projektni asistent

Izvršava pomoćne poslove na pojedinim projektima, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po potrebama pojedinog projekta sve prema nalogu neposrednog rukovoditelja- Stručnog suradnika za međunarodno financiranje i suradnju, Uz odobrenje neposrednog rukovoditelja nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti, Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima tima u koji je raspoređen, Izrađuje povremene izvještaje po nalogu neposrednog rukovoditelja, Prikuplja potrebne materijale i podatke po nalogu neposrednog rukovoditelja, Prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari po nalogu neposrednog rukovoditelja, Vodi sve potrebne evidencije po nalogu neposrednog rukovoditelja, Za svoj rad odgovoran je neposredno nadređenom rukovoditelju i redovno ga izvještava o svome radu, Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju nalogu neposrednog rukovoditelja ili Intendanta Kazališta.
Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11): Srednja ili viša stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti

Potrebno radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva

Potrebno znanje svjetskih jezika: Aktivno znanje engleskog jezika

Potrebna posebna iskustva, znanja, afirmiranost u određenom području: Napredno znanje rada s računalom

Natječaj je otvoren od 30.10.2019. do 07.11.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Likvidator ulazne dokumentacije

– jedan izvršitelj

Obavlja sve potrebne poslove u vezi likvidiranja ulazne dokumentacije, obavlja poslove deviznih i kunskih plaćanja salda konti dobavljača, prati obračun prihoda od prodaje ulaznica, obračunava tantijeme autorima, ostvareni inkaso, vodi Nadzornu knjigu uvoza, obračunava PDV, obračunava autorske honorare temeljem ugovora o djelu, autorskom djelu, obavlja i druge računovodstvene poslove prema pravilima računovodstvene struke, te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonom
ski smjer
Potrebno radno iskustvo:
najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog
jezika
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
Natječaj je otvoren od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis,
izvadak iz ERPS-a, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Glavni knjigovođa

– jedan izvršitelj

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog jezika
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.
Natječaj je otvoren od 15.10.2019. do 25.10.2019. godine.Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis,
izvadak iz ERPS-a, presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.


„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova

Knjigovođa II

– jedan izvršitelj,

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u struci ili sa uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju 12 mjeseci.

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 10.10.2019. do 20.10.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prvi rog s obvezom treće
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
• Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Životopis, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -prvi rog”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, 26.6.2019. u 14,00.

Na audiciji kandidati će prezentirati orkestralne dionice u dvije etape, a koje će biti naknadno određene.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave se primaju e-poštom do 21.6.2019. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Program audicije:

Audicija, prvi rog

COMPETITION
for the position of
First horn with duty of third horn
in OPERA Ensemble:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required work experience: at least one year of work experience as a musician;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification
• Proof of work experience

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.

The CV and other required documentation have to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – First horn”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition.

The applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb on 26th June 2019, at 14:00.

At the audition, applicants have to perform some orchestral pieces in two rounds, which will be subsequently determined.

The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.

The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referring on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The applications are accepted by e-mail until June 21, 2019 by 12:00 hours.
The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Program for the audition:

Audicija, prvi rog


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA  (glasovi bariton i bas)
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

 • Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11);
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat;
 • Završena srednja muzička škola;
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika);
 • Posebni zahtjevi: polaganje audicije pri zasnivanju radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o audiciji.

CV uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj – pjevač”.

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima biti će pozvani na audiciju, koja će se održati  u prostoru Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, Verdijeva bb, Rijeka, na dan koji će biti naknadno određen.

Ugovor o radu sklapa se rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period od godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 10. svibnja 2019. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


COMPETITION

for the position of 

Opera singer in

OPERA Ensemble (voices – baritone and a bass)

one (1) position

Job description:

Prepares and interprets entrusted roles, performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:

 • The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
  • Secondary Music School;
  • Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
  • Required professional or artistic field: Music Academy;
  • Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language and another foreign language (advantage of active knowledge of Italian);
 • Specific requirement: passing the audition examination before the employment.

The application needs to be accompanied with:
• CV;
• Copy of proof on the obtained professional qualification.

Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the internal Labour  Regulations and  Rules of Audition.

The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – Opera singer”.

Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition which will be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb.

The date of audition shall be subsequently determine.

The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.

The applications are accepted by e-mail until  May 10th, 2019 by 12:00 hours.

The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.

The applicant who invokes on the right of advantage in employing, referreing on the Croatian War Veterans’ Law and their Families (Official Gazette 121/17) is obliged to submit all evidence referred to in Article 103 of the that Law. Evidence needed to exercise the right of recruitment has been published on the Croatian Ministry of Croatian Defenders website: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.


Glavni knjigovođa

Opis posla:

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

prijavu na natječaj treba priložiti:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog.
Napredno znanje rada s računalom

Ugovor se sklapa na period od 1(jedne) goidne uz uvjet probnog rada od 3 mjeseci
Natječaj je otvoren od 17.04.2019. do 26.04.2019. godine.Na natječaj mogu javiti kandidati oba spola, a kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr .

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis
Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Glavni knjigovođa

Opis posla:

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

prijavu na natječaj treba priložiti:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog.
Napredno znanje rada s računalom
Probni rad 3 mjeseci
Natječaj je otvoren od 9.4.2019. do 17.4.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis
Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta, (čl.9. Pravilnika o radu).


Glavni knjigovođa – poništen natječaj

Opis posla:

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada. Poslove obavlja prema pravilima struke računovodstvene struke, te nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:

prijavu na natječaj treba priložiti:

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS
Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist
Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu, ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u trajanju 12 mjeseci
Aktivno znanje engleskog.
Napredno znanje rada s računalom
Probni rad 3 mjeseci
Natječaj je otvoren od 27.03.2019. do 05.04.2019. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
Životopis
Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranica Kazališta, (čl.9. Pravilnika o radu).


Audicija za ulogu Maria Cavaradossija u operi Tosca Giacoma Puccinija.

Opera HNK Ivana pl. Zajca raspisuje audiciju koja će se održati 22. veljače 2019. za ulogu Maria Cavaradossija za operni projekt Tosca Giacoma Puccinija, premijera studeni 2019. u Rijeci u režiji Marina Blaževića i pod vodstvom dirigenta Yordana Kamdzhalova.

Pozivaju se svi vrsni, mladi pjevači do 40 godina starosti koji imaju želju za novim umjetničkim izazovima da pristupe audiciji za ovaj jedinstveni projekt Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Prijave se primaju e-poštom do 21. veljače 2019. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr.

Uz prijavu potrebno je poslati i životopis.

Audicija će se održati u petak 22. veljače 2019. u 13:00 sati.


Regulater rasvjete – električar scenske rasvjete

Dužan je pomno poznavati i obavljati rad na rasvjetnim pultevima koji su u vlasništvu kazališta. Obavlja sve poslove vezane uz pripremu, postav, vođenje i održavanje scenske rasvjete (i ostalih scenskih efekata koji koriste električnu energiju) na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i na gostovanjima i ostalim događanjima u organizaciji kazališta. Odgovoran je za ispravnost i čuvanje rasvjetno-scenske opreme u kazalištu i na gostovanjima. Obavlja ukrcaj i iskrcaj rasvjetne opreme na gostovanjima. Priprema rasvjetnu opremu pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: elektro-tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godina radnog iskustva

Znanje rada na računalu i iskustvo rada na rasvjetnim pultovima. Aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 16.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Transportni radnik

Obavlja sve poslove oko transporta te poslove utovara i istovara robe, te prati robu u teretnom vozilu prilikom prijevoza.

Odgovoran je za pažljivo rukovanje scenskim elementima pri transportu te u skladištu dekora.

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu šefa transporta, voditelja proizvodne tehnike, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je šefu transporta, voditelju proizvodne tehnike, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: NSS

Natječaj je otvoren od 12.12.2018. do 19.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Knjigovođa II

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava. Sve poslove obavlja prema pravilima računovodstvene struke te po nalogu i uputama voditelja računovodstvene službe. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomski smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci ili uspješno završeno stručno osposobljavanje u proračunskom računovodstvu u trajanju od 12 mjeseci

Napredno znanje rada s računalom, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 16.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju)

ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kostimer

Obavlja sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), te sve poslove vezane uz obuću na pokusima, predstavama i ostalim programima u zgradi kazališta i van nje, kao i na gostovanjima. Asistira prilikom oblačenja umjetnika. Vodi skladište obuće. Obavlja ukrcaj i iskrcaj kostimske opreme na gostovanjima a u redovitom djelovanju kazališta dužan je pripremiti kostime pri svakom transportu. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu voditelja službe, voditelja scenskih službi, upravitelja tehnike i intendanta. Za svoj rad odgovoran je voditelju službe, voditelju scenskih službi, upravitelju tehnike i intendantu.

Potrebna stručna sprema: SSS

Potrebno stručno usmjerenje: krojač – obućar – tekstilni tehničar

Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva

Znanje rada na računalu, aktivno znanje engleskog jezika.

Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 16.12.2018. godine.

Prijave sa traženim dokazima (Životopis, Izvadak iz ERPS-a, Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi, Potvrdu o nekažnjavanju) ostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Natječaj za vanjske suradnike/ce u zboru Opere HNK Ivana pl. Zajca

Opera HNK Ivana pl. Zajca 30.11.2018. poziva na audiciju za vanjske suradnike u zboru za operni projekt Romeo i Julija, premijera 12.1.2019 u Rijeci i premijera Ravenni 18.1.2019. Na audiciju se mogu prijaviti svi pjevači/ce, glasovi bas bariton,sopran i alt, s ili bez službene glazbene naobrazbe, ali sa znanjem čitanja nota. Za audiciju treba pripremiti jednu ariju na hrvatskom jeziku.

Prijave se primaju e-poštom do 26. studenoga 2018. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr i  kadrovska@hnk-zajc.hr

Potrebno je poslati životopis, naslov arije te notni materijal za korepetitora.

Audicija će se održati u petak 30.11. od 10:00h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.

„Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Organizacijska jedinica Opera produžila je rok na natječaj za izbor kandidata za obavljanje poslova “Prva truba s obvezom treće”. Novi rok je 20. listopada 2018. 


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prva truba s obvezom treće
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira.
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.).
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Uvjeti za kandidate:
• Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
• Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
• Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
• Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
• Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
• Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
• Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• Životopis
• presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
• dokaz o radnom iskustvu
• Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.
Životopis, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -prva truba”.
Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju. Dan održavanja audicije odredit će se naknadno, a o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Na audiciji, koja se ima održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka, kandidati su obvezni prezentirati izvedbe :

Prva etapa *:
1. J.Haydn: Koncert za trubu i orkestar u Es-duru
2. I.Stravinski: Petruška

Druga etapa *:
Orkestralne dionice:
G. Donizetti: Don Pasquale – uvertira
P.I. Čajkovski: Labuđe jezero
P.I. Čajkovski: Orašar
G. Verdi: Aida
L. van Beethoven: Leonore, uvertira
G. Mahler: 5. simfonija
D. Šostakovič: 5. simfonija
D. Bruckner: 7. simfonija
M.P. Musorgski/M. Ravel: Slike s izložbe

*Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.
Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz 1 (jednu) godinu probnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14) , a ako se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.
Na predmetni natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Prijave se primaju e-poštom do 10.listopada 2018. do 12 sati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Kazališta.
Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Orkestralne dionice – audicija truba


 

COMPETITION
for the position of
First Trumpet with duty of third trumpet
in OPERA Ensemble:
– one (1) position

Job description:
Carries out all activities of the musician, member of the orchestra, regarding the instrument she/he plays.
Performs at all theatre performances and events (such as concerts, gala concerts, charity concerts, ceremonies, opera and ballet performances, etc.).
Carries out other activities from her/his field of activity.

Application Criteria:
• The prescribed required qualifications are pursuant to the regulations in force prior to the adoption of the Act on Scientific Activity and Higher Education (Official Gazette Nos.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 and 63/11);
• Hold an undergraduate or graduate university degree or integrated undergraduate or graduate university degree earned in the artistic field, as well as a higher education degree in the artistic field;
• Applicants educated abroad are required to hold the highest degree of education in the system of artistic education available in the applicant’s country of origin;
• Required professional or artistic field: Music Academy;
• Required work experience: at least one year of work experience as a musician;
• Required knowledge of foreign languages: active knowledge of English language;
• Specific requirement: passing the audition examination before the employment.
The application needs to be accompanied with:
• CV
• Copy of proof on the obtained professional qualification
• Proof of work experience
• Applicants who fulfill the prescribed requirements and who have attached all the necessary documentation are required to take the audition pursuant to the Labour Law and Regulations on Audition Procedure for Theatre Artists, Members of the Opera Orchestra.
The CV and other required documentation has to be delivered to the e-mail address: opera@hnk-zajc.hr and kadrovska@hnk-zajc.hr, marked with “Application for Competition – First Trumpet”.
Applicants who fulfill the prescribed requirements will be invited to the audition. The date of the audition will be fixed later on and the applicants notified of it in due time.

The applicants have to perform the following pieces at the audition to be held in the Theatre building at the address of Verdijeva bb, Rijeka:

First round *:
1. J. Haydn: Concerto for Trumpet and Orchestra in E-flat major
2. I. Stravinsky: Petruska
Second round *:
Orchestral passages:
G. Donizetti: Don Pasquale, Overture
P.I. Tchaikovsky: Swan Lake
P.I. Tchaikovsky: The Nutcracker
G. Verdi: Aida
L. van Beethoven: Leonore, Overture
G. Mahler: Symphony No. 5
D. Shostakovich: Symphony No. 5
D. Bruckner: Symphony No. 7
M.P. Mussorgsky/M. Ravel: Pictures at an Exhibition

*The Commission reserves the right to change the order or omit some pieces of music or passages during the audition itself.
The Employment Contract is concluded for a four-year period with one year of trial work pursuant to the provisions of the Theatres Act (Official Gazette Nos. 71/06, 121/13, 26/14), while if the applicant is a foreigner, the Contract will be concluded for a period that is in conformity with the provisions of the Aliens Act.
Applicants to this Competition can be both male and female.
The applications are accepted by e-mail until 10 October 2018 by 12:00 hours.
The Competition results will be communicated to the applicants within the statutory period of time through the Theatre web site.
The Theatre reserves the right not to choose any of the applicants and to annul the Competition.

Orkestralne dionice – audicija truba


Obavijest: 

Poništava se natječaj Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka (dalje: Kazalište) za radno mjesto ‘Prva flauta s obvezom treće i piccola’ objavljenog na web stranici Kazališta dana 7.svibnja 2018.

NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Prva flauta s obvezom treće i piccola

u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Obavlja sve poslove vezane uz glazbenika člana orkestra glede instrumenta koji svira
Nastupa u svim kazališnim predstavama i događanjima,(koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne, baletne predstave i sl.)
Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Uvjeti za kandidate:

 • Potrebna stručna sprema navodi se sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11)
 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje: muzička akademija
 • Za kandidate koji su školovanje pohađali u inozemstvu prihvatit će se najviši stupanj obrazovanja u sustavu umjetničke edukacije potrebnog usmjerenja dostupan u zemlji iz koje dolazi kandidat.
 • Potrebno radno iskustvo: najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik
 • Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika
 • Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.
  Cv, uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -flauta”.

Odabrani kandidati bit će pozvani na audiciju dana 20.07.2018.godine.
Na audiciji kandidati su obvezni prezentirati izvedbe :

Prva etapa *:
1.W.A.Mozart: Koncert za flautu u G-duru
ili
W.A.Mozart: Koncert za flautu u D-duru

2. J. Ibert: Koncert za flautu – 1.st. (Allegro)

Druga etapa *:
Orkestralne dionice:
G. Bizet: Carmen: entr’acte
G. Rossini: Wilhelm Tell, uvertira
M. Ravel: Daphnis et Chloe
L. van Beethoven: Leonore, uvertira br. 3
L. van Beethoven: Simfonija br. 3 Eroica
A. Dvořák: Simfonija br. 8
C. Debussy: Prelude a l’apres midi d’un faune
R. Strauss: Salome – Ples sedam velova

*Komisija zadržava pravo da izmijeni redosljed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 10.srpnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

pdf orkestralne dionice – pdf orchestral excerpts

pdf orkestralne dionice -pdf orchestral excerpts.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

 • Završena srednja muzička škola
 • Uspješno položena audicija
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografije
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -pjevač”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju, a obavijest o terminu održavanje audicije biti će javno dostupan na web stranicama Kazališta.

Ugovor o radu sklapa se rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period od godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 25.travnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
PJEVAČ OPERNOG ZBORA
EPIZODIST
u ansamblu OPERE:
– jedan izvršitelj,

Opis posla:
Priprema i interpretira povjerene uloge, nastupa u svim kazališnim predstavama i kazališnim događanjima, (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, dramske predstave, baletne predstave i sl.)

Uvjeti za kandidate:

 • Završen preddiplomski i diplomskisveučilišnistudijili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s umjetničkog područja
 • Muzička akademija-odsjek pjevanja
 • Uspješno položena audicija
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografije
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na opera@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -pjevač epizodist”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju, a obavijest o terminu održavanje audicije biti će javno dostupan na web stranicama Kazališta.

Ugovor o radu sklapa se rok od četiri godine uz godinu dana pokusnog rada u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima, a ukoliko se radi o kandidatu koji je stranac ugovor će se sklopiti na period od godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 25.travnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
Arhivar notnog materijala
– jedan izvršitelj,

Opis poslova:

 • Nabavlja notni materijal prema potrebama repertoarnog programa,
 • Razvrstava notni materijal,
 • Umnožava notni materijal za članove orkestra, članove zbora,
 • Popisuje, arhivira i čuva postojeći notni materijal.
 • Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Uvjeti za kandidate:

Potrebna stručna sprema:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučšni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s područja umjetničkog područja
 • Potrebno stručno ili umjetničko usmjerenje
 • Muzička akademija
 • Potrebno radno iskustvo
 • Najmanje 2 godina radnog iskustva u području klasične glazbe
 • Potrebno znanje svjetskih jezika
 • Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika, (prednost aktivno znanje talijanskog jezika)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Erps (kao dokaz o radnom iskustvu) ili preslike ugovora kojim se dokazuje potrebno iskustvo
 • Presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
 • Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -arhivar notnog materijala”.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz probni rad 6 mjeseci, godine u skladu s odredbama Zakona o radu i Zakona o kazalištima i općim aktima .

Prijave se primaju e-poštom do 13. travnja 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


COMPETITION
open for the job of
archivist of sheet music
– one vacancy

Job description:

 • Procuring sheet music according to the requirements of the repertoire programme;
 • Classifying sheet music;
 • Copying sheet music for orchestra and chorus members;
 • Making inventory of, archiving and keeping the existing sheet music;
 • Attending to other jobs that are in her/his sphere.

Requirements for candidates
Necessary educational qualifications:

 • Completed undergraduate or graduate university study, or integrated undergraduate and graduate university study in an artistic field, as well as the obtained higher education qualification in an artistic field.
 • Necessary professional or artistic field
 • Music Academy
 • Necessary work experience
 • At least two years of work experience in the field of classical music
 • Necessary knowledge of two world languages
 • Active knowledge of English and another foreign language (priority given to the active knowledge of Italian).

The following attachments are required together with the Application:

 • Curriculum Vitae
 • Erps (Electronic work and legal status: as evidence of work experience) or copies of contracts that prove the necessary work experience
 • Copy of the evidence on the obtained educational qualification

It is necessary to submit the necessary documentation to kadrovska@hnk-zajc.hr marked as “Prijava na natječaj – arhivar notnog materijala” (Application for the competition – archivist of sheet music).
This is a permanent work contract with a probation period of six months, pursuant to the regulations of the Labour Act and Theatres Act and by-laws.

Applications are accepted by e-mail until 13th April of 2018 until 12 hours.

Candidates will be informed of the results within statutory deadline.

The theatre reserves the right not to choose any of the candidates and to declare void the competition.


NATJEČAJ
za izbor kandidata za obavljanje poslova
SOLIST BALETA MALE ULOGE u ansamblu BALET:
– jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)
Uvjeti za kandidate:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema s umjetničkog područja
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • afirmiranost u oblasti baletne kazališne umjetnosti , baletni solist
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografije
 • Video snimku ili link
 • presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Cv, fotografije i video-snimku (ili link) uz ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na balet@hnk-zajc.hr i kadrovska@hnk-zajc.hr uz oznaku “Prijava na natječaj -balet”.

Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju 14. i 15.4.2018. u Baletnom studiju HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima uz godinu dana pokusnog rada odnosno na godinu dana sukladno Zakonu o strancima.

Prijave se primaju e-poštom do 21.ožujka 2018. do 12 sati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


BANDO DI CONCORSO

per la selezione di una candidata

ATTRICE  nel DRAMMA ITALIANO:

attrice – RUOLI MEDI – un esecutrice

Possono partecipare al bando persone di sesso femminile il che sottostà al vincolo di natura e di necessità del ruolo e la competenza nell’esecuzione del repertorio (ai sensi dell’art. 13 par. 4 della Legge sulla parità dei sessi, Gazzetta ufficiale num. 82/08 e 69/17)

Condizioni richieste:

 • Qualifica professionale accademica, diploma dell’Accademia d’arte drammatica o altro titolo equivalente rilasciato da scuola di arte drammatica che corrisponda alla richiesta qualifica professionale.

 • 2 anni di esperienza in ambito teatrale, come attrice

 • Conoscenza della lingua italiana nello scritto e nel parlato

 • Conoscenza facoltativa della lingua croata ed inglese

 • Audizione superata con successo

Documentazione da allegare alla candidatura:

 • Curriculum vitae

 • Una fotografia

 • Estratto dall’ERPS (conferme di anzianità di servizio) o copia dei contratti d’autore

 • Showreel (se la candidata ne dispone)

 • Copia del diploma attestante il livello professionale o documento equivalente

Le candidate che soddisfano le condizioni richieste e che hanno allegato tutta la documentazione necessaria sostengono obbligatoriamente un provino in conformità all’Atto generale sull’audizione. L’audizione si terrà nella seconda metà di marzo 2018 presso lo stabile del Teatro. Le candidate saranno informate della data precisa in tempo utile.

Il contratto di lavoro si predispone per una durata di due anni in conformità alla Legge sugli atti generali.

La domanda va inviata entro il 18 marzo 2018 alle ore 12.00 all’indirizzo kadrovska@hnk-zajc.hr con oggetto: “Candidatura al bando di concorso”.

Le candidate saranno informati sull’esito della selezione nei termini prescritti dalla legge.

Il Teatro si riserva il diritto di non selezionare alcun candidato ed annullare il bando in oggetto.


NATJEČAJ

 za izbor kandidata za obavljanje poslova

DRAMSKA GLUMICA u ansamblu TALIJANSKE DRAME:

dramska glumica-SREDNJE uloge – jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe ženskog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Uvjeti za kandidate:

 • visoka stručna sprema, završena Akademija dramske umjetnosti, drugi istovrsni, odnosno jednakovrijedni studiji glume kojima se stječe tražena stručna sprema

 • 2 godine radnog iskustva u oblasti dramske kazališne umjetnosti,dramski glumac

 • aktivno znanje talijanskog jezika (u govoru i pismu)

 • poželjno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis

 • Fotografiju

 • Izvod iz ERPS-a (potvrde o radnom stažu) ili preslike autorskih ugovora

 • Showreel (ako ga kandidat posjeduje)
 • presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati u drugoj polovici ožujka 2018. u zgradi kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 18.ožujka 2018. do 12 sati na kadrovska@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


NATJEČAJ

Voditelj računovodstvene službe

OPIS POSLA:
– vodi i organizira rad službe
– koordinira rad djelatnika službe sa radom drugih službi kazališta
– izrađuje završni račun i financijska izvješća propisana zakonom
– prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada
– poslove obavlja po pravilima računovodstvene struke prema nalogu poslovnog ravnatelja
– obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis,
Kopija domovnice,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: diplomirani ekonomist

Probni rad:  6 mjeseci

Potrebno radno iskustvo: najmanje 5 godine radnog iskustva na poslovima u struci, poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog jezika

Natječaj je otvoren od 11.12.2017. do 18.12.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

Poslovni ravnatelj

Poslovni ravnatelj prema nalogu Intendanta organizira, usmjerava i vodi financijsko poslovanje Kazališta, na način da ono u cijelosti provodi osnovni programski i financijski okvir.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis,
Kopija domovnice,
Uvjerenje o nekažnjavanju,
Izvadak iz ERPS-a,
Preslika diplome

Zamjena 2 mjeseca.

Potrebna razina obrazovanja: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij s područja ekonomije kao i stečena visoka stručna prema s područja ekonomije sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Najmanje 5 godina radnog iskustva na organizacijskim ili rukovodećim poslovima

Aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika

Natječaj je otvoren od 12.12.2017. do 19.12.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte: kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

Referent zaštite na radu i zaštite od požara II

Obavlja sve poslove referenta zaštite od požara i odgovoran je za njihovo izvršavanje. Aktivno prati i primjenjuje sve zakonske, pozakonske i druge propise iz područja zaštite na radu i zaštite od požara.Predlaže potrebne mjere za unapređenje zaštite na radu i zaštite od požara. Organizira postupke provjere i utvrđivanja jesu li radnici pod utjecajem alkohola ili droga. Upoznaje radnike s propisima iz zaštite na radu i zaštite od požara. Upućuje radnike na poslovima s posebnim uvjetima na liječničke preglede u svrhu utvrđivanja zdravstvene, psihičke ili druge sposobnosti za obavljanje određenih poslova prije zasnivanja radnog odnosa i za vrijeme radnog odnosa. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebno stručno usmjerenje: Tehnički smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva, potreban položen stručni ispit

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 21.11.2017. do 28.11.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

Referent nabave

Obavlja sve potrebne administrativno-tehničke poslove na pripremi i provođenju postupka nabave i javne nabave sukladno zakonskim i drugim propisima koji reguliraju područje javne nabave prema nalogu i uputama voditelja poslova nabave.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 2 godine radnog iskustva, potreban položen stručni ispit

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 16.11.2017. do 23.11.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-trombon II”, (jedan izvršitelj)

Uvjeti za člana orkestra Opere-trombon:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, ako postoji dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-trombon II”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o znanju traženog stranog jezika i radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 17.11.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


NOTICE OF OPEN COMPETITON

Vacancy for the position one member of the Orchestra – trombone II– open competition
Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – trombone player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof)
Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.
Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.
Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 2 October 2017 and closing on 17 November 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.
The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

David-koncertino Program Audicije za Trombon II

David-koncertino


NATJEČAJ

 za izbor kandidata za obavljanje poslova

DRAMSKI GLUMAC u ansamblu HRVATSKE DRAME:

glumac-srednje uloge jedan izvršitelj,

glumac-velike i srednje uloge jedan izvršitelj.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe muškog spola što je uvjetovano prirodom i potrebama posla i mogućnosti izvršavanja repertoara, (sukladno čl. 13. stavku 4. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08 i 69/17)

Uvjeti za kandidate:

 • visoka stručna sprema, završena Akademija dramske umjetnosti, drugi istovrsni, odnosno jednakovrijedni studiji glume kojima se stječe tražena stručna sprema
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti dramske kazališne umjetnosti,
 • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, (za kandidate-strane državljane),
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • uspješno položena audicija

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • Životopis
 • Fotografiju
 • Showreal (ako ga kandidat posjeduje)
 • presliku dokaza o postignutoj visokoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glumca, najmanje 2 godine

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji. Audicija će se održati u drugoj polovici listopada 2017. u zgradi kazališta. O točnom datumu kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Ugovor o radu sklapa se na dvije godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištima i općim aktima.

Prijave se primaju e-poštom do 15. listopada 2017. do 12 sati na hrvatska-drama@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke „Prijava na natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

„član orkestra Opere-timpani“, jedan izvršitelj

“član orkestra Opere-vođa udaraljki, jedan izvršitelj

Uvjeti za člana orkestra Opere-timpani:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao glazbenik,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za člana orkestra Opere-vođa udaraljki:

 • završena muzička akademija,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika za člana orkestra Opere-timpani, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za člana orkestra Opere-timpani odnosno udaraljke”, a životopis, fotopreslika diplome i dokaz radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u listopadu a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se programi za pripremu kandidata/kandidatkinja za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 28.07.2017. do 15.10.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NOTICE OF OPEN COMPETITON
Vacancy for the position one member of the Orchestra – timpani and one member of the Orchestra percussion – open competition

Competition is open for both male and female candidates equally

Qualifications requirements for member of the Orchestra – timpani player:

 • music academy diploma,
 • 1 years work experience as professional musician,
 • fluency in English
 • successful audition.

Qualifications requirements for member of the Orchestra – percussion player:

 • music academy diploma,
 • fluency in English
 • successful audition.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 1years work experience as professional musician – for kettledrums player only).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for ”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building, the exact date will be announced on our official website.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.
After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open from 28 July 2017 and closing on 15 October 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Audicija timpani

Audicija vođa udaraljki

Dionice udaraljke

Dionice timpani

Popis instrumenata-list of avl.instruments


NATJEČAJ

za izbor kandidatkinje za obavljanje poslova:

“pjevač opernog zbora” glas alt

“pjevač opernog zbora-epizodist”  glas alt

Uvjeti za pjevače opernog zbora:

 • završena srednja muzička škola,
 • aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za pjevače opernog zbora-epizodiste:

 • završena Muzička akademija-odsjek pjevanja,
 • ostali uvjeti istovjetni navedenima za članove opernog zbora

Kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke škole za pjevača opernog zbora, odnosno fotopresliku diplome Muzičke akademije za pjevača opernog zbora-epozodist.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za pjevača opernog zbora-alt”, odnosno “Prijava za pjevača opernog zbora-epizodistu-alt” a životopis, fotopreslika diplome muzičke škole odnosno diplome Muzičke akademije dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidatkinje koje udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati 09.10.2017. godine u zgradi kazališta a točno vrijeme održavanja audicije bit će pravovremeno objavljeno.

Kandidatkinje trebaju za audiciju pripremiti dvije arije:

-jednu iz predklasičnog ili klasičnog razdoblja zaključno s Mozartom,

-jednu iz talijanskog opernog repertoara 19. stoljeća, (Verdi, Puccini, Mascagni i sl.),

-izvođenje kraćeg dijela partiture ‘a vista’ prema odluci audicijske komisije.

S kandidatkinjom koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 02.10.2017. do 06.10.2017. godine do 12:00 sati.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.


NATJEČAJ 

Referent za poslove plana i analize

Poslovi plana i analize obuhvaćaju objedinjavanje i predlaganje planova poslovanja, praćenje realizacije plana poslovanja i predlaganje mjera i aktivnosti za njegovu realizaciju ili korekciju u slučaju odstupanja od planskih veličina, priprema materijala za Kazališno vijeće u dijelu poslova plana i analize. Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje:  društveno ili humanističko područje

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog, (razina B2).

Natječaj je otvoren od 08.09.2017. do 17.09.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr

Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– uvjet tražene struke i razine obrazovanja za poslove koje podnose prijavu

Osobe koje podnose prijavu, neka prilože slijedeće:

-životopis

-OIB i JMBG

-presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma)

-elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ERPS, podaci o stažu)


NATJEČAJ

za vanjske suradnike/ce u zboru Opere HNK Ivana pl. Zajca

U prvoj polovici rujna, na samom početku sezone, Opera HNK Ivana pl. Zajca održat će audiciju za vanjske suradnike u zboru za operne i koncertne projekte u sezoni 2017/2018. Na audiciju se mogu prijaviti svi pjevači/ce bez službene glazbene naobrazbe, ali sa znanjem čitanja nota. Za audiciju treba pripremiti jednu pjesmu ili ariju na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Prijave se primaju e-poštom do 8. rujna 2017. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr, a potrebno je poslati životopis, naslov pjesme/arije te notni materijal za pijanista.

Operu HNK Ivana pl. Zajca u sezoni 2017/2018 očekuju mnogobrojni koncerti i pet opernih premijera od kojih je prva Puccinijeva “La Boheme” na rasporedu 23. listopada. Nakon toga, u veljači 2018. priprema se “Didona i Eneja” Henrya Purcella, pa zatim u sklopu Shakespeare-Verdi trilogije, repriza “Otella”, te premijere “Falstaffa” i “Macbetha”, dok sezonu zatvaramo  Bellinijevom “Normom”.

Audicija će se održati u petak 15.9. od 15:30h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata za obavljanje poslova:

“pjevač opernog zbora” glasovi alt, tenor i bas-bariton,

“pjevač opernog zbora-epizodist”  glasovi alt, tenor i bas-bariton,

Uvjeti za pjevače opernog zbora:

 • završena srednja muzička škola,
 • aktivno znanje engleskog jezika i još jednog stranog jezika (prednost aktivno znanje talijanskog jezika,
 • bez obzira na radno iskustvo,
 • uspješno položena audicija.

Uvjeti za pjevače opernog zbora-epizodiste:

 • završenaMuzička akademija-odsjek pjevanja,
 • ostali uvjeti istovjetni navedenima za članove opernog zbora

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke škole za pjevača opernog zbora, odnosno fotopresliku diplome Muzičke akademije za pjevača opernog zbora-epozodiste.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za pjevača opernog zbora-alt ili tenor ili bas-bariton”, odnosno “Prijava za pjevača opernog zbora-epizodistu-alt ili tenor ili bas-bariton” a životopis, fotopreslika diplome muzičke škole odnosno diplome Muzičke akademije dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u mjesecu rujnu u zgradi kazališta a točan datum održavanja audicije bit će pravovremeno objavljen.

Kandidati/kandidatkinje trebaju za audiciju pripremiti dvije arije:

-jednu iz predklasičnog ili klasičnog razdoblja zaključno s Mozartom,

-jednu iz talijanskog opernog repertoara 19. stoljeća, (Verdi, Puccini, Mascagni i sl.),

-izvođenje kraćeg dijela partiture ‘a vista’ prema odluci audicijske komisije.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Natječaj je otvoren od 25.07.2017. do 31.08.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Audicija će se održati u petak 15.9. od 14:15 h u zborskoj dvorani HNK Ivana pl. Zajca.


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

INSPICIJENT

(u Operi)

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Kratak opis posla

-poduzima sve potrebne radnje za redovan tijek predstave odnosno pokusa, kao i svih događanja u Kazalištu,

-Kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi odnosno pokusu, te provjerava tehničku pripremljenost scene.

-nakon predstave/pokusa dostavlja obvezno izvješće ravnatelju umjetničke cjeline

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • Stečena srednja ili viša stručna sprema s područja društvenog, humanističkog ili umjetničkog područja a minimalno završena srednja glazbena škola,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • znanje glazbe na nivou srednje glazbene škole.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome o stečenoj srednjoj ii višoj stručnoj spremi, o završenoj srednjoj glazbenoj školi, dokaz o traženom radnom iskustvu, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu mail poruke “Prijava za poslove Inspicijent”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima biti e pozvane na razgovor.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja bude izabran/izabrana sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa zakonskim i općim aktima.

Natječaj je otvoren od dana 26.07.2017. do 31.08.2017.  godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem internetskih stranica kazališta www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje.

Na audiciju se prijavilo preko 100 pjevača, a audiciju su prošle:

La Boheme
Mimi – Albina Smajlović
Musetta – Marija Kuhar Šoša
Falstaff
Mrs Quickly – Biljana Kovač,
Margareta Matišić (cover)

AUDICIJA

U HNK Ivana pl. Zajca 19. lipnja 2017. održat će se audicija za solističke uloge u operama za sezonu 2017/2018:

Puccini: La bohème, uloge Mimì i Musette;

Purcell: Didona i Eneja, uloga Didone;

Verdi: Falstaff, uloga Mistress Quickly.

Potrebno je pripremiti sljedeće arije:

Za ulogu Mimi:
Mi chiamano Mimi
Donde liete usci

Za ulogu Musette:
Quando men`vo
arija po izboru

Za ulogu Didone:
When I am laid in earth
arija po izboru

Za ulogu Quickly:
duet s Falstaffom
arija po izboru

Prijave se primaju e-poštom do 14. lipnja 2017. do 12 sati na opera@hnk-zajc.hr, a uz prijavu uloge, treba navesti naslove arija te priložiti životopis.

Nakon 30 godina, na sceni HNK Ivana pl. Zajca 23. listopada 2017. očekuje se premijera Puccinijeve opere La bohème u režiji poznatog američkog redatelja Fabrizia Melana. Finkinja Mirva Koivukangas po prvi će put na scenu HNK Zajca postaviti Purcellovu operu Didona i Eneja i to 17. veljače 2018, dok će Verdijev Falstaff u režiji Marina Blaževića biti premijerno izveden 7. svibnja 2018. u sklopu trilogije Verdijevih opera inspiriranih Sheakespearovim djelima.


Glavni knjigovođa

Obavlja sve potrebne poslove glavnog knjigovođe, kontera. Kontira, knjiži i obrađuje dokumente, dnevno knjiži sve promjene na kontima, vodi glavnu knjigu i sudjeluje u sastavljanju obračuna poslovanja. Usklađuje evidenciju pomoćnih knjiga s glavnom knjigom, obračunava PDV, vodi i usklađuje evidenciju PDV-a. Priprema potrebnu dokumentaciju za tromjesečne i ostale periodične obračune. Prati i primjenjuje zakonske propise iz svog područja rada.

Potrebna stručna sprema: VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: ekonomist, diplomirani ekonomist

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci poželjno u proračunskom računovodstvu

Napredno znanje rada s računalom

Aktivno znanje engleskog.

Natječaj je otvoren od 31.05.2017. do 07.06.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hnk-zajc.hr


NATJEČAJ 

Knjigovođa II

Obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće i ostale isplate. Vodi porezne kartice, usklađuje plaćene poreze i doprinose iz plaća i na plaću radnika s poreznom upravom. Obračunava i vrši refundaciju bolovanja od HZZO-a, obavlja obračun obustava iz plaće, izrađuje godišnju evidenciju isplaćenih dohodaka od nesamostalnog rada, te sve potrebne poslove likvidatora plaća. Vodi analitičku knjigu osnovnih sredstava, obavlja usklađenje analitičke evidencije s glavnom knjigom, knjigovodstveno obavlja sve poslove za pripremu inventure i popisa tih sredstava.

Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS, VSS

Potrebno stručno usmjerenje: društveni smjer

Potrebno radno iskustvo: najmanje 3 godine

Napredno znanje rada s računalom

Natječaj je otvoren od 07.04.2017. do 14.04.2017. godine.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte kadrovska@hr


N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova:

“član orkestra Opere-vođa dionica violoncello, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-II violina tutti“, jedan izvršitelj,

“član orkestra Opere-violoncello tutti“, jedan izvršitelj,

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje:

 • završena muzička akademija,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva (vođa dionica violoncello)
 • bez obzira na radno iskustvo (II violina tutti i violoncello tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u Predmetu e-mail poruke “Prijava za poslove “član orkestra Opere-II violina tutti”, odnosno “član orkestra Opere-violoncello tutti”, odnosno “član orkestra Opere-vođa dionica violoncello”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf. formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija će se održati u zgradi kazališta u mjesecu siječnju 2017. godine, a točan datum bit će pravovremeno objavljen.

U prilogu natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 15.02.2017. sukladno odredbama Zakona o kazalištima i općima aktima kazališta.

Plaća za poslove “vođa dionica violoncello” iznosi cca. 8.970,00 kn bruto.

Plaća za poslove “II violina tutti” i “violoncello tutti” iznosi cca. 6.200,00 kn bruto.

Natječaj je otvoren od 20.12.2016. do 25.01.2017. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

PRILOG:

 • Program audicije
 • Notni materijal

Program audicije za violončelo – vođa

Program audicije za violončelo

Program audicije za violina tutti

Notni materijal- vođa dionice violončelo

Notni materijal -violončelo

Notni materijal-violina


NOTICE OF OPEN COMPETITION
Vacancy for the position of:

– Principal Violoncello of the Opera Orchestra

– Violoncello Tutti

– II. Violin Tutti

Competition is open for both male and female candidates equally.

Qualifications requirements
• music academy diploma,
• 2 years of work experience as professional musician (for Principal violoncello),
• successful audition

In addition to written application, the applicants have to submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician for position of Principal Violoncello (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for Principal Violoncello / Violoncello tutti / II. Violin tutti Position”, with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.
Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition is to be held in the Theatre building last week in January 2017. The exact date will be announced in a timely manner.  Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate will be awarded an employment contract for a definite period of time from 15 Fab 2017, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

The salary for Principal Violoncello of the Opera Orchestra is approximately 8.970,00 kn gross.

The salary for II. Violin tutti and Violoncello tutti is approximately 6.200,00 kn gross

This competition is open starting from 20 December 2016 and closing on 25 January 2017.

Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

Attachment:

 • programme
 • sheet music

Programme for the audition- Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Programme for the auditon – Violoncello

Programme for the audition – violina tutti

Sheet music-Principal Violoncello of the Opera Orchestra

Sheet music-violoncello

Sheet music-violina tutti


NATJEČAJ

Balet HNK Ivana pl. Zajca Rijeka traži muškog plesača, sa jakom klasičnom i modernom baletnom tehnikom, za rad od 1.1.2017.  Sve zainteresirane molimo da pošalju cv, fotografije i video-snimku (ili link) na balet@hnk-zajc.hr.  Odabrani kandidati biti će pozvani na audiciju.

Ballet HNK Ivan pl. Zajc Rijeka is seeking a male dancer, with strong classical and modern dance technique, to start work on 1.1.2017.  All potential applicants are kindly asked to send their cv, photos and video-recording (or link) to balet@hnk-zajc.hr. Preselected candidates will be invited for an audition.


POZIV NA AUDICIJU 

Pozivamo studentice glume sa studija „Gluma i mediji“ na audiciju za ulogu Crvenkapice u predstavi Giorgia Amodea „ČUVAJ SE VUKA ILI CRVENKAPICA / ATTENTI AL LUPO OVVERO CAPPUCCETTO ROSSO“ . Audicija će se održati 21.10. od 11.00h do 15.00h u Orkestralnoj dvorani zgrade HNK Ivana pl. Zajca. Prijave za audiciju s priloženim životopisom potrebno je poslati na e-mail hrvatska-drama@hnk-zajc.hr


PROŠLI NATJEČAJI

N A T J E Č A J

za izbor kandidata, (m/ž), za obavljanje poslova

 1. član orkestra opere-vođa dionice kontrabasa,
 2. član orkestra opere-1. violina tutti,
 3. član orkestra opere- violoncello tutti

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, (m/ž).

Uvjeti za kandidate/kandidatkinje

 • završena muzička akademija,
 • najmanje dvije godine radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (vođa dionice kontrabasa),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva kao profesionalni glazbenik, (1. violina tutti),
 • bez obzira na radno iskustvo, (violončelo tutti),
 • uspješno položena audicija.

Kandidati/kandidatkinje uz pisanu prijavu obvezno prilažu: životopis, fotopresliku diplome muzičke akademije, dokaz o radnom iskustvu profesionalnog glazbenika, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje traženo radno iskustvo u svojstvu profesionalnog glazbenika).

Prijave s traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte opera@hnk-zajc.hr uz naznaku u predmetu mail poruke “Prijava za poslove (navesti naziv poslova)”, a životopis, fotopreslika diplome i dokazi o radnom iskustvu dostavljaju se kao prilog (attach) u word ili pdf formatu.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima obvezno pristupaju audiciji prema općem aktu o audiciji.

Audicija za vođu kontrabasa održat će se u zgradi kazališta na dan 23.9.2016., a za 1. violinu tutti i violoncello tutti audicija će se održati u zgradi Kazališta na dan 22.09.2016. godine. Točno vrijeme audicije bit će naznačeno naknadno, a ovisit će o broju prijavljenih kandidata.

U prilogu ovog natječaja nalaze se program audicije i notni materijal za audiciju.

S kandidatom/kandidatkinjom koji/koja položi audiciju sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o kazalištima i općim aktima.

Natječaj je otvoren četrdesetpet (45) dana od dana objave, rok počinje teći od dana 29. srpnja 2016. godine, a ističe zaključno s danom 12. rujna 2016. godine.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni putem web stranica kazališta:

www.hnk-zajc.hr Informacije→Natječaji→Zapošljavanje

U Rijeci 29.srpnja 2016.

Program i notni materijali:

Program audicije – vođa dionice kontrabasa

Notni materijal – vođa dionice kontrabasa

Program audicije – 1. violina tutti

Notni materijal – 1. violina tutti

Program audicije – violoncello tutti

Cello-tutti-notni mat


Notice of open competition

Vacancy for the position of

  1. Leader of the Contrabass
  2. First violin tutti
  3. Violoncello tutti

Qualifications requirements

 • music academy diploma,
 • at least two years of work experience as a professional musician, (leader of the contrabass),
 • at least one year of work experience as a professional musician, (first violin tutti)
 • regardless of work experience, (violoncello tutti),
 • successful audition.

Competition is open for both male and female candidates equally.

In addition to written application, the applicants shall submit the following: curriculum vitae, photocopy of music academy diploma, and proof of work experience as professional musician (supporting documents from employers, photocopies of permanent and/or temporary employment contracts or any other relevant proof attesting that the applicant has a minimum of 5 years work experience as professional musician).

Applications with supporting documents are to be delivered to this e-mail address: opera@hnk-zajc.hr, with the following Subject Line: “Application for the position (specify the name of the position”), with the files containing the CV, photocopy of diploma and proof of professional experience, attached in word or pdf format.

Candidates who meet the criteria shall attend a mandatory audition in accordance with the General Audition Rules.

Audition for the leader of the contrabass is to be held in the Theatre building on September 23, 2016.  Audition for the first violin tutti and violoncello tutti is to be held in the Theatre building on September 22,2016. The exact time of the audition will be announced later depending on the number of applicants.

Audition programme and sheet music are enclosed with this competition notice.

After the audition, the successful candidate willbe awarded an employment contract for a definite period of time, pursuant to the Theatres Act and general rules and regulations.

This competition is open forty-five (45) days from the announcement date, starting from 29 July 2016 and closing on 12 September 2016.
Incomplete applications or applications submitted after the final deadline will not be taken into consideration.

The results of the Competition will be published on the Theatre website: www.hnk-zajc.hr Information→Competitions→Employment.

Rijeka, 29 July 2016

Program and scores:

Program – Leader of the Contrabass

Leader of the Contrabass – scores for audition

Program – First violin tutti

First violin tutti – scores for audition

Program – Violoncello tutti

Violoncello tutti – scores for audition


Pregled zapošljavanja:

Pregled zapošljavanja 2014.

Pregled zapošljavanja 2015.

Pregled zapošljavanja 2016.